Vuosi- ja vastuullisuusraportti: Vuonna 2022 keskityimme vastuullisuuden monipuoliseen kehittämiseen ja vakavaraisuuden turvaamiseen

Vuonna 2022 kehitimme Varmassa monipuolisesti vastuullisuuden eri osa-alueita uuden vastuullisuusohjelmamme mukaisesti ja edistimme kiristyneitä ilmastotavoitteitamme.

Varman vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu. Kerromme raportissa Varman toiminnan keskeiset tulokset sekä vastuullisista teoistamme eläketurvan, sijoittamisen ja kestävän työelämän näkökulmista.

– Vuonna 2022 kehitimme monipuolisesti Varman vastuullisuuden eri osa-alueita. Samalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet maailmanpoliittiset tapahtumat saivat meidät arvioimaan maantieteellisiä ja valtioita koskevia kestävyysriskejä ja vastuullisuutta entistä tarkemmin. Linjasimme esimerkiksi, että voimme tietyin edellytyksin sijoittaa puolustusteollisuuden yhtiöihin, kertoo vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.

Vastuullisuus tarkoittaa Varmalle ennen kaikkea eläkevaroista ja eläkkeiden maksamisesta huolehtimista, vastuullisuuden ohjaamaa sijoitustoimintaa sekä kestävän työelämän edistämistä. Uudessa vastuullisuusohjelmassamme painotamme ihmisoikeuksia, luonnon monimuotoisuutta ja arvoketjun vastuullisuutta.

Absoluuttiset päästöt vähentyneet 11 prosenttia edellisvuodesta, ilmastoallokaatio lähes tavoitteessa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä kestävyysriskeistä, johon sijoittajan on varauduttava. Vuonna 2022 laadimme entistä kunnianhimoisemmat sijoitusten ilmastotavoitteet asettamalla absoluuttiset päästötavoitteet, ulottamalla tavoitteet kaikkiin omaisuuslajeihin ja lisäämällä ilmastoystävällisen sijoituskokonaisuuden eli ilmastoallokaation osuutta sijoitussalkussa. Tiukensimme myös poissulkemisten kriteerejä kivihiili- ja öljynporaussijoituksissa.

– Isoin onnistuminen ilmastotavoitteiden edistämisessä oli ilmastoallokaation kasvattaminen. Tähän vaikutti muun muassa se, että moni sijoituskohteemme asetti Science Based Targets -tavoitteet, Hanna Kaskela kertoo.

Vuoden 2022 lopussa sijoitussalkkumme absoluuttiset päästöt olivat vähentyneet 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Ilmastoallokaation osuus oli 24 prosenttia eli 13 miljardia euroa. Tavoitteenamme on leikata koko sijoitussalkun absoluuttisia päästöjä neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä ja puolittaa päästöt 2030 mennessä ja nostaa ilmastoallokaation osuus 25 prosenttiin 2025 mennessä.

Noteeratuissa sijoituksissa oli vuoden 2022 lopussa 2 prosenttia hiiliyhtiöissä ja 0,3 prosenttia öljynporaustoimialalla. Sitoudumme poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja öljynporauksesta vuoteen 2030 mennessä.

– Olemme myös alkaneet valmistautua poissulkemaan fossiilisia polttoaineita rahoittavia kaupankäynnin välittäjinä toimivia pankkeja seuraamalla, kuinka paljon ne rahoittavat kivihiiltä, öljyä ja kaasua hyödyntäviä yhtiöitä, Hanna Kaskela kertoo.

Varma allekirjoitti vuonna 2022 Science Based Targets -aloitteen (SBTi), jossa sitouduimme asettamaan lyhyen aikavälin ilmastotavoitteemme tieteeseen perustuvan tiedon mukaisesti seuraavan kahden vuoden aikana.

– Sitoutumalla SBTi-aloitteeseen haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että omat ilmastotekomme ovat linjassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa, koska edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme, Hanna Kaskela sanoo.

Kehitimme arvoketjun vastuullisuutta ja kestävyysriskien tunnistamista ja seurantaa

Ilmastotyön lisäksi otimme luontokadon hillitsemisen vastuullisuuden ohjenuoraksi. Uusi biodiversiteetin tiekartta asettaa raamit sijoittamisen vastuullisuusvaatimuksille luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi sijoitustoiminnassa.

– Tavoitteenamme on, että lähitulevaisuudessa biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteet ovat tasavertaisia ja yhdessä edistävät ympäristövastuullisuuttamme, Hanna Kaskela kertoo.

Vuonna 2022 kehitimme myös arvoketjun vastuullisuutta. Teimme ihmisoikeuskartoituksen, jossa arvioimme sijoitusten, toimitusketjun ja oman toimintamme ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Sijoituksissa kartoitimme erityisesti listaamattomien rahastojen ihmisoikeusriskejä, ja kartoitus kattoi 94 prosenttia rahastoista. Kartoituksen pohjalta laadimme ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet, joissa sitoudumme puuttumaan ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan laajan normirikkomusseurannan avulla. Lisäksi kartoitimme ensimmäistä kertaa SBT-päästövähennystavoitteisiin sitoutuneiden tai niitä asettaneiden toimittajien osuuden hankinnoistamme.

Vuonna 2022 jatkoimme myös kestävyysriskien, eli ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien, tunnistamisen ja seurannan systemaattista kehittämistä.

Maailman myllertäessä keskityimme turvaamaan eläkkeet

Vuotta 2022 leimasi Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan, joka toi inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös taloudellisia vaikutuksia. Varmalle tämä merkitsi vuotta, jolloin oli entistäkin tärkeämpää keskittyä perustehtäväämme, eläkkeiden turvaamiseen. Tässä tehtävässä onnistuimme hyvin, ja Varman vakavaraisuus säilyi haastavassa sijoitusympäristössä turvaavalla tasolla koko vuoden.

Vuosi- ja vastuullisuusraporttimme on julkaistu GRI-raportointikehikon (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja se on ulkoisesti varmennettu. Raportin ilmastonmuutoksen tiedot on laadittu TCFD-raportointikehikon (Task force for Climate-related Financial Disclosure) mukaan.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu saavutettavana pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Julkaisemme raportin englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi maaliskuun lopussa.

Varman vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Yhteystiedot medialle

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä