Tunnistammeko työkykyä uhkaavat riskit riittävän aikaisin? – Työkykykyselyistä apua riskien kartoittamiseen

Kuinka hyvin ymmärrämme työkyvyttömyysriskejä, jotka uhkaavat työntekijöidemme työkykyä? Onko meillä tarpeeksi tietoa, miten riskit ilmentyvät organisaatiomme eri osissa? Nämä ovat kysymyksiä, joita monet organisaatiot pohtivat, kun kehittävät työkykyjohtamista ja työkyvyttömyysriskin hallintaa. Työkyvyttömyysriskin hallinta onkin tänä päivänä osa organisaatioiden yleistä riskien hallintaa ja kuuluu organisaation perusasioihin.

Työkyvyttömyysriskin hallinta ja sen kehittäminen edellyttää tietoa riskeistä. Riskejä tarkastellessa on hyvä huomioida toimialan tyypilliset riskitekijät sekä omaan toimintaan liittyvät riskit. Mitä enemmän organisaatiolla on tietoa ja ymmärrystä organisaation riskitekijöistä ja riskeistä, sitä vaikuttavampaa ja helpompaa on hallita työkyvyttömyysriskiä eli ennaltaehkäistä ja vähentää työkyvyttömyyttä.

Varmassa haluamme auttaa organisaatioita tunnistamaan työkyvyttömyyden riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan niitä.

Työkykykyselyitä eri tarpeisin

Työkyvyttömyyttä aiheuttavien riskitekijöiden tunnistamiseen tarjoamme asiakkaidemme käyttöön työkykykyselyitä, joiden avulla voidaan kartoittaa henkilöstön kokemusta työkyvystä ja saada tietoa työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kyselyiden avulla saadaan laajempi kuva mahdollisista riskeistä organisaation eri osissa, työtehtävissä tai henkilöstöryhmissä.

Varman työkykykyselyt on rakennettu tutkitun tiedon ja asiakastarpeiden pohjalta. Organisaation tilanteen mukaan joskus riittää kevyt riskien kartoitus, kun taas joskus on tarpeen kartoittaa riskejä syvemmin. Näihin tarpeisiin tarjoamme sisällöltään valmiiksi mietittyjä, laajuudeltaan erilaisia kyselyjä.

Tuntuma-kysely antaa pulssimaisen tiedon aikaansaamisen kokemuksesta, hallinnan tunteesta ja tuen kokemuksesta. Pikaote tuottaa työkyvyn riskitekijöistä laajemmin tietoa, kun taas Ote on kyselyistä laajin ja antaa vankan otteen työkykyjohtamisesta ja riskitekijöistä. Johtamisote on kysely, jonka arviointi tuottaa tietoa esihenkilötoiminnasta niin työntekijöiden kuin esihenkilöidenkin näkökulmasta. Työkykypulssi antaa tiimille tilannekuvan ja mahdollisuuden keskustella työn kuormituksesta ja työkykyä vahvistavista asioita säännöllisesti.

Työkykyjohtamisen kehittäminen edellyttää ymmärrystä riskeistä

Soveltuvatko Varman kyselyt organisaatiomme tarpeisiimme ja mitä niistä hyödymme? Kysymykseen on yksinkertainen vastaus. Jos organisaatiossa ollaan kiinnostuneita kartoittamaan henkilöstön näkemyksiä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja saamaan kuva kehitettävistä kohteista työkykyriskien vähentämiseksi, vastaus on: kyllä soveltuvat.

Mitä parempi ymmärrys työkyvyn riskeistä on, sitä helpompi toimintaa on kehittää henkilöstön työkyvyn varmistamiseksi. Kyselyt tuottavat tietoa, jonka avulla riskin alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä voi kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.

Työelämän muutoksessa myös työkyvyttömyysriskit ja niiden ilmentyminen organisaatiossa vaihtelee. Suositeltavaa olisikin kuunnella henkilöstön kokemuksia säännöllisin väliajoin, jotta saatu tieto on ajantasaista ja tiedon pohjalta tehtävät toimenpiteet oikeita.

Jos työkyvyttömyysriskien tunnistaminen haastaa ja organisaatio tarvitsee tietoa niiden hallinnan tueksi, Varman tarjoamat kyselyt auttavat pääsemään seuraavalle tasolle työkyvyttömyysriskin hallinnassa ja työkyvyn tiedolla johtamisessa.

Tutustu työkykykyselyihin

Varman asiakkaana käytössäsi ovat työkykykyselyt, joilla voit kartoittaa henkilöstösi työkykyyn vaikuttavia tekijöitä säännöllisesti. 

Kyselyt voit ottaa käyttöön asiointipalvelussamme.

Lue lisää työkykykyselyistä

 

Jaana Ahervuo

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Jaana Ahervuo toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Jaanan tehtävänä on auttaa asiakasyrityksiään kehittämään työkykyjohtamista työkykyriskien vähentämiseksi. Työkykyjohtamisen kehittämisessä Jaana auttaa tilannekuvan kirkastamisessa sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi Jaana sparraa johtoa ja esihenkilöitä toimimaan työkykyjohtajina. Jaanaa innostaa erityisesti valmentava johtaminen sekä ihmisten kokonaisvaltainen työkyvyn kehittäminen, joihin Jaana entisenä joukkueurheilijana ammentaa eväitä muun muassa urheilusta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä