Varmas bokslut 2016: Placeringarna gav en avkastning på 4,7 %, dvs. 2,0 miljarder euro

Varmas placeringar avkastade 4,7 (4,2) % år 2016, dvs. 2,0 miljarder euro. Placeringarnas värde steg till en rekordhög nivå på 42,9 (41,3) miljarder euro. Solvensen stärktes med 243 miljoner euro och uppgick vid årets slut till cirka 10,2 (10,0) miljarder euro.

‒ År 2016 var en positiv överraskning för Varma. Det utmanande året gav ett bra resultat. De politiska riskerna dominerar i ekonomin även i år, berättar Varmas verkställande direktör Risto Murto.

‒ Den strategiskt viktiga solvensen stärktes och placeringstillgångarna ökade. Bolaget är i gott skick. Vi lyckades förkorta handläggningstiderna för pensionsansökningarna avsevärt, och vår premieinkomst ökade, fortsätter Murto.

Ett överraskande placeringsår

Placeringsåret präglades av flera händelser där riskerna inte realiserades på det sätt som man förutspått, såsom Brexit-omröstningen och presidentvalet i USA. I början av året orsakade oron över Kinas avtagande ekonomiska tillväxt och de sjunkande råvarupriserna svängningar på placeringsmarknaden.

‒ Det rådde en speciell stämning på marknaden i slutet av året: Brexit-resultatet och valet av Trump till USA:s president kom som en överraskning på marknaden, men man kan säga detsamma om valresultatens effekt på aktiemarknaden, kommentar Reima Rytsölä, vice verkställande direktör med ansvar för Varmas placeringar.

Den bästa avkastningen kom från Varmas onoterade aktieplaceringar, 23,7 (21,2) %, och kapitalplaceringar, 11,2 (7,8) %, som inte påverkades av svackan på aktiemarknaden i början av året. De noterade aktieplaceringarna uppvisade en avkastning på 4,5 (8,0) %. Ränteplaceringarna gav en bra avkastning på 4,2 (-0,4) %.

‒ Varmas placeringsresultat utvecklades enligt läget på marknaden och stärktes under årets senare hälft. Ränteplaceringarna gav en exceptionellt bra avkastning med tanke på den rådande räntenivån, fortsätter Rytsölä.

Avkastningen på fastighetsplaceringar var negativ, -0,9 (3,3) %, till följd av värdeminskningarna (netto) på -218 (-88) miljoner euro. Avkastningen på övriga placeringar steg till 5,3 (3,5) %; av dem nådde hedgefonderna upp till en avkastning på 5,6 (3,9) %.

Den genomsnittliga realavkastningen under fem år var vid årets slut 5,4 % och realavkastningen under tio år var 2,6 %.

‒ I vår placeringsverksamhet fokuserar vi på att trygga en stark solvens, samtidigt som vi satsar på mångsidig spridning och omsorgsfull riskhantering, säger Reima Rytsölä. 

Pensionsreformen återspeglades i kundservicen

Pensionsreformen återspeglades i vår kundservice. Den nya pensionsformen, partiell ålderspension, intresserade kunderna. För tillfället utbetalas partiell ålderspension till cirka 120 personer.

‒ Den partiella ålderspensionen ersätter deltidspensionen, som slopades vid årsskiftet. Man bör komma ihåg att den partiella ålderspensionen har en minskande inverkan på den slutliga pensionen, säger Risto Murto.

Varma betalade ut 5,3 (5,2) miljarder euro i pensioner till 340 100 (337 100) personer. Under årets lopp fattades 22 579 (23 113) nya pensionsbeslut. Handläggningstiderna för pensionsansökningar förkortades avsevärt: den genomsnittliga handläggningstiden minskade från 60 till 44 dagar och är därmed mycket kortare än genomsnittet i branschen.

Premieinkomsten ökade till 4,7 (4,6) miljarder euro. I slutet av året var 529 900 personer försäkrade i Varma.

Politiken dominerar ekonomin även i år

År 2016 präglades av politiska överraskningar, och politiken lämnar inte scenen i år heller. Vi står inför flera betydande europeiska val. Dessutom har den nya amerikanska regeringen gjort upp en lång agenda med förändringar.

Ur Finlands synvinkel avgörs riktlinjerna för EU:s utveckling i samband med valen i de stora medlemsländerna, Tyskland och Frankrike.

‒ Under 2017 avgörs den amerikanska regeringens förhållande till protektionismen i USA samtidigt som EU:s framtid avgörs i Europa. Nu är det politiken som anger takten och placeringsmarknaden som följer, konstaterar Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av 2016. 

Mer information:
Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, Katri Viippola, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Presentation av bokslutet (pdf)
Styrelsens verksamhetsberättelse (pdf)

Årsredovisning

Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde också vara intresserad av dessa