Förändringsledarskap är chefsarbete

Omvälvningarna i arbetslivet sätter chefsarbetet under luppen. Det räcker inte med att rutinerna har införts i personalledningens processchema. Även besvärliga problem i vardagen kräver konkreta åtgärder.

För både små och stora företag är det i dag ett centralt bekymmer att hålla jämna steg med omvälvningarna och förändringarna i ekonomin. Var finns möjligheterna till tillväxt och profilering?

”Projekten bara ramlar i famnen på en.”, ”Omsättningen är mindre än budgeterat, och inget ljus i sikte.”, ”Unga, oerfarna chefer får inget stöd.”, ”De som varit 6–10 år i huset har stelnat i slentrian”.

Bland annat dessa bekymmer kom fram, då Varmas direktör för arbetshälsofrågor Jyri Juusti gick igenom de samtal som han under året haft med över 60 av Varmas kundföretag.

– Nobelpristagaren i ekonomi Edmund Phelps har sagt att innovationer föds i det dagliga livet och i arbetet. Det är något som det lönar sig att hålla i minnet och ha som rättesnöre också i chefsarbetet och arbetsmiljöledningen, säger Juusti.

För att innovationer ska ha rum att födas, behövs en fungerande vardag. Vardagen på arbetsplatsen får inte vara planlöst styrande och ställande. Klarhet skapar välbefinnande i arbetet och hjälper att orka också när det är bråttom. Inte ens en stor arbetsmängd är lika problematisk som mål och inriktning höljda i dunkel.

Chefsutbildningen borde fokusera på konkreta saker i vardagen i stället för högtflygande tal. I allmänhet är personalledningens rutiner och processer genomtänkta och upptecknade, men tillämpningen av dem i praktiken haltar.

– Många gånger skulle cheferna behöva ett tydligare stöd i hur man tar tag i helt vanliga ärenden. Vilket är vårt sätt att handla? Varifrån får jag som chef hjälp för att reda ut situationen, om någon inte längre orkar, inte får något till stånd, ligger i för mycket eller insjunkar? Hur kan jag sparra och stötta enskilda anställda? Problemen är av mycket praktisk natur och utvecklingen av chefsarbetet borde därför utgå från vardagen.

Rätt ofta förekommer det också oklarheter i arbetsfördelningen mellan företagshälsovården och företagets representanter. Enligt Juusti borde också dessa frågor tas upp. Med hjälp av en ansvarsmatris kan man komma överens om vem som gör vad och när.

Kundupplevelsen i fokus

I tillväxt- och startupföretagen styrs arbetet av en brinnande iver och glöd. Det gäller att inte låta denna entusiasm gå förlorad när företaget växer.

Oavsett företagets storlek och bransch sätter Juusti likhetstecken mellan nöjda anställda och nöjda kunder.

– Det väsentliga är att koppla all verksamhet till kundupplevelsen, konkret fundera på kundens väg i företaget. När kunden kommer nära inpå och man får en klar uppfattning om för vem arbetet i sista hand utförs och vilka kundbehov som möts, klarnar också arbetets innebörd. En nöjd arbetstagare som upplever att arbetsuppgifterna har betydelse och som blir genuint hörd är också effektiv och produktiv. Det gäller både små och stora företag.

– Det lönar sig också att analysera chefsarbetet med utgångspunkt i kundupplevelsen. Vilken del av chefens arbete producerar direkt eller indirekt värde åt kunderna och vad är sådana uppgifter som inte genererar värde?

Juusti framhåller betydelsen av att lyssna. I ett litet företag blir anställda i olika arbetsuppgifter ännu hörda, men när företaget växer når nya idéer och fungerande praxis inte nödvändigtvis chefernas öron. Vid genomgången av enkäter om välbefinnande har Juusti märkt att många anställda skulle vara beredda att ge mer av sig själva, om de upplevde att de var delaktiga i förändringen.

Hjulet är redan uppfunnet

Varma arbetar långsiktigt inom olika branscher och med företag av olika storlek. Samarbetet har resulterat i en enorm mängd praktiskt och konkret kunnande. Det lönar sig att aktivt utnyttja denna kompetens redan innan det dyker upp problem. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, utan företaget kan koncentrera sig på det som är väsentligt.

När företaget växer förändras t.ex. procedurerna i personalarbetet. Vi lever på riktigt i en brytningstid. Nu finns det verkligen skäl att fundera på arbetets former. Ett sätt att utveckla företagets verksamhet är att införa Lean-tänkande och ledarskap enligt Lean-filosofin. Lean bygger på att eliminera onödiga och olönsamma funktioner, förbättra kundnöjdheten och vara öppen för förändringar.

– Vi har arbetat med att ta fram modeller för hur förebyggandet av arbetsoförmåga och utvecklandet av samarbetet med företagshälsovården samt chefsarbetet kan knytas samman med Lean-projekt.

Aktuella teman i kundföretagen är också möjligheterna att förena arbete och familj i olika skeden av arbetslivet samt att främja återhämtning från arbetet med hjälp av välfärdsteknologi och coaching.

– Arbetets former förändras. Så mycket vet vi om framtiden, men resten är ännu utom synhåll. Det lönar sig inte att grubbla på framtida val endast på egen hand, utan tillsammans med andra. Bland annat i detta arbete är vi en bra partner när det gäller att komma med nya synvinklar, säger Juusti

Text: Leena Filpus
Foto: Junnu Lusa

Läs hela Varma-tidningen (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa