Henkilökohtaisen avun maailma haastaa ajattelemaan uudella tavalla

Työn murros ja työelämän muutos muuttavat työkyvyttömyysriskejä. Työelämässä on myös alueita, joissa yleiset ja totutut tavat toimia ja hallita työkyvyttömyysriskejä eivät toimi. Jotkin erityispiirteiset ryhmät voivat jäädä vähemmälle huomiolle julkisuudessa, päätöksenteossa ja myös työkyvyn tuessa.

Työkyvyttömyysriskin hallinnassa eläkeyhtiön roolina on kertoa asiakkaille, mistä työkyvyttömyyden riskit syntyvät ja miten niitä voidaan hallita. Tässä roolissa on erityisen tärkeää tuntea ja ymmärtää eri asiakasryhmien tilanteet ja mahdolliset erityispiirteet.

Varman yhteistyökumppani Oima tarjoaa työsuhde- ja palkkahallinnon palveluja hoiva-alalla erityisesti ns. työnantajamallilla järjestettävän henkilökohtaisen avun työsuhteiden hoitoon. Työnantajamallissa vammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajansa työnantajana ja kunta avun järjestämisestä koituvien kulujen sijaismaksajana.

Henkilökohtaisen avustajan työn erityispiirteitä ovat työn tekeminen pääosin yksin ja toisen kotona. Työ sisältää usein fyysistä kuormitusta, kuten nostoja, siirtoja ja vaikeita työasentoja. Työajat saattavat muodostua haasteeksi, ja työ- ja vapaa-ajan erottaminen voi olla hankalaa. Työn vahvuutena on se, että avustajalla saattaa olla tavallista paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja täten mahdollistaa työskentely esimerkiksi opiskelujen ohella.

Henkilökohtaisen avun työssä on myös laajempia erityispiirteitä, joista nostan esiin neljä. Samalla kommentoin mahdollisuuksiamme tukea työkykyä henkilökohtaisen avun kontekstissa.

1. Työkyvyn ja työkykyjohtamisen tietopohja

Henkilökohtaisten avustajien työkyvystä ja työssä jaksamisesta ei ole laajaa tutkimustietoa, joka on vaikuttavan työkyvyttömyysriskin hallinnan lähtökohta. Tutkimukset rajoittuvat pitkälti muutamiin opinnäytteisiin ja hajallaan olevaan tilastotietoon.

Varma pystyy toteuttamaan työkyvyttömyysriskin hallinnan kannalta olennaisia tutkimuksia tai koostamaan olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa. Jo yhdessä Oiman kanssa tekemämme palvelussuhde- ja työaika-analyysi paljasti henkilökohtaisen avun taustatekijöistä mielenkiintoisia piirteitä, kuten ikärakenteen kaksihuippuisuuden, rinnakkaisten työsuhteiden määrän sekä huomionarvoisia työaikapiirteitä.

2. Työkyvyn johtaminen osana työnantajuutta

Työkykyjohtamisen perusasetelmassa työnantaja on keskeinen toimija, jolla on merkittävä vastuu. Työnantajana toimiva vammainen henkilö tarvitsee tietoa ja tukea pystyäkseen suoriutumaan työnantajan velvoitteista. Tilanne on hyvin erilainen kuin vaikkapa yrityksessä, jossa on oma HR-toiminto.

Varmalla on runsaasti asiantuntemusta ja materiaalia työkyvyn johtamisen prosesseista. Pystymme tuomaan tämän tiedon henkilökohtaisille avustajille ja työnantajille sopivalla tavalla esimerkiksi osana Varma Akatemia -verkko-oppimisympäristön sisältöjä.

3. Sosiaaliturvajärjestelmän toiminta

Sosiaaliturvajärjestelmä ei välttämättä toimi kaikissa arjen tilanteissa optimaalisesti. Henkilökohtaisten avustajien ja työnantajamallin kohdalla käydään esimerkiksi keskustelua sairausvakuutusjärjestelmän toimivuudesta. Sairausvakuutuslaki ei mahdollista sairauspäivärahan maksamista työnantajan sijaan sijaismaksajalle kuten kunnalle. Tämä rajoittaa tällä hetkellä sairausajan palkallisuuden kehittämistä työnantajamallissa. Työsuhteiden pirstaloituminen voi myös aiheuttaa ongelmallisia tilanteita osasairauspäivärahan käytölle. Myös työterveyshuollon toiminnassa saattaa olla kehitettävää.

Varma voi auttaa työkyvyn kannalta keskeisten järjestelmien linkittämisessä työkykyjohtamiseen. Sairauspoissaolojen problematiikka ja työterveyshuollon palvelut ovat vahvasti mukana työkykyjohtamisen sisällöissämme.

Eläkevakuuttajan työkalupakissa ammatillinen kuntoutus on tärkeä keino tukea työkykyä ja työssä jatkamista. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa löytämään yksilöllisen ratkaisun ja keinoja työelämässä jatkamiseksi silloin, kun työntekijän työkyky on uhattuna. Tavoitteena on tuoda lisää työvuosia ja ehkäistä ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Tarkastelemme jäljellä olevaa työkykyä, ja tavoitteena on sen hyödyntäminen työelämäpolun suunnittelussa. Kun tunnemme henkilökohtaisten avustajien työtä työkyvyn näkökulmasta, heille on mahdollista suunnitella polkuja ammatteihin, joissa työssä jatkaminen on mahdollista.

4. Yksilön vastuu

Kun toteutimme työaika- ja työsuhdedataan liittyvän analyysin yhteistyössä Oiman kanssa, huomasimme, että osalla henkilökohtaisista avustajista oli huomattavan paljon samanaikaisia työsuhteita. Kun henkilökohtaisen avustajan työ pirstaloituu usealle avun käyttäjälle, kokonaisuuden hallinta esimerkiksi työajan tai työvuorojen hallinnan näkökulmasta jää avustajalle itselleen. Tällöin myös mahdolliset työkyvyn haasteet voivat olla vaikeammin tunnistettavissa.

Varma voi suunnata työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen tarkoitettuja sisältöjä myös henkilökohtaisille avustajille itselleen esimerkiksi Varma Akatemian tai varma.fi-verkkosivujemme kautta.

Pelkkä tiedon tuottaminen ei riitä. On tärkeää huolehtia myös siitä, että sisällöt ja välineet saavuttavat kohderyhmänsä. On suunniteltava oikeanlaisia kanavaratkaisuja ja tehtävä viestinnällisiä valintoja vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Työkykyammattilaisten kannalta tilanne on kaiken kaikkiaan innostava. Tarvitaan aitoa halua ymmärtää henkilökohtaisen avun maailmaa työkyvyn näkökulmasta. Se edellyttää vuorovaikutusta asiakkaiden ja olennaisten sidosryhmien kanssa ja halua oppia uutta ja kehittää. Me Varmassa olemme sitoutuneita kaikkeen tähän.

Lue myös:

Uutinen 16.3.2022: Henkilökohtaisten avustajien työkykyriskit voidaan tunnistaa aiempaa nopeammin

Tutustu Oimaan

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä