Varman asiakasraatilaiset kertovat koronan aiheuttaneen huolta omasta tai läheisten terveydestä - omaan eläkeasiaan tilanne ei ole juurikaan vaikuttanut

Me Varmassa halusimme kuulla eri ikäisiltä ja eri elämäntilanteessa olevilta henkilöasiakkailtamme ajatuksia ja näkemyksiä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Kysyimmekin asiakasraatilaisiltamme 18.-27.5.2020 verkkokyselyllä, millaisena he näkevät oman tilanteensa ja millaisia ajatuksia heillä on tulevaisuudesta.

Vastaajista 32 % ilmoitti, että koronatilanteen myötä heillä itsellään tai heidän lähipiirissään on lisääntynyt kiinnostus eläkeasioihin. Eniten kiinnostusta oli yrittäjissä ja työelämän ulkopuolella olevilla.

 • Eniten on kiinnostanut tilanteen vaikutus omaan eläkkeeseen ja tulevan eläkkeen määrään (41 %). Asia kiinnosti erityisesti yli 55-vuotiaita.
 • Toiseksi eniten on kiinnostanut työkyvyttömyyseläke (39 %).
 • Kolmanneksi eniten vanhuuseläke (30 %).
 • Yli 55-vuotiaita on kiinnostanut myös jonkin verran itse säästetty eläke.

Vastaajista suurin osa (88 %) kertoi, että koronan aiheuttama poikkeustilanne ei ole vaikuttanut heidän eläkesuunnitelmiinsa. Pieni joukko vastaajista (7 %) kertoi selvittäneensä tulevan eläkkeensä määrän ja vain 5 % vastaajista oli hakenut eläkettä tai kuntoutusta.

Valtaosa vastaajista (67 %) on saanut Varmasta tarvitsemansa tiedon koronan vaikutuksesta eläke- ja kuntoutusasiaansa.

Arjessa koronatilanne on vaikuttanut vähiten taloudelliseen tilanteeseen, eniten vapaa-aikaan, liikkumiseen paikasta toiseen ja ihmissuhteisiin

Koronatilanne ei ole yleisellä tasolla juurikaan vaikuttanut vastaajien arkeen. Ikäryhmittäin ja aiheittain tässä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa.

Yli 40 % vastaajista kertoi, että koronatilanne ei ole vaikuttanut työtilanteeseen mitenkään ja 32 % kertoi sen vaikuttavan aika paljon tai erittäin paljon. Yli 60 % yli 65-vuotiasta totesi, että korona ei ole vaikuttanut työtilanteeseen mitenkään johtuen pitkälti eläkkeellä olosta. 55-59-vuotiaista 23 % totesi tilanteen vaikuttavan työtilanteeseen erittäin paljon ja 35-39-vuotiaista 75 % totesi sen vaikuttavan melko paljon.

Vastaajien mielestä koronatilanne on vaikuttanut vähiten taloudelliseen tilanteeseen. Vain 17 % kertoi tilanteen vaikuttavan aika paljon tai erittäin paljon taloudelliseen tilanteeseen. Erittäin paljon tilanne on vaikuttanut keski-ikäisten taloudelliseen tilanteeseen. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli eläkkeensaajia, joilla koronatilanne ei ole vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseen, koska korona ei vaikuta maksussa olevien eläkkeiden määrään.  

Ainoastaan kolme % vastaajista totesi, että koronatilanne on vaikuttanut fyysiseen jaksamiseen erittäin paljon, mutta henkiseen jaksamiseen sen on todennut vaikuttavan erittäin paljon 10 % vastaajista.

Hieman alle puolet vastaajista ilmoitti, että koronatilanne on vaikuttanut vapaa-aikaan aika paljon tai erittäin paljon (46 %). Vaikutuksen kokivat erittäin suureksi kaikki ikäryhmät, erityisesti alle 29-vuotiaat.

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että koronatilanne on vaikuttanut aika paljon tai erittäin paljon liikkumiseen paikasta toiseen. Alle 35-vuotiaat kokivat tämän vaikuttavan aika paljon, kun taas 35-ikävuodesta eteenpäin tämän koettiin vaikuttavan arkeen erittäin paljon.

Liki puolet vastaajista (43 %) ilmoitti, että koronatilanne on vaikuttanut aika paljon tai paljon ihmissuhteisiin. Vain 14 % ilmoitti, ettei se ole vaikuttanut mitenkään. 72 % 45-49-vuotiasta kertoi tilanteella olevan aika paljon tai erittäin paljon vaikutusta ihmissuhteisiin.

Eniten huolta koetaan läheisistä, omasta ja läheisen terveydestä

Reilu puolet vastaajista (68 %) on huolestunut omasta tai läheistensä terveydestä ja yli puolet vastaajista (57 %) kokevat ylipäätään jonkinlaista huolta läheisistään. Noin puolet vastaajista kokee epävarmuutta tulevasta. Huolta toimeentulosta on kokenut 23 % vastaajista. Harrastusmahdollisuuksien puute (35 %) ja ostosten tekeminen (27 %) ovat vaikeuttaneet jonkin verran vastaajien arkea. Yksinäisyyden ja kontaktien puute on aiheuttanut huolta noin 22 prosentille vastaajista.

Usko tulevaisuuteen on maltillisen positiivinen

Vastaajien joukossa oli melkoisesti hajontaa, kun kysyimme, että millaisena he näkevät oman tilanteensa puolen vuoden päästä. 31 % vastaajista ei osaa tilannetta arvioida, 30 % kokee tilanteen hieman parantuneen, 26 % arvioi tilanteen olevan samanlainen, 6 % arvioi tilanteen huonommaksi ja 7 % uskoo tilanteen oleellisesti parantuneen. Erityisesti 60-64-vuotiaat uskovat tilanteen hieman parantuvan puolen vuoden päästä.

Valtaosa uskoo digitaalisen asioinnin lisääntyvän

Vastaajat uskovat, että seuraavat poikkeusolojen opit tulevat siirtymään arkeen tulevaisuudessa:

 • Tulemme hoitamaan asioita enemmän digitaalisissa kanavissa (70 %).
 • Matkustamis- ja liikkumistapamme muuttuvat (63 %).
 • Työntekotapojemme monipuolistuvan (53 %).
 • Pidämme läheisiimme enemmän yhteyttä (48 %).
 • Arvostamme enemmän tarjolla olevia vapaa-ajan vietto- ja harrastusmahdollisuuksiamme (46 %).
 • Kulutustapamme muuttuvat (45 %).
 • Muiden huomioonottaminen ja auttaminen lisääntyy (45 %).
 • Emme vie arkeen mitään oppeja (5 %).

Mitkä asiat ovat tuoneet valoa asiakasraatilaisten arkeen?

Monet asiat ovat tuoneet valoa asiakasraatilaistemme arkeen. Asiakasraatilaiset totesivat, että vuodenaika on ollut suotuisa poikkeustilanteen kannalta. Kesä ja aurinko ovat lämmittäneet myös mieltä.

Vastauksissa nousi vahvasti esille perheen, ystävien ja läheisten merkitys. Puoliso, lapset tai lapsenlapset ovat tuoneet monelle iloa tässä vallitsevassa poikkeustilanteessa. ​Etenkin eläkkeensaajille puhelut ja digitaalinen yhteydenpito on ollut tärkeätä.  

Moni on löytänyt voimaa luonnosta, metsästä, ulkoilusta, mökillä vietetystä ajasta ja omassa pihassa puuhailusta.  Myös liikunta on ollut monelle mieluista. Harrastuksista etenkin lukeminen ja äänikirjat sekä musiikki ovat olleet monelle tärkeitä. Kuten useimmille aina muulloinkin, ovat lemmikkieläimet tuoneet valo arkeen tässä poikkeustilanteessakin.

 

 

Tietoa kyselystä

 • Varman asiakasraatilaiset vastasivat kyselyyn 18.-27.5.2020.
 • Vastaajien määrä oli 228.
 • Vastaajat koostuivat tasaisesti miehistä ja naisista, iän vaihdellen alle 24-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin.
 • Vastaajajoukko koostui ansiotyössä olevista, yrittäjistä, kuntoutuksessa olevista, eläkkeellä olevista, sairauslomalla olevista, lomautetuista ja työelämän ulkopuolella olevista.
 • Vastaajat edustivat koko Suomea painottuen kuitenkin Uusimaahan, jossa 36 % vastaajista asui.

Lue lisää asiakasraadista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä