Ammatillisen kuntoutuksen hakemukseni on hylätty – mistä nyt tukea työelämässä jatkamiseen?

Vuonna 2023 työeläkekuntoutusta hakeneista noin puolet sai hakemukseensa hylkäävän päätöksen. Usein hylkäyksen syynä on, ettei todennäköistä työkyvyttömyyden uhkaa ole voitu todeta. Monen kuntoutushakemuksen takaa kuitenkin löytyy tarina, jossa terveydentilan muutokset heijastuvat voimakkaasti työkykyyn. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivat saattavat vaikeuttaa tai jopa kokonaan estää fyysisesti kuormittavassa työssä suoriutumisen. Silloin voi olla vaikea ymmärtää, että ammatillisen kuntoutuksen edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Eivät, vaikka terveydenhuollonkin edustajat arvioisivat uuden työuran tarpeelliseksi.

Edellytyksiä työeläkekuntoutukseen arvioitaessa työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa työntekijälle tulisi lähivuosina todennäköisesti myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, jos ammatillisen kuntoutuksen keinoja ei hyödynnettäisi. Työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksiä arvioitaessa taas tarkastellaan työntekijän jäljellä olevaa työkykyä laajemmin kaikkeen työhön, jota työntekijän voidaan kohtuudella olettaa tekevät, ei vain oman työhistorian ja koulutuksen mukaiseen työhön. Näin ollen esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavan henkilön työkyky voi olla heikentynyt huomattavasti fyysisesti kuormittavaan rakennustyöhön, mutta työkykyä on jäljellä useisiin muun tyyppisiin töihin, joilla henkilö voi hankkia kohtuullisen elannon. Tällöin työkyvyttömyyden uhkaa ei voida todeta, ja uudelle uralle hakeudutaan muun kuin työeläkejärjestelmän tuella.

Monen kuntoutushakemuksen takaa löytyy tarina, jossa terveydentilan muutokset heijastuvat voimakkaasti työkykyyn.

Jos työeläkekuntoutuksen edellytykset eivät ole täyttyneet ja kuntoutushakemus on hylätty, onkin syytä seuraavaksi suunnata katse näihin vaihtoehtoihin:

  • Suomessa ammatillista kuntoutusta työeläkelaitosten ohella järjestää Kela. Työtapaturman, liikenneonnettomuuden tai ammattitaudin perusteella ammatillista kuntoutusta voivat järjestää myös vahinkovakuutusyhtiöt. Työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta järjestää ensisijaisesti oma työeläkelaitos, mutta jos työeläkekuntoutuksen edellytykset eivät täyty, voi myös Kela järjestää työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta. Oikeus Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen on mahdollista selvittää hakemalla ammatillista kuntoutusta Kelasta.
  • TE-palvelut eivät tarjoa varsinaisia ammatillisen kuntoutuksen palveluita, mutta voivat tukea muilla tavoin uudelle uralle siirtymisessä – myös silloin kun terveydentila vaikuttaa työkykyyn. TE- palveluiden työllistymistä ja työnhakua tukevia palveluita voi tiedustella oman alueen TE-palveluista tai työllisyyden kuntakokeilusta.
  • Jos ammatillisen kuntoutuksen tarve kohdistuu omaan työhön palaamiseen tarvittavaan tukeen, kannattaa selvittää oikeus Kelan osasairauspäivärahaan tai työkokeiluun työterveyshuollon päätöksellä. Sekä osasairauspäivärahan että työterveyshuollon päätöksellä toteutuvan työkokeilun ajalta maksettavan kuntoutusrahan myöntöedellytyksiä ja hakemiseen liittyviä käytäntöjä voi tiedustella Kelasta. Näiden keinojen soveltuvuutta omaan tilanteeseen voi arvioida työterveyshuollon kanssa.
Eri toimijoihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, ja kysyä neuvoa omaan tilanteeseensa.

Ammatillista kuntoutusta tarvitsevan näkökulmasta palvelujärjestelmä saattaa vaikuttaa varsin sekavalta sopalta monine toimijoineen, etuuksineen ja palveluineen. Tässäkin tilanteessa vanha tuttu sananparsi on kullanarvoinen: ei kysyvä tieltä eksy. Eri toimijoihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, ja kysyä neuvoa omaan tilanteeseensa. Myös hylkäävä kuntoutuspäätös kannattaa lukea huolellisesti lävitse, sillä siitä käy ilmi hylkäävän päätöksen tarkemmat perustelut, ohjeet päätöksestä valittamiseen sekä ohjaus mahdollisen muun toimijan palveluihin.

Vaikka laissa määritellyt ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset jäävät harmillisen usein täyttymättä ja kuntoutushakemus joudutaan hylkäämään, me Varmassa neuvomme kaikissa ammatillisen kuntoutuksen hakemisen vaiheissa ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin muiden toimijoiden palveluihin kohti terveydentilalle soveltuvaa työtä. Tukea työelämässä jatkamiseen on saatavilla – silloinkin kun oikeutta työeläkekuntoutukseen ei ole.

Uutinen
Varman tutkimus: Monet yksilöön liittyvät taustatekijät ennakoivat myöhempää työkyvyttömyyseläkettä hylkäyspäätöksen jälkeen
eläketurva, työkykyjohtaminen 15.05.2024

Hanna Laiho

Kuntoutusasiantuntija

Hanna Laiho (KM) työskentelee kuntoutusasiantuntijana kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Aikaisempaa työkokemusta Hannalla on Kelan kuntoutuksesta ja TE-palveluista.

”Parasta työssäni on päästä seuraamaan läheltä ammatillisen kuntoutuksen onnistumisia. Erityisen innostavaa on, kun sopiva työ ja tekijä kohtaavat, joskus mutkikkaankin ammatillisen kuntoutuksen polun päätteeksi.”

Voisit olla kiinnostunut myös näistä