Tasa-arvon edistämisessä uusi vaihde silmään

Yksi Varman vastuullisuustavoitteista on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Tavoitteena on, että johtoryhmässä ja keskijohdossa olisi sekä naisia että miehiä vähintään 40 % vuoteen 2022 mennessä.

Periaatteena on, että naisilla ja miehillä on Varmassa yhtä hyvät mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallaan.

– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeinen osa Varman vastuullisuutta. Uskon, että olemme vahvempia ja kilpailukykyisempiä, kun meillä on osaamiseltaan erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Uusi linjaus tarkoittaa muutosta johtajien rekrytointiprosessiin. Jatkossa kolmen viimeisen hakijan joukossa pitää olla sekä naisia että miehiä.

Vaikka varmalaisista 72 % on naisia, johdossa naisten osuus on perinteisesti ollut pieni. Varman johtoryhmässä se on 25 % ja keskijohdossa 37 %.

– Neljässä vuodessa tavoittelemme merkittävää muutosta. Naisten määrä keskijohdossa on jo lähellä tavoitetta. Tilanne vaihtelee kuitenkin hyvin paljon liiketoiminnoittain, toteaa HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Katri Viippola.

– Samalla, kun Varman sukupuolijakauma kertoo, että naisille on johtotehtävissä tilausta, se paljastaa, että asiantuntijarooleissa olisi hyvä olla enemmän miehiä. Siksi myös asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden hakuihin pitää saada mukaan molempia sukupuolia aikaisempaa tasaisemmin.

Varman hallinnossa monimuotoisuustavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat riittävästi edustettuina sekä hallintoneuvostossa että hallituksessa. Periaatteena on, että niiden kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti ja niissä on riittävästi tehokkaan työskentelyn edellyttämää monipuolista asiantuntemusta, kokemusta ja osaamista.

Tasa-arvosuunnitelma syntyi yhteistyönä

Varman tasa-arvotyöhön ovat osallistuneet yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän jäsenet sekä koko johtoryhmä. Periaatteena on ollut, että kaikilla varmalaisilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta.

Tasa-arvoa tarkastellaan Varmassa eri näkökulmista. Niitä ovat mahdollisuus kehittyä ja hankkia koulutusta, mahdollisuus edetä vaativiin tehtäviin, rekrytointien avoimuus ja tasapuolinen palkkaus ja palkitseminen.

Katri Viippola muistuttaa Varman rekrytointiperiaatteista, joiden mukaan tehtävään valitaan aina parhaiten soveltuva henkilö. Valinnassa painaa myös valmius kehittyä tulevien muutosten mukana.

– Noudatamme rekrytoinneissa tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kaikki työtehtävät tulevat aina avoimeen hakuun, vähintään Varman sisällä.

 - Varman sukupuolijakauma kertoo, että naisille on johtotehtävissä tilausta.
Samalla se paljastaa, että asiantuntijarooleissa olisi hyvä olla enemmän miehiä,
sanoo HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Katri Viippola.

Varma sitoutunut monimuotoisuuden edistämiseen

Varman yritysvastuun ytimessä on vastuu henkilöstöstä. Siihen kuuluu esimerkiksi henkilöstön työkyvystä ja osaamisesta huolehtiminen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä ensiluokkainen työkulttuuri.

Varman työkulttuuria on uudistettu voimakkaasti parin viime vuoden aikana. Kulttuurin kulmakiviä ovat luottamus, joustavuus, tavoitteellisuus ja kyky uudistua.

Henkilöstö on toivonut yhdenvertaista kohtelua erityisesti kolmella alueella: työelämän joustoissa, palkkauksen läpinäkyvyydessä ja eri-ikäisten arvostamisessa sukupuoleen katsomatta.

Tähän mennessä eniten on panostettu etätyöhön ja muihin työelämän joustoihin. Palautteen perusteella henkilöstö on kokenut, että nyt on tehty oikeita tekoja ja että työkulttuuri on mennyt hyvään suuntaan, Katri Viippola kertoo.

Henkilöstötutkimuksen mukaan 94 % vastaajista oli sitä mieltä, että joustavaan työskentelyyn on nyt riittävät mahdollisuudet. Lähes saman verran vastaajista koki, että etätyö on lisännyt tehokkuutta ja hyvinvointia.

– Vaikka paljon on tehty, tasa-arvon eri osa-alueilla riittää edelleen parannettavaa. Juuri toteutetusta seurantakyselystä saamme tarkempaa tietoa siitä, missä olemme menossa, Viippola sanoo.

Varman tasa-arvotavoitteet

  • Johdossa sukupuolten välinen tasainen edustus: johtoryhmässä ja keskijohdossa tulisi molemmissa olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40 % vuoteen 2022 mennessä.
  • Myös toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä nykyistä tasaisemmin naisia ja miehiä.
  • Sukupuoli ei näy palkassa ja palkitsemisessa.
  • Henkilöstö kokee, että Varma on tasa-arvoinen työpaikka.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä