Kirkasta työkyvyn tukemisen keinot

Korona-ajan poikkeustilanne ja siihen liittyvä yleinen epävarmuus ovat aiheuttaneet asiakasyrityksillemme huolta henkilöstön jaksamisesta, työkyvystä ja mahdollisista työkykyriskeistä. Tällaisissa yhteiskunnan ja yritysten muutostilanteissa on erityisen tärkeää kirkastaa työhönpaluun ja ammatillisen kuntoutuksen keinoja ja eri toimijoiden rooleja.

Vahva työkykyketju syntyy työntekijän, esihenkilön, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja Varman aktiivisesta yhteistyöstä ja toimivista prosesseista. Kun työntekijä jää pitkälle sairauspoissaololle, esihenkilön on tärkeää pitää häneen yhteyttä säännöllisesti. Työhönpaluun suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työeläkekuntoutuksen ja työhönpaluun muiden vaihtoehtojen selvittämistä on hyvä tehdä varhaisessa vaiheessa. Oikea-aikainen työhönpaluu tukee työntekijän toipumista ja työkyvyn säilymistä. Myös työyhteisöä tulisi valmistaa työntekijän työhönpaluuseen ja sopia työntekijän kanssa, mitä työyhteisölle voidaan kertoa esimerkiksi työntekijän työtehtävistä.

Työhönpaluun suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon yhteistyönä

Työterveysneuvottelussa, joka on työntekijän, hänen esihenkilönsä ja työterveyshuollon työkykyasioiden foorumi, on keskeistä pohtia työntekijän työkyvyn rajoitteen ennustetta ja jäljellä olevaa työkykyä. Työterveysneuvottelun tavoitteena on etsiä ratkaisu työntekijän työkykyä uhkaavaan ongelmaan. Ratkaisuna voi toimia esimerkiksi paluu normaalisti omaan työhön, työn muokkaus, korvaavat tai kuntouttavat työtehtävät tai uudelleensijoitus oman työpaikan sisällä. Muina ratkaisuina toimivat Kelan osasairauspäiväraha tai Varman tukema työeläkekuntoutus, joka voi olla työkokeilu tai työhönvalmennus omaan tai uuteen työhön tai uudelleenkoulutus. Työeläkekuntoutus tukee työntekijän mahdollisuuksia jatkaa palkkatyössä sairaudesta huolimatta ja turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana. Se on myös asiakasyrityksillemme tehokas keino vaikuttaa sairauspoissaoloihin, estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja säästää työkyvyttömyyseläkekustannuksissa. Työkyvyttömyyden pitkittyessä osakuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke voivat tukea työhön paluuta.

Työntekijän tulee olla sairauspoissaolon osalta yhteydessä esihenkilöön sekä työterveyshuoltoon ja tuoda esille oma näkemyksensä tarvittavista työkykyä tukevista työjärjestelyistä. Työntekijä täyttää lisäksi tarvittaessa sähköisen kuntoutushakemuksen Varmaan.

Työeläkekuntoutus tukee työntekijän mahdollisuuksia jatkaa palkkatyössä sairaudesta huolimatta

Työntekijän työkyvyn johtamisessa esihenkilö on tärkeässä roolissa. Esihenkilö luo puitteet työntekijöiden työssä onnistumiselle ja tukee työntekijää saavuttamaan työlle asetetut tavoitteet. Työn sujuvuuden ja tavoitteiden seuranta, kuuntelu, yhteinen keskustelu, mahdollisten ongelmatilanteiden nostaminen esiin ja ratkaiseminen varhaisessa vaiheessa ovat esihenkilötyön kulmakiviä.

Yrityksen henkilöstöhallinnon tehtävänä on toimia varhaisen tuen tai työkyvyn tukemisen mallin mukaisesti ja esihenkilön tukena sekä seurata työntekijän sairauspoissaoloja, osallistua työterveysneuvotteluun ja konsultoida tarvittaessa Varman kuntoutus- ja eläkeratkaisuasiantuntijoita. Työterveyshuolto tekee yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa varhaisen tuen tai työkyvyn tukemisen mallin mukaisesti, osallistuu työterveysneuvotteluun ja toimittaa tarvittaessa työterveyslääkärin lausunnon Varmaan, esimerkiksi työkokeilua varten. Varma toimii yhteistyössä asiakasyrityksen ja työterveyshuollon kanssa sekä opastaa ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden asioissa. Lisäksi Varma myöntää etuudet, esimerkiksi ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusrahan työkokeilun, työhönvalmennuksen ja uudelleenkoulutuksen ajalle.

Varma Akatemiasta oppia työhönpaluun tukemiseen ja työterveysyhteistyöhön

Varma Akatemiassa, Varman asiakkaiden oma verkko-oppimisympäristössä voi tutustua ja opiskella työkykyjohtamiseen liittyviä sisältöjä oman työn tueksi sekä syventää osaamista. Varma Akatemian verkkokursseilla pääset tutustumaan muun muassa työhönpaluun tukemiseen pitkältä sairauspoissaololta palatessa sekä vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön.

Miia Santamäki

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Miia Santamäki työskentelee Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Miialla on vankka työkokemus asiakasyritysten työkyvyttömyysriskien hallinnan ja ammatillisen kuntoutuksen konsultoinnista. Miiaa kiinnostaa asiakkaiden tukeminen työkykyjohtamisessa ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa, osana strategista johtamista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä