Mitkä ansiot vakuutetaan TyEL:n mukaan työsuhteen päättyessä?

Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksettavia suorituksia on monenlaisia. Meiltä kysytään usein, mitkä lomautus- tai irtisanomistilanteessa maksettavista suorituksista tulee huomioida eläkkeen perusteena olevana työansiona. Koostimme listauksen erilaisista työsuhteen päättymistilanteista ja niiden vaikutuksista TyEL-ansioihin. Löydät uutisen lopusta tietoa myös muista työsuhteen päättyessä maksettavista yleisimmistä korvauksista.

Irtisanomisaika

Työsuhteet päättyvät pääsääntöisesti irtisanomiseen/irtisanoutumiseen. Irtisanomisaikaa sovelletaan myös tilanteissa, jossa työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella. Poikkeuksena em. ovat työsuhteen päättyminen purkuun tai raukeaminen työntekijälle myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen johdosta tai työntekijän täyttäessä ylimmän vanhuuseläkeiän. TSL:n mukaiset irtisanomisajat riippuvat työsuhteen kestosta (TSL 6 luku 3 §) ja irtisanomisaika voi olla pisimmillään 6 kuukautta.  

Eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään lakisääteiseltä irtisanomisajalta (enintään 6 kk) maksettua palkkaa. Tällöin merkitystä ei ole sillä, onko työntekijä vapautettu työssäolovelvollisuudesta irtisanomisaikana vai ei.

  • Jos osapuolet ovat sopineet yli 6 kuukautta pidemmästä irtisanomisajasta, TyEL:n soveltamisen kannalta merkitystä on sillä, onko työntekijällä työssäolovelvoite koko irtisanomisajan vai ei. Jos työntekijä tekee työtä koko irtisanomisajan, on tältä ajalta maksettu palkka TyEL:n alaista ansiota. Jos taas työntekijä on vapautettu työssäolovelvoitteesta, eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään irtisanomisajan palkkaa enintään 6 kuukauden ajalta.
  • Joskus irtisanomisajan palkan nimellä maksetaan muuta korvausta. Sitä ei kuitenkaan lueta eläkkeen perusteena olevaan työansioon, jos se ei ole tosiasiassa irtisanomisajan palkkaa. Esimerkiksi TSL:ssa tarkoitettu saamatta jääneen irtisanomisajan palkkaa vastaava suoritus (TSL 5:7) tulkitaan TyEL:ä sovellettaessa vahingonkorvaukseksi.

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

TyEL-ansiota on pääsääntöisesti kaikki työsuhteen aikana ansaitut ansiot ja korvaukset. Sen sijaan lomautuksen voimassaololla on kriittinen merkitys sille, pidetäänkö irtisanomisajan palkkaa eläkkeeseen oikeuttavana ansiona vai ei.

Työsuhteeseen voi liittyä useampia lomautusjaksoja, joiden aikana ja/tai välissä tehdään työsuhteen päättämiseen johtavia toimenpiteitä.

  • Jos lomautus päättyy ja työntekijä palaa työhön tai työnantaja vapauttaa työntekijän työssäolovelvollisuudesta ennen työsuhteen päättymistä, on irtisanomisajan palkka TyEL:n alaista ansiota.
  • Jos lomautus jatkuu keskeytyksettä työsuhteen päättymiseen asti, irtisanomisajan palkkaa ei pidetä vastikkeena tehdystä työstä, vaan vahingonkorvauksena, eikä se ole TyEL:n alaista.

Irtisanominen lomautuksen aikana ei siis yksin ratkaise sitä, otetaanko irtisanomisajan palkka huomioon eläkkeen perusteena olevissa ansioissa. Irtisanomisajan palkka on TyEL-ansiota, jos työntekijä on kutsuttu takaisin työhön tai työnantaja on vapauttanut työntekijän työssäolovelvollisuudesta irtisanomisaikana. 

Löydät webinaaritallenteesta tarkemmat ohjeet seuraavista tilanteista: 

  • Työnantaja irtisanoo ns. kokonaan lomautettuna olevan työntekijän
  • Lomautettuna oleva työntekijä irtisanoutuu
  • Työsuhde päättyy irtisanomiseen lomautuksen päättymisen jälkeen, työntekijällä työntekovelvoite
  • Työsuhde päättyy irtisanomiseen lomautuksen päättymisen jälkeen, työntekijällä ei työssäolovelvoitetta
  • Työnantaja irtisanoo työntekijän, jonka lomautus on toteutettu työaikaa vähentämällä ns. osalomautus

Lomakorvaus

Työntekijälle karttuu vuosilomaa myös irtisanomisajalta. Lomakorvaus luetaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon siltä osin, kun se kohdistuu enintään lakisääteisenä irtisanomisaikana (6 kk) ansaittuun lomaoikeuteen, jollei työntekijä ole tosiasiallisesti työssä irtisanomisaikana.

Lomautettuna olevalle työntekijälle lomautuksen 30 ensimmäiseltä päivältä karttuva lomakorvaus on TyEL:n alaista ansiota, mutta irtisanomisajan palkkaa (TSL 5 luvun 7 §) vastaavan korvauksen ajalta kertyvä lomakorvaus ei ole TyEL-ansiota.  

Muita työsuhteen päättyessä maksettavia yleisimpiä suorituksia

Vuosilomapalkka

Vuosiloman ajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota silloinkin, kun työsuhde päättyy niin, että työntekijä on irtisanomisajan lopussa vuosilomalla.

Lomaraha ja säästövapaa

Lomaraha on eläkkeen perusteena olevaa työansiota silloinkin, kun se maksetaan työsuhteen päättyessä. Myös korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Kertakorvaus ja eroraha

Työsuhteen päättymisen yhteydessä saatetaan sopia kertakorvauksesta. Myös tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva työsuhteen päättämistä ja saatavia koskeva riita-asia saatetaan sopia ja tässä yhteydessä sopia työntekijälle tulevasta kertakorvauksesta. Kertakorvauksen nimellä maksettu suoritus on eläkkeen perusteena olevaa työansiota siltä osin kuin sopimuksessa nimenomaisesti eritellään yksilöidyt työansiot, kuten esim. saamatta jäänyt palkka. Sen sijaan, jos sopimuksessa ei ole eritelty suorituksen perusteita, kyseessä on vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei pidetä eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Eroraha on irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava korvaus työsuhteen päättyessä eikä se ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Kilpailunrajoituskorvaus

Kilpailukieltosopimuksen perusteella työntekijälle saatetaan maksaa korvausta huomattavan pitkältäkin ajalta, jopa useamman vuoden ajalta. Se ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota, koska se ei ole vastiketta tehdystä työstä. 

 

Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta Varma.fi:n sivuilta 

Katso TyEL-ansiot ja työsuhteen päättyminen -webinaari

Huom! Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteet on rajattu tämän uutiskoosteen ulkopuolelle.

Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

TSL:n 7 luvun 13 §:n mukaan työnantaja on tietyin edellytyksin velvollinen tarjoamaan tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. 

Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi.

Osallistuminen em. valmennukseen/koulutukseen ei ole vastiketta työstä, eikä siitä muodostu TyEL:n alaista etua. 

Jos työnantaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan tarjota valmennusta/koulutusta, se on velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrän. Myöskään tämä korvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä