Sijoitusten ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristöön liittyviä vaikutuksia ja riskejä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vuosina 2022–2035 kehitämme edelleen sijoitussalkkuamme kohti hiilineutraaliutta

Sijoittajien on varauduttava ilmastonmuutoksen tuomiin huomattaviin muutoksiin. Ihmiskunnan toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa, ja niistä on aiheutunut sijoittajille taloudellisia riskejä. Monen toimialan ja yrityksen toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Useilla toimialoilla, kuten esimerkiksi sähköntuotannossa sekä auto- ja kaivosteollisuudessa, muutos on jo alkanut.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää päästöjen tuntuvaa vähentämistä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoite edellyttää siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja fossiilisten polttoaineiden käytön tuntuvaa vähentämistä.

Tuemme toimia, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja mahdollistavat sopeutumisen muutokseen.

Varma on jo vuodesta 2016 alkaen sitoutunut kehittämään sijoituksista ja sijoitusprosessista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Vuosina 2022–2035 kehitämme edelleen sijoitussalkkuamme kohti hiilineutraaliutta:

 1. sijoittamalla kohteisiin, jotka mahdollistavat muutoksen kohti pienempiä päästöjä ja tarjoavat liiketoiminnassaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen ongelmien ratkomiseen
 2. kehittämällä rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseksi
 3. panostamalla ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien analysointiin sijoitussalkussa
 4. raportoimalla läpinäkyvästi ilmastonmuutoksen vaikutuksista sijoituksiimme ja sijoitustemme vaikutuksista ilmastoon.

Tavoittelemme salkun hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen.

1. Sijoitamme ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuihin

Ohjaamme sijoitussalkkuamme kohti hiilineutraaliutta valitsemalla salkkuumme sijoituskohteita, jotka tunnistavat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät mahdollisuudet. Vältämme kohteita, jotka altistuvat merkittävästi ilmastonmuutoksen tuomille riskeille. 

Sisällytämme ilmastopolitiikan sijoitusprosessiin ja -päätöksiin. Muita työkalujamme hallita ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia riskejä ovat muun muassa poissulkeminen sekä aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. Hiilineutraalin salkun rakentaminen vaatii merkittäviä päästöjen leikkauksia kaikissa omaisuuslajeissa. Sijoittamalla tuottavasti ja turvaavasti vähennämme myös sijoitustemme kasvihuonekaasupäästöjä.

2. Toimimme yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

Vastuullisuus on Varman strateginen painopiste, ja ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen sopeutuminen ovat tärkeimpiä vastuullisuustavoitteitamme. Edistämme rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi sekä osallistumme julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen vaikutuksista tapahtumissa ja yhteistyöaloitteiden kautta. Olemme mukana kehittämässä liiketoiminta- ja sijoitusstrategioita, jotka vähentävät sijoituskohteidemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Erityisesti rahastosijoituksissa tavoitteemme on kehittää sijoittajien välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteemme on yksin ja yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttaa siihen, miten rahastomanagerit ottavat huomioon ilmastonäkökohdat osana vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. Kannustamme rahastoja raportoimaan taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista TCFD-raportointikehikon (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan, asettamaan päästövähennystavoitteet tieteeseen perustuen (Science Based Targets) sekä arvioimaan portfolionsa päästöjä Partnership for Carbon Accounting Financials- hankkeessa (PCAF) määritettyjen raportointistandardien mukaan, ellei päästöjä ole muuten saatavissa.

3. Ilmastoriskien tunnistaminen ja hallinta

Sijoittajan näkökulmasta ilmastonmuutos aiheuttaa sekä fyysisiä että transitioriskejä, jotka vaikuttavat sijoitusten arvoon. Fyysiset riskit jaetaan akuutteihin ja kroonisiin. Niillä tarkoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita yrityksille ja yhteiskunnalle, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja tai vaikkapa luonnonvarojen ehtymistä pidemmällä aikavälillä. Transitioriskeissä on kyse siitä, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa muutoksia muun muassa regulaatioon, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Transitioriskeihin voidaan lukea mukaan myös vaatimukset energiaturvallisuudesta ja omavaraisuudesta.

Oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen talouteen edellyttää yhteiskunnilta muun muassa työmahdollisuuksien edistämistä uusilla ja siirtymävaiheessa olevilla toimialoilla, uudelleen kouluttamista sekä kohtuuhintaisen ja toimitusvarman energian saatavuutta.

Ilmastonmuutoksen riskejä käsitellään Varman riski- ja vakavaraisuusarviossa sekä hallituksen ja johdon raportoinnissa. Varman sijoitustoiminnon allokaatioryhmä käy läpi sijoitussalkkuumme kohdistuvia ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia riskejä kvartaaleittain.

Olemme määritelleet ilmastonmuutoksen kannalta toimialoja, jotka sekä tarjoavat liiketoiminnallaan isoimmat mahdollisuudet päästövähennyksiin että altistuvat merkittävästi ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheutuville transitioriskeille.

Nämä toimialat ovat:

 • öljy- ja kaasuteollisuus
 • sähkön- ja lämmöntuotanto
 • autoteollisuus
 • kaivosteollisuus
 • rakennusmateriaaliteollisuus
 • kuljetusteollisuus
 • metsäteollisuus ja
 • kemianteollisuus.

Näiden toimialojen lisäksi analysoimme myös kiinteistöihimme kohdistuvia ilmastonmuutoksesta aiheutuvia transitioriskejä tunnistaaksemme, mitkä ovat keskeiset poliittiset, teknologia-, markkina- ja maineriskit sekä arvioidaksemme niiden merkittävyyttä.

Fyysisten riskien arvioinnissa keskitymme erityisesti kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten ilmastorasitteen arviointiin, ja arvioimme muun muassa kiinteistöjen säänkestävyyttä sekä meritulva- ja hulevesiriskejä. Fyysisten riskien arvioinnissa korostuvat sekä laajempia maantieteellisiä alueita koskeva tarkastelu että hyvin paikallisten ilmastovaikutusten analysointi.

Arvioimme sijoitustemme fossiilisten varantojen riskiä osana ilmastonmuutoksen riskien arviointia. Kun ilmaston lämpenemistä halutaan rajoittaa eikä kaikkia maaperässä olevia fossiilivarantoja voida käyttää, kohdistuu näiden arvoihin riski.

4. Raportointi ilmastotoimistamme


Varaudumme ilmastonmuutoksen taloudellisiin riskeihin kehittämällä TCFD-raportointia (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ja ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien arviointia. Hyödynnämme eteenpäin katsovaa dataa, kuten lämpötilaskenaarioita, sijoitusten ilmastoriskien arvioinnissa ja raportoinnissa.

Hiilineutraali sijoitussalkku vaatii taustakseen vahvan tieteellisen ja ajankohtaisen tiedon sekä työkalut sijoitustoiminnan kehittämiseksi. Hyödynnämme uusinta tieteellistä tietoa ja työkaluja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa.

Noudatamme sijoitustemme hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa Partnership for Carbon Accounting Financials -hankkeen (PCAF) suosituksia ja raportoimme luvuista vuosittain vuosi- ja yritysvastuuraportissamme.

Ilmastopolitiikan integrointi sijoitusprosessiin

Tavoittelemme hiilineutraaliutta tunnistamalla ilmastonmuutoksen tuomat uudet sijoitusmahdollisuudet ja luomalla ilmastoystävällisen sijoituskokonaisuuden, johon sisällytämme sijoituskohteita,

 • joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen hillinnän toimista
 • joiden toiminnasta aiheutuvat ennakoidut päästöt ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa
 • joilla on selkeä strateginen ja tieteellisesti vahvistettu päästövähennystavoite, jolla maapallon lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen
 • joiden toiminta tarjoaa hiilinieluja tai hiilen talteenottoa.

Tavoitteemme on että, allokaatio muodostaa 25 prosenttia sijoitussalkusta vuonna 2025.

IPCC:n ilmastoraportti linjasi vuonna 2021, että globaaleja kasvihuonepäästöjä pitäisi leikata 50 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti metaanipäästöjen pitää pienentyä kolmanneksella. Sekä päästövähennystavoitteet että raportoinnin lisääntyminen ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista luovat sijoittajalle uusia regulaatioon perustuvia riskejä. Uskomme, että hiilitehokkailla ja päästöjään vähentävillä sijoituskohteilla on parhaat edellytykset menestyä. Maapallon lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna edellyttää, ettei kaikkia jo löydettyjä fossiilisten polttoaineiden varantoja hyödynnetä.

Saavuttaaksemme hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä tulee kasvihuonekaasupäästöjen pienentyä merkittävästi kaikissa omaisuuslajeissa. Samanaikaisesti hiilinieluiksi luokiteltavien sijoitusten osuuden salkussa tulisi kasvaa. Olemme asettaneet Varman koko sijoitussalkulle tavoitteet absoluuttisten päästöjen vähentämiselle vuosille 2025 ja 2030.

Tavoitteenamme on pienentää koko Varman sijoitussalkun absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä vuoteen 2021 verrattuna:

 • -25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä
 • -50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Pyrimme myös lisäämään salkkuumme hiilinieluiksi luokiteltavia sijoituksia.

Tunnistamme ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon laadun eroavaisuudet listattujen ja listaamattomien sijoitusten välillä. Paremman läpinäkyvyyden lisäksi listatut sijoituskohteet mahdollistavat niihin sijoittaneelle listaamattomia sijoituksia paremman likviditeetin, jolloin salkun muokkaaminen onnistuu nopeasti myös lyhyellä aikavälillä.

Tavoitteenamme on pienentää lyhyellä aikavälillä noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon seuraavasti:

 • -30 prosenttia vuoteen 2023 mennessä
 • -40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä
 • -50 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

Painotamme sijoituskohteita, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen hillinnästä ja joilla on pienempi riski altistua ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Merkittävimmän mahdollisuuden ilmastonmuutoksen hillintään tuovat sijoitukset mm. sellaisiin öljy- ja kaasuteollisuuden, sähkön- ja lämmöntuotannon, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuuden, rakennusmateriaali- ja kemianteollisuuden, sekä metsäteollisuuden yrityksiin, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia tuotteita tai palveluita fossiilisten polttoaineiden käytölle. Suosimme myös yrityksiä, joiden käyttämä energia on kasvavassa määrin uusiutuvaa, ja joiden operatiivinen toiminta on raaka-aineiden ja muiden tuotannon tekijöiden käytössä resurssitehokasta.

Sijoituksissa sähköntuotantoon hyödynnämme energiankäytön vähähiilistä tiekarttaa. Tämä tarkoittaa, että

 • sijoitukset fossiilisiin sähköntuotannon liiketoimintoihin vähenevät samassa
  suhteessa tai nopeammin kuin tiekartta edellyttää
 • uusiutuvan energian osuus kasvaa tiekartan mukaisesti, ja tavoitteemme on, että vuonna 2030 sen osuus on vähintään puolet sähköntuotannon sijoituksista.

Tiekartta edellyttää esimerkiksi, että uusiutuvien osuus sähköntuotannon sijoituksista on 50 prosenttia vuonna 2030 ja kaasun osuus on 22–25 prosenttia vuonna 2030. Lisäksi tiekartta edellyttää poistumista muista fossiilisista tuotantomuodoista. Hyödynnämme tiekartassa The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Systemin (NGFS) tuottamia lämpötilaskenaarioita.

Kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sähköstä ja lämmityksestä aiheutuvasta energiankulutuksesta, jota voidaan alentaa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta. Tavoitteena on vähentää suorien kiinteistösijoitusten hiilidioksidipäästöjä siten, että niiden käyttämä lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 ja sähkö vuoteen 2025 mennessä.

Varman salkusta merkittävä osa varallisuudesta on ulkoistettu rahastomanagereille. Pyrimme hallitsemaan ilmastoriskejä sisältävien toimialojen painoa ilmastopolitiikkamme mukaisella manageri- ja rahastovalinnalla. Valitsemme rahastomanagereita, jotka tunnistavat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät sijoitusmahdollisuudet. Vältämme sijoituskohteita, jotka altistuvat merkittävästi ilmastonmuutoksen tuomille riskeille.

Pääoma- ja infrasijoituksissa sijoitushorisontit ovat pitkiä, jolloin sijoittajan kannalta on erityisen tärkeää huomioida ilmastonmuutoksen etenemisen ja sen hillitsemisen seurauksena muuttuva toimintaympäristö. Tavoitteemme on painottaa sijoituksia, joilla on toiminnassaan selkeät päästövähennystavoitteet.

Rahastosijoituksissa tavoitteenamme on kasvattaa ilmastonmuutoksen huomioon ottavien rahastojen osuus 50 prosenttiin kaikista rahastosijoituksista 2025 mennessä.

Poissulkemiset

Emme tee uusia sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta, tuotannosta tai tuotantokapasiteetista yli 10 prosenttia perustuu kivihiileen. Poikkeuksena tähän yleissääntöön ovat yhtiöt, joilla on tieteellisesti vahvistettu päästövähennystavoite, jolla maapallon lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen. Emme rahoita kivihiileen perustuvia hankkeita, emmekä sijoita yhtiöihin, jotka suunnittelevat uusia kivihiili-investointeja.

Olemme sitoutuneet poistumaan kaikista kivihiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi sitoudumme sulkemaan pois sijoituksistamme öljynporauksen vuoteen 2030 mennessä. Sitoumukset kattavat koko Varman sijoitussalkun. Kivihiili ja öljynporaus eivät ole strategisia sijoituskohteita Varman sijoitustoiminnassa.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Hiiltä edelleen käyttäviä yrityksiä varten luomme vaikuttamisprosessin hiilitoiminnan alasajon nopeuttamiseksi. Tavoitteemme on, että seurannassa olevien yhtiöiden hiilivoimalat on suljettu viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Muussa tapauksessa irtaudumme sijoituksesta. Emme näe tulevaisuutta hiileen perustavalle sähköntuotannolle.

Tarkastelemme sijoitustemme arvoketjun ilmastotoimia säännöllisesti, emmekä esimerkiksi käytä vastapuolia, joille fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt muodostavat merkittävän osan liiketoiminnasta. Tavoitteenamme on myös yhdessä rahastomanagerien kanssa kehittää sijoituskohteiden raportointia energiankäytöstä ja hiilijalanjäljestä.

Vaikutamme ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin omatoimisesti, yhdessä muiden sijoittajien kanssa sekä muun muassa kolmannen osapuolen kautta osana isompaa sijoittajaryhmää. Äänestäminen yhtiökokouksissa on yksi väline työkalupakissamme, jolla pyrimme edistämään ilmastonmuutoksen hillitsemistä, siihen sopeutumista sekä raportointia ilmastoasioissa.

Kannustamme kaikkia sijoituskohteitamme raportoimaan ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista TCFD-raportointikehikon (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan, asettamaan päästövähennystavoitteet tieteeseen pohjautuen (Science Based Targets) mukaisesti sekä arvioimaan esimerkiksi portfolionsa päästöjä Partnership for Carbon Accounting Financials -hankkeessa (PCAF) määritettyjen raportointistandardien mukaan, ellei päästötietoja ole muuten saatavissa.

Sijoitusten ilmastopolitiikan hyväksyntä

Varman hallitus hyväksyy sijoitusten ilmastopolitiikan. Seuraamme ilmastonmuutoksesta saatavaa tutkimustietoa ja päivitämme ilmastotavoitteita vähintään kolmen vuoden välein.

 

Päivitetty 6/2022