Varma uudistaa ilmastotavoitteitaan: Sijoitussalkusta hiilineutraali 2035 mennessä, hiilivoimalojen alasajoa vauhditetaan, öljynporaus suljetaan pois

Sijoitussalkusta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja lisää painoarvoa ilmastonmuutoksen etenemistä hillitseville sijoituskohteille, Varma linjaa uusissa ilmastotavoitteissa.  

– Kuluneen vuoden aikana on selvinnyt, että päästöjen vähentämisen tulee tapahtua paljon oletettua nopeammin, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajatuksi kahteen asteeseen. Koska ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista on tullut lisää tietoa, myös meidän täytyy uusia ilmastotavoitteemme, Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Varman tavoite on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää, että myös sijoitusympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka mahdollistavat hiilineutraaliuden toteuttamisen. Varma sijoittaa kohteisiin, jotka mahdollistavat päästövähennykset ja sopeutumisen ilmaston lämpenemisen tuomiin muutoksiin. Varma sitoutuu edistämään rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ja toimimaan kansainvälisissä yhteistyöaloitteissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  

Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on, että sijoitussalkusta viidennes on sijoituskohteissa, jotka suoraan tai välillisesti hillitsevät ilmastonmuutoksen etenemistä. Tämä tarkoittaa sijoittamista yrityksiin ja kohteisiin, jotka ovat vähäpäästöisiä, tarjoavat ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, edesauttavat uusiutuvan energian käyttöä tai tarjoavat hiilinieluja.

– Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää sijoittajalta toimintaa, jonka seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee. Uskomme, että hiilitehokkailla ja päästöjään vähentävillä sijoituskohteilla on myös parhaat edellytykset menestyä, Rytsölä sanoo.    

Hiilisijoituksista poistutaan 2025 mennessä osakesijoituksissa

Uudistetut ilmastotavoitteet kattavat kaikki omaisuuslajit. Osakkeissa ja yrityslainoissa kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vähennetään asteittain. Tavoitteena on, että päästöt vähenevät 50 % vuoteen 2027 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Ilmastoriskeille merkittävästi altistuvilla toimialoilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, sähkön- ja lämmöntuotannossa, auto-, kaivos-, betoni-, kuljetus- ja kemianteollisuudessa Varma painottaa sijoituskohteita, jotka tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisen energian ja raaka-aineiden käytölle.  

Osakesijoituksissa öljynporaus suljetaan pois 2030, ja jo tätä aikaisemmin 2025, Varma sitoutuu poistumaan hiilisijoituksista. Ilmastoriskien vuoksi sijoituskohteena oleva yhtiö voidaan laittaa myös erityisseurantaan, jolloin Varma luo tätä varten vaikuttamisprosessin nopeuttaakseen hiilitoiminnan alasajoa.  

– Tavoitteenamme on, että vaikuttamisprosessien kohteena olevien yhtiöiden hiilivoimalat on suljettu vuoteen 2030 mennessä. Emme näe tulevaisuutta hiileen perustuvalle sähköntuotannolle, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.  

Kiinteistöjen käyttämä lämpö ja sähkö päästöttömiksi  

Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 ja kiinteistöjen käyttämä sähkö vuoteen 2025 mennessä. Kaikille Varman merkittäville kiinteistölle tullaan hakemaan BREEAM-ympäristösertifikaatti 2025 mennessä.

Rahastosijoituksissa Varma välttää ilmastonmuutoksen riskeille altistuvia ja päästöjä tuottavia kohteita ja sijoittaa kohteisiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannon sijoituksista nostetaan 50 % vuoteen 2030 mennessä pääomarahastoissa. Indeksirahastoissa vähähiilisten rahastojen osuus kasvatetaan 35 % vuoteen 2025 mennessä.   

– Kiinnitämme huomioita manageri- ja rahastovalintoihin. Pyrimme muiden sijoittajien kanssa yhdessä vaikuttamaan siihen, että varainhoitajat ottavat toiminnassaan huomioon ilmastonäkökulmat osana vastuullista sijoittamista, Kaskela sanoo.  

Varma julkaisi sijoitusten ilmastopolitiikan vuonna 2016, jolloin Varma jo sitoutui muokkaamaan sijoitussalkusta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen. Uudessa ilmastopolitiikassaan Varma on linjannut, että yhtiö päivittää ilmastotavoitteitaan vähintään kolmen vuoden välein.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä