Naiset suhtautuvat miehiä tiukemmin kannabikseen, aikuisviihteeseen ja aseisiin – Varma tutki, mihin suomalaiset eivät halua eläkevaroja sijoitettavan

Suomalaiset eivät halua, että eläkevaroja sijoitetaan ilmastoa tuhoaviin kohteisiin, kiistanalaisiin aseisiin, kannabisteollisuuteen tai uhkapeleihin. Naiset suhtautuvat miehiä jyrkemmin eläkevarojen sijoittamiseen etenkin aikuisviihteeseen ja aseisiin. Tämä selviää työeläkeyhtiö Varman kyselytutkimuksessa, jossa kartoitettiin suomalaisten asenteita eläkesijoittamiseen.

Varman helmikuussa teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita mm. eläkevarojen sijoittamiseen.

Suomalaisten mielestä eläkerahoilla ei tulisi tukea tiettyjä toimialoja. Valtaosa suomalaisista ei haluaisi eläkeyhtiöiden sijoittavan kiistanalaisia tai kemiallisia aseita valmistavaan aseteollisuuteen (80 % vastaajista), kansainvälisiä sopimuksia rikkoviin yrityksiin (80 % vastaajista), uhkapeliteollisuuteen (72 % vastaajista) eikä tupakka- (70 %) tai kannabisteollisuuteen (63 %).

Alkoholiin sijoittamiseen suhtauduttiin suopeammin, sillä vastaajista 37 % piti sitä sopimattomana kohteena eläkevaroille.

Vastauksissa oli kuitenkin merkittäviä eroja sukupuolten välillä. Siinä missä yli puolet naisista kieltäisi eläkesijoitukset aikuisviihteeseen (74 % naisista), kannabikseen (73 % naisista) ja myös tavanomaiseen aseteollisuuteen (53 %), miehistä reilusti pienempi osuus piti näitä ei-toivottavina sijoituskohteina: aikuisviihde (49 % miehistä), kannabis (53 % miehistä), tavanomainen aseteollisuus (34 % miehistä).

Vastuuttomat sijoituskohteet joutuvat mustalle listalle

Tutkimuksessa eniten epäsuosiota saaneet kohteet eivät kuulu yli 50 miljardin euron eläkevaroja hoitavan Varman sijoitusrepertuaariin.

– Olemme sulkeneet sijoituskohteista pois mm. sodankäymiseen tarkoitetut kiistanalaiset aseet kuten ydinaseet, jalkaväkimiinat ja kemialliset sekä biologiset aseet. Eettisistä syistä emme ole yli 10 vuoteen sijoittaneet myöskään tupakkateollisuuteen, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

Yritys saattaa siis toimialansa puolesta olla Varman niin sanotulla mustalla listalla, mutta poissulkeminen voi olla edessä myös silloin, jos sijoituskohde syyllistyy kansainvälisten sopimuksien rikkomiseen, esimerkiksi ihmisoikeuksien polkemiseen tai korruptioon. Vakavimmat rikkomukset sijoituskohteissa voivat viedä yrityksen mustalle listalle.

Eläke-euroja ei haluta ympäristön tai ilmaston tuhoamiseen

Kun tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin spontaania näkemystä siihen, millaisiin kohteisiin eläkevakuuttaja ei saisi sijoittaa, ei-toivottujen sijoitusten kärkeen nousivat ilmastonmuutosta tai ympäristön tuhoa kiihdyttävät kohteet (15 % vastaajista).

– Tämä toive ei ole lainkaan ristiriidassa sen kanssa, miten me Varmassa olemme ilmastoasiat huomioineet. Olemme mm. leikanneet rajusti fossiilisten polttoaineiden osuutta sijoituksissamme muokataksemme sijoitussalkusta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä, Hanna Kaskela sanoo.

Varma aikoo poistua hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja sulkea öljynporauksen pois 2030 mennessä.

Tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet (60 %) suomalaisista näkee eläkevakuutusyhtiöt yhteiskunnallisesti merkittävinä sijoittajina ja hieman alle kolmannes (31 %) piti niitä erittäin tai melko merkittävinä toimijoina ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Varman Hanna Kaskelan mielestä sijoittajilla on vastuu ohjata rahavirtoja kestävämpiin kohteisiin.

– Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää meiltä sijoittajilta toimintaa, jonka seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee. Emme halua olla tukemassa sellaista liiketoimintaa, joka vaarantaa tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet, Hanna Kaskela painottaa.

Myös yksityissijoittajille vastuullisuus tärkeää mutta ei ratkaiseva sijoituskriteeri

Niistä suomalaisista, jotka itsekin sijoittavat, reilusti yli puolet (62 %) pitää vastuullisuutta tärkeänä sijoituskohteen valinnassa. Kuitenkin vain alle kolmasosa (31 %) kokee, että tietoa sijoitusten ympäristövaikutuksista on helppoa saada, ja vain kolmasosalla (33 %) on selkeä kuva sijoitustensa hiilijalanjäljestä.

Vastauksissa näkyi myös ristiriita vastuullisuuden merkityksen ja lopullisten sijoituskriteerien välillä. Vaikka valtaosa piti vastuullisuutta tärkeänä, vain alle kymmenesosa vastaajista (9 %) kertoo valitsevansa sijoituskohteita vastuullisuuden perusteella. Tärkeimmiksi kriteereiksi nousivat pitkäaikainen tuotto ja matala riski.

Kyselytutkimus toteutettiin yhdessä Bilendin kanssa helmikuussa 2021, ja tutkimukseen osallistui 1 000 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen kokonaisotoksen virhemarginaali on 3 %.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2020 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2020 lopussa 50,2 miljardia euroa.


Lisätietoja:
Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, hanna.kaskela(at)varma.fi, puh. +358 40 584 5045
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi, puh. +358 40 555 8029

Vastuullinen sijoittaminen Varmassa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä