Varma otti käyttöön Kykyviisarin kuntoutujien työ- ja toimintakyvyn mittaamisessa

Varma on tänä vuonna ottanut ensimmäisenä työeläkeyhtiönä käyttöön Työterveyslaitoksen Kykyviisarin kuntoutujien koetun työ- ja toimintakyvyn mittaamisessa.

Kykyviisarimittaukset tehdään niille kuntoutujille, jotka saavat yksilöllistä ohjausta kuntoutussuunnitelman teossa Varman kuntoutuskumppaneilta. Asiakkaat täyttävät Kykyviisarin kaksi kertaa: ohjauksen alussa sekä kuntoutuksen päättyessä. Näin voidaan tarkastella työ- ja toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta.

– Kykyviisari mittaa vastaajan kokemusta omasta työ- ja toimintakyvystään, ja mittaus osoittaa työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvuudet ja haasteet. Vastaaja saa raportin, jossa ovat tulokset, pohdittavaa ja ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. Raportti toimii myös keskusteluvälineenä vahvuuksien ja haasteiden puheeksi ottamiseen, palvelupäällikkö Anne Korhonen kertoo.

Kykyviisari peilaa kuntoutujan omaa kokemusta työ- ja toimintakyvystä

Kykyviisari täydentää ammatillisen kuntoutuksen hyötyjen ja vaikutusten esiin saamista tuoden uuden, kuntoutujan omaa kokemusta peilaavan mittaustavan vakiintuneiden mittareiden rinnalle.

– Kun ihminen itse arvioi, mikä on hänen työ- ja toimintakykynsä, saamme esiin inhimillisen ulottuvuuden, joka myös tutkitusti ennustaa työssä jatkamista ja pysymistä. Olemme erittäin innostuneita tästä työkalusta, joka avaa uudenlaisen näkymän ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden vaikuttavuuteen kuntoutujan näkökulmasta, Anne Korhonen sanoo.

Varman kuntoutujien ensimmäiset mittaustulokset ovat nyt saatavilla.

– Kuntoutujien koettu työ- ja toimintakyky on lähtökohdiltaan matalampi kuin keskimäärin verrattaessa kaikkiin Kykyviisaria käyttäneiden vastauksiin. Tämä on luonnollista, sillä ammatillisen kuntoutuksen asiakkailla on terveydellisiä haasteita, jotka aiheuttavat työkyvyttömyyden uhan. Ilahduttavaa on se, että kun mittaus toistettiin kuntoutusprosessin jälkeen, olivat tulokset parantuneet joka osa-alueella. Täytyy kuitenkin huomioida, että ensimmäiset tulokset koskevat pientä joukkoa, ja jotta voimme tehdä johtopäätöksiä, tarvitsemme enemmän aineistoa, Anne Korhonen kertoo.

Kykyviisari on kuntoutuskumppanille keskustelun avaaja ja työkyvyn tarkastelun apuväline

Työvalmennus Futuurissa Kykyviisari otettiin käyttöön ammatillisen kuntoutuksen palvelussa vuonna 2020. Yritys on yksi Varman kuntoutuskumppaneista.

– Merkityksellistä mittarin valinnassa olivat vahva tutkimuksellinen tausta ja välineen soveltuvuus ohjaustyöhön siten, että se vahvistaa asiakkaiden kykyä tarkastella työ- ja toimintakykyään sekä niiden muutoksia. Saimme Työterveyslaitoksen tutkijalta Miia Wikströmiltä hyvän perehdytyksen mittarin kehittämistyön taustaan ja sen käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Päivi Saatsi.

Futuurin tiimi käy jatkuvaa keskustelua välineen käyttöön liittyvistä havainnoistaan.

Kykyviisarin ohjauksellinen käyttö ammatillisen kuntoutuksen palvelussa edellyttää tulosten tarkastelua yhdessä asiakkaan kanssa.

– Se vaatii kuntoutuksen ohjaajalta ymmärrystä mittarista ja sen mahdollisuuksista ja rajoitteista, kuntoutusprosessin tuntemusta sekä perehtymistä ja pysähtymistä: millaisia teemoja ja asioita nostan yhteiseen keskusteluun ja mitä jätän vähemmälle huomiolle, millä keinoin otan asiat puheeksi, mitä teemme tällä tiedolla ja miten se vaikuttaa tähän palveluun, Päivi Saatsi painottaa.

Tulosten tarkastelussa on hyvä keskittyä erityisesti kysymyksiin koetusta työkyvystä ja suhteesta työelämään. Muutokset näissä saattavat olla merkityksellisiä, vaikka kokonaistulokset eivät muutu.

Parhaiten Kykyviisari toimii keskustelun avaajana ja työkyvyn tarkastelun apuvälineenä.

– Kykyviisari on helppo väline täyttää ja tarkastella, joten se sopii hyvin myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole tottuneet pohtimaan työ- ja toimintakykyään tai omaa mahdollisuuttaan vaikuttaa niihin, Päivi Saatsi toteaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä