Nya regler för kundåterbäring

Reglerna för kundåterbäring ändras, och Varma delar i fortsättningen ut omkostnadsbesparingarna i sin helhet till kunderna. Varmas solvens och effektiva verksamhet säkerställer att bolagets kunder får mycket konkurrenskraftiga förmåner även framöver.

Reglerna om de kundåterbäringar som arbetspensionsbolagen delar ut ses över. Omkostnadsöverskottet betalas i framtiden i sin helhet tillbaka till kunderna. Hittills har hälften betalats tillbaka medan den andra hälften har använts till att stärka pensionsbolagets solvens. Dessutom blir reglerna för utdelning av kundåterbäring bolagsspecifika.

Den nya principen införs i två faser. Varma delar ut omkostnadsöverskottet för år 2017 i sin helhet som kundåterbäringar, dvs. rabatt på avgifterna, nästa år. I den första fasen av reformen delar alla arbetspensionsbolag ut hela besparingen till sina kunder i enlighet med de gamla återbäringsreglerna som är gemensamma för alla pensionsbolag.

I den senare fasen av reformen börjar arbetspensionsbolagen tillämpa principerna för bolagsspecifika kundåterbäringar. Varje arbetspensionsbolag har utarbetat egna nya återbäringsgrunder. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde nyligen dessa bolagsspecifika återbäringsgrunder. De tillämpas första gången då kundåterbäringarna för år 2018 betalas ut år 2019.
- De bolagsspecifika utdelningsprinciperna ökar flexibiliteten på marknaden, eftersom vi bättre kan beakta de olika kundsegmentens särdrag, berättar matematiker Marko Lehtovirta från Varma.

Lägre avgifter tack vare Varmas solvens

Den relativt sett största nyttan av reformen har kunderna i de effektivaste bolagen.

- Varma värdesätter och bygger upp långa kundrelationer som baserar sig på ett starkt förtroende. Vår solvens och vår effektiva verksamhet gör det möjligt för oss att erbjuda alla våra kunder mycket konkurrenskraftiga förmåner även i fortsättningen, säger storkundsdirektör Juho Kettunen.

Vi utdelningen av kundåterbäringar följer Varma principerna om rättvisa, likvärdighet och skälighet.

Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget i Finland. Solvensen är ett tecken på en framgångsrik, långsiktig placeringsverksamhet: placeringarna har gett en bra avkastning och de medel som ackumulerats under decenniernas lopp har förvaltats väl. Långt över hälften av de årliga kundåterbäringarna bygger på Varmas solvens. Ju högre solvens ett pensionsbolag har desto större kundåterbäringar kan det dela ut.

Effektiviteten gynnar kunden

Varma har hela tiden effektiviserat sin verksamhet för att hålla kostnaderna för pensionerna och förvaltningen av pensionsmedlen så låga som möjligt utan att ge avkall på verksamhetens kvalitet. En viss del av pensionsavgifterna har anvisats för driften av pensionsbolagens verksamhet. Förra året använde Varma endast 72 procent av det belopp som öronmärkts för omkostnader: resten blev ett omkostnadsöverskott, dvs. en besparing.

‒ Pensionsbolagets verksamhetseffektivitet har i fortsättningen ännu större och mer direkt betydelse för dess kunder, i och med att hela omkostnadsbesparingen betalas tillbaka till dem, berättar Kettunen.

Varmas omkostnadsöverskott var ifjol 39 miljoner euro. I enlighet med de nuvarande reglerna återbärs hälften av denna summa till kunderna som en del av kundåterbäringarna för innevarande år. I år betalar Varma ut sammanlagt 121 miljoner euro i kundåterbäringar.

Text: Martti Ristimäki

Kundåterbäring

  • Arbetspensionsbolagets kunder får tillbaka en del av de pensionsavgifter de betalat följande år i form av en kundåterbäring, dvs. en rabatt på avgiften. Kundåterbäringen grundar sig både på pensionsbolagets effektivitet, dvs. omkostnadsöverskottet, och på solvensen.
  • En del av arbetspensionsavgiften går till att hantera försäkringarna och pensionerna, dvs. driva pensionsbolagens verksamhet. Ju effektivare ett pensionsbolag arbetar desto mindre är de faktiska omkostnadernas andel av den försäkringsavgift som reserverats för omkostnader, dvs. desto större är omkostnadsöverskottet.
  • Nuförtiden delar arbetspensionsbolaget ut hälften av sin omkostnadsbesparing till sina kunder. Från och med 2017 delas hela överskottet ut till kunderna. Med andra ord syns reformen för första gången i kundåterbäringarna nästa år.
  • Kundåterbäringens storlek är också beroende av arbetspensionsbolagets solvens. Då solvenskapitalet överstiger den så kallade solvensgränsen kan bolaget dela ut en bestämd del av sitt solvenskapital som kundåterbäringar.
  • I den andra fasen av reformen betalar arbetspensionsbolaget ut kundåterbäringar enligt sina egna regler. Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt de bolagsspecifika återbäringsgrunderna. De bolagsspecifika reglerna tillämpas för första gången då arbetspensionsbolagen delar ut kundåterbäringar år 2019.


Varma

  • Det mest solventa arbetspensionsbolaget i Finland.
  • År 2016 var omkostnadsöverskottet 39 miljoner euro.
  • Solvenskapitalet var 10,2 miljarder euro år 2016.
  • År 2017 betalar Varma ut sammanlagt 121 miljoner euro i kundåterbäringar.

Du kunde också vara intresserad av dessa