Varma rakentaa kestävää työelämää ja parantaa työkykypalvelujen läpinäkyvyyttä

Vastuullisuus on viime vuosina noussut keskeiseksi osaksi yritysten strategiaa ja liiketoimintaa. Se on myös keskeinen osa yrityskuvaa. Vastuullisuus edellyttää yritykseltä myös oman liiketoiminnan ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Varma on tunnistanut olennaisuusarvioinnin perusteella painopisteet viime vuonna uudistetulle vastuullisuusohjelmalleen. Painopisteet liittyvät eläkevaroista huolehtimiseen ja eläkkeiden maksamiseen (eläketurvan asialla), eläkevarojen sijoittamiseen (sijoitamme muutokseen) ja työkyvyttömyysriskien ennakointiin ja hallintaan sekä varmalaisista huolehtimiseen (kestävä työelämä). Julkaisimme maaliskuun alussa vuosi- ja vastuullisuusraportin, jossa kerromme vastuullisuusohjelmamme rakentamisesta ja sen painopisteistä.

Työeläkevakuuttajat vaikuttavat työkykypalveluillaan laajasti työelämään ja yhteiskuntaan. Työkyvyttömyysetuudet tukevat työntekijöiden työssä jatkamista ja varmistavat toimeentuloa. Yrityksille suunnatulla työkyvyttömyysriskin hallinnalla pyritään auttamaan asiakkaita ymmärtämään, mistä työkyvyttömyysriskit johtuvat ja miten niitä voidaan hallita. Yksityisellä sektorilla toimivien työeläkeyhtiöiden toiminta on riskiperusteista. Riskiperusteisuus on tärkeää toiminnan vaikuttavuuden kannalta.

Työeläkevakuuttajat vaikuttavat työkykypalveluillaan laajasti työelämään ja yhteiskuntaan

Eläkeyhtiöt ovat rajanneet työkyvyttömyysriskin hallinnan palvelujen täyden näkyvyyden vain omalle asiakaskunnalleen. Varma on jo kuitenkin pidempään kasvattanut läpinäkyvyyttä omaan toimintaansa myös työkykypalveluihin liittyen. Olemme kertoneet avoimesti ammatillista kuntoutusta koskevista piloteistamme, kuten IPS-pilotista ja sen vaikuttavuutta koskevista tutkimustuloksista.

Tutkimustoimintamme on koostanut raportteja eri toimialojen työkyvyttömyysriskeistä sekä niiden hallinnan keinoista. Huolehdimme erityisesti, että asiakkaamme saavat täsmällistä tietoa oman toimialansa olennaisista kuormitustekijöistä ja niiden hallinnan keinoista. Julkaisemme raportit avoimesti kaikkien käyttöön, ja tekemämme tutkimustyö hyödyttää näin myös laajemmin yhteiskuntaa.

Varma päätti vuonna 2017 ensimmäisenä työeläkeyhtiönä julkaista asiakkaiden kanssa tehdyt taloudellisen tuen sopimukset. Olemme myös julkaisseet työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteet. Nyt olemme ottaneet uuden askeleen avoimuudessa. Verkkosivuillamme on päivittyvää tietoa sekä asiantuntijoidemme tekemästä työkyvyttömyysriskin hallinnan neuvonta- ja ohjaustyöstä että taloudellisesta tuesta. Molemmista kerromme, kuinka paljon tukea on annettu sekä minkälaiseen toimintaan se on kohdentunut. Julkaisemamme tieto avaa ainutlaatuisella tavalla eläkeyhtiön toimintaa työkyvyttömyysriskin hallinnassa.

Datamme perusteella asiantuntijamme ovat auttaneet vuoden 2022 aikana yritysasiakkaita yhteensä 1 961 kertaa. Yli puolet on koskenut työkykyasiantuntijan tarjoamaa tukea asiakkaalle. Noin kolmannes palveluista liittyi riskien tunnistamiseen ja työkyvyttömyystilanteen kokonaiskuvan koostamiseen. Hieman alle 20 prosenttia palveluista liittyi työkykyprosesseihin sekä työkyvyn varmistamiseen ja ennakointiin. Noin 90 prosenttia palveluista kohdennettiin HR:n asiantuntijoille, seuraavaksi suurin ryhmä oli esihenkilöt. Pieni osa palveluista kohdistui johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle.

Asiantuntijatuen ohella toinen työkalumme on riskiperusteisesti asiakkaiden työkykyhankkeiden tukemiseen tarkoitettu taloudellinen tuki, jossa asiakkailla on omavastuu. Tukea jaettiin asiakkaille vuonna 2022 yhteensä 1,23 miljoonaa euroa. Tuettujen hankkeiden määrä oli 250. Hankkeiden teemat liittyivät useimmin johtamisen kehittämiseen, työyhteisön kehittämiseen ja työn kehittämiseen sekä muuhun työkyvyn tukemiseen. Kun taloudellista tukea tarkastellaan työkyvyttömyysriskien näkökulmasta, suurin riski oli työn hallinnan haasteet, johtamisen tavat ja rakenteet, työntekijöiden osallistaminen sekä kuormittavat työajat. Tukea kohdennettiin myös työkykyä strategisena tekijänä käsitelleisiin hankkeisiin, työkyvyn haasteiden ratkaisemiseen sekä työhön liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin. Hankkeiden vaikuttavuuden mittareina käytettiin esimerkiksi työkyvyttömyysmaksuluokkaa, sairauspoissaoloja, itse arvioitua työkykyä tai muita määrällisiä tai laadullisia mittareita.

Julkaisemamme tieto avaa ainutlaatuisella tavalla eläkeyhtiön toimintaa työkyvyttömyysriskin hallinnassa

Asiakaspalautteissa ja asiakaskyselyissä asiakkaamme kiittävät Varman palveluiden vaikuttavuutta. Asiakkaidemme mukaan Varma on vaikuttanut tuellaan eniten HR:n työkykyjohtamisen osaamiseen. Toiseksi merkittävimmäksi koettiin ymmärryksen kasvaminen organisaation työkykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Työeläkevakuuttajat ovat työterveyshuollon tapaan läsnä lähes jokaisella suomalaisella työpaikalla. Näiden toimijoiden välisellä aktiivisella kolmikantayhteistyöllä saadaan suurin vaikuttavuus aikaiseksi. Näin on mahdollista vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin tavoitteisiin, kuten työllisyysasteen kohottamiseen, työurien pidentämiseen sekä kestävyysvajeen hallintaan. Tämä on kestävän työelämän rakentamista parhaimmillaan.

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Pia Kontti

Työkykyjohtaja

Pia Kontti toimii työkykyjohtajana työkykypalvelut-toiminnossa. Pia on työskennellyt työurallaan monipuolisissa tehtävissä asiakasyritysten työkykyjohtamisen ja työterveyshuollon parissa. Pia kokee aitoa kiinnostusta vaikuttavien asiakaskohtaisten ratkaisujen tunnistamiseen ja rakentamiseen. Lisäksi häntä motivoi vahvasti kehittäminen ja asioiden aktiivinen edistäminen. Omaa työkykyään Pia ylläpitää liikkumalla sekä ulkoilemalla perheen koirien kanssa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä