Vastuu henkilöstöstä vaatii tahtoa ja tekoja

Vastuu omasta henkilöstöstä koskettaa jokaista yritystä työntekijöiden määrästä riippumatta. Vastuullinen toiminta edellyttää ennen kaikkea tahtoa rakentaa parempaa työelämää.

Laki asettaa yrityksille melko korkeat vaatimukset siitä, kuinka henkilöstöstä on huolehdittava esimerkiksi tasa-arvon edistämiseksi tai työsuojelun osalta. Vastuullisuus mitataan siinä, onko yrityksellä tahtoa tehdä enemmän kuin on välttämätöntä.

Yritysvastuu on Varman strategian ytimessä, ja vastuu noin 550 varmalaisesta on yksi sen painopistealueista.

– Velvollisuuksista voi huolehtia eri tavoin: voi hoitaa perusasiat tai tehdä tätä työtä intohimolla ja paneutuen. Laki kattaa sen, mitä pitää tehdä. Toiminta tästä eteenpäin määrää, kuinka viemme suomalaista työelämääeteenpäin, sanoo HR-päällikkö Eeva Reponen Varmasta.

Kaikki alkaa ennakoinnista

Maailma muuttuu, ja vastuullinen yritys tukee henkilöstönsä kykyä muuttua sen mukana. Vastuu osaamisesta liittyy työelämään nykyään kaikkialla.

– Ei voi tyytyä vain reagoimaan asioihin, vaan niitä täytyy myös ennakoida. Ihmisiä on tuettava tässä ajassa muokkaamaan osaamistaan tulevaisuuden vaatimuksiin, joita ei vielä tarkasti tunneta, Reponen sanoo.

Varma tukee henkilöstön osaamista muun muassa Selviytyjät-valmennuksilla. Ne liittyvät siihen, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja kuinka muutoskykyä voi rakentaa.

– Jokainen varmalainen laatii kolmivuotisen suunnitelman omaa työuraa tukevalle kehittymiselle. Sen avulla työntekijä hahmottaa ja suunnittelee omaa kehitystään ja ottaa vastuuta tulevaisuudesta.

Tulevaisuuden kestävää työidentiteettiä rakennetaan henkilöä itseään kuunnellen. Varma tarjoaa tukea muutoksiin sekä näkymää siitä, mihin työura voi yhtiössä kehittyä. Esimerkiksi kehittymissuunnitelmakeskusteluissa esihenkilön rooli on sparraava: esihenkilö luo näkymää siitä, mihin yritys on menossa ja auttaa työntekijää pohtimaan, mitä hän tavoittelee työuraltaan.

Sujuva arki edistää työkykyä

Vastuu henkilöstöstä pitää sisällään työkyvystä huolehtimisen. Tämä on tärkeää niin työntekijöiden, yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta.

– Parasta työkykyjohtamista on huolehtia siitä, että perusarki rullaa, Reponen painottaa.

Tämä tarkoittaa, että henkilö hallitsee tehtävänsä, saa tukea niihin ja kokee aikaansaamiseniloa työssään. Aina asiat eivät suju optimaalisesti, ja joskus rajat tulevat vastaan. Silloin punnitaan työpaikan vastuullisuus.

– On tärkeää tunnistaa työkyvyn syklisyys eli se, että työkyky voi vaihdella. Aktiivisen tuen malli auttaa havahtumaan ajoissa tilanteeseen, jossa työkyky ei ole tehtävän tasalla tai suoriutumisessa on muuten ongelmia . Mallissa reagoidaan herkästi huoleen ja poikkeamiin arjen sujumisessa – ei vain poissaoloihin tai vastaaviin hälytysmerkkeihin. Yhteinen toimintamalli antaa mandaatin ottaa asioita puheeksi.

Poikkeusaikana jaksamisesta huolehtiminen on ollut entistä tärkeämpää. Nyt korostuvat itsensä johtamisen ja virtuaalisesti tapahtuvan vuorovaikutuksen taidot. Palaudummeko tarpeeksi ja sopeudummeko uudenlaiseen vuorovaikutukseen? Varman mindfulness-maanantait muistuttavat pysähtymisestä kiireen keskellä. Etäpalavereissa kannustetaan kameran käyttöön ja tiimitasolla myös epävirallisiin kohtaamisiin.

– Nämä kohtaamiset ovat tärkeä osa yhteisön hyvinvointia, ja esimiesten on hyvä tukea niiden syntymistä tiimissä .

Läpinäkyvyys tukee tasa-arvoa

Erottuminen vastuullisena työnantajana edellyttää tänä päivänä vahvaa ja ehdotontakin otetta esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Varma panostaa erilaisuuden hyväksymiseen: on tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä työssä. Tällöin pystyy myös antamaan parastaan.

– Autamme varmalaisia ymmärtämään ja kohtaamaan erilaisuutta muun muassa verkkokurssien, seminaaripäivien ja kokemusasiantuntijoiden avulla. Ihmisaivot toimivat usein ennakkoluuloisesti, mutta tieto muuttaa ajatusrakenteita, Reponen sanoo.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on ollut keskeinen teema Varman tasa-arvotyössä.

– Kaikki voivat osallistua tähän työhön. Varmassa on esimerkiksi oma Pride-jengi, joka pohtii keinoja edistää tasa-arvoa ja osallistua vastuullisuusaktivismiin. Olemme Helsinki Priden kumppani, mikä on tuonut teemalle hyvin näkyvyyttä niin organisaation sisällä kuin ulkoisestikin.

Pitää siis todella tehdä eikä vain puhua. Näin työelämä muuttuu paremmaksi ja vastuullisuuden teemat itsestään selviksi.


Läpinäkyvät ja johdonmukaiset ratkaisut, yhteiset prosessit ja selkeät menettelyt edistävät tasa-arvoa. Varma selvittää henkilöstön kokemuksia tasa-arvosta säännöllisesti kyselyillä. Ensimmäinen kysely paljasti, että esim. palkkatasa-arvossa koettiin puutteita.

– Purimme palkkarakenteen ja rakensimme uuden järjestelmän, joka tehtiin läpinäkyväksi kaikille. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen itsessään aiheutti suuren muutoksen kokemuksissa. Samalla tunnistimme kohdat, joissa tasa-arvo ei toteutunut riittävästi ja pystymme nyt vaikuttamaan niihin perustellusti. Tärkeää oli myös, että suoritusten arviointiin luotiin yhteiset periaatteet. Tällä varmistettiin, että palkkausta voidaan tarkastella aidon objektiivisesti, myös tasa-arvonäkökulma huomioiden, kun palkkauksen perustana on tehtävän vaativuustason lisäksi henkilön suoriutuminen.

Vastuu henkilöstöstä on hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Henkilöstöpolitiikka tähtää viime kädessä siihen, että työ on tuottavaa ja tehokasta yrityksen tavoitteiden ja perustehtävän asettamissa puitteissa. Vastuu henkilöstöstä merkitsee puolestaan, että yritys kantaa laaja-alaisemminkin vastuuta mm. työyhteisön tasa-arvoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta sekä työkyvyn kestävyydestä ja osaamisen kehittymisestä.

– Hyvä henkilöstöpolitiikka ja vastuu henkilöstöstä ovat toistensa synonyymejä, uskoo Reponen.

Vastuullinen työpaikka on parempi niin henkilöstölle kuin yrityksellekin.

– Kun työntekijät voivat hyvin, kehittyvät työssään ja kokevat sen mielekkääksi, työn tuottavuus ja sujuvuus paranevat. Myös innovatiivisuus, uusiutumiskyky ja sitoutuminen yritykseen vahvistuvat. Kaikki tämä hyödyttää yritystä, mutta myös yksilöä.

Vastuullisuudessa olennaisinta on tahto kehittää asioita aina parempaan suuntaan.

–Pitää siis todella tehdä eikä vain puhua. Näin työelämä muuttuu paremmaksi ja vastuullisuuden teemat itsestään selviksi.

Lue lisää Varman vastuullisuustyöstä

Näin edistät vastuullisuutta yhdessä henkilöstön kanssa

  1. Kysy mielipiteitä niin tiedät tilanteen
  2. Ota innokkaat mukaan
  3. Aseta tavoitteet ja suunnittele käytännön toimet
  4. Hyväksy, että työ etenee askel kerrallaan
  5. Valmenna henkilöstöä ja auta ymmärtämään
  6. Seuraa edistymistä ja raportoi rehellisesti
  7. Viesti väsymättä – pienikin teko voi välittää viestin
  8. Älä lannistu soraäänistä

Voisit olla kiinnostunut myös näistä