Varma fokuserar på gott styrelsearbete och samhällsansvar i ägarstyrningen

Det viktigaste sättet för Varma att påverka sina bolag är genom valet av styrelse. Ur ägarsynvinkel har styrelsen en allt viktigare roll i bolagets strategi, riskhantering och val av verkställande direktör.

Varmas uppdaterade principer för ägarstyrning beskriver de förväntningar Varma har på bolagen i egenskap av betydande aktieägare. Dessutom ingår samhällsansvaret som ett nytt delområde.

– Styrelsen har numera en alltmer central roll i utvecklingen av bolagen. En av ägarens viktigaste uppgifter är att utnämna styrelsemedlemmar som motsvarar bolagets behov och tillför genuint mervärde. Vi uppmärksammar också mångfalden i styrelserna, säger Varmas vice verkställande direktör med ansvar för placeringar, Reima Rytsölä.

Genom sina placeringar till ett värde av cirka 44,4 miljarder euro är Varma en betydande aktieägare särskilt i finländska företag. Av Varmas aktieportfölj på 16,8 miljarder euro är en andel på cirka 37 % placerad i Finland. Varma deltar årligen i cirka 90 bolagsstämmor.

– Vi stödjer och uppmuntrar bolagens framgång för att trygga och förbättra den långsiktiga avkastningen på våra placeringar. De uppdaterade principerna beskriver våra förväntningar i egenskap av aktieägare på ett transparent sätt, och vi publicerar också omröstningsbesluten från bolagsstämmorna från och med nästa år, säger Reima Rytsölä.

Samhällsansvaret blir en del av ägarstyrningen

Varma har redan länge förutsatt att de bolag det äger följer internationella normer och avtal som gäller företagsansvar bl.a. i fråga om mänskliga rättigheter. Nu ingår dessa krav också i ägarstyrningen.

Ett av de centrala målen för Varmas samhällsansvar är att motarbeta klimatförändringen.

– I fortsättningen förväntar vi oss att bolagen rapporterar om hur klimatförändringen påverkar deras affärs-verksamhet och tillväxtmöjligheter nu och i framtiden, säger Reima Rytsölä.

Ägaren för en regelbunden dialog

I egenskap av aktieägare får Varma information om bolagens verksamhet genom flera olika kanaler, till exempel årsredovisningen och bolagsstämmorna. En dialog förs på investerarmötena och Varmas företrädare träffar ledningen för bolagen regelbundet i synnerhet om ägarandelen är betydande. På mötena diskuteras bolagens mål och utmaningar och vid behov också samhällsansvaret.

Dessutom inkluderar principerna för ägarstyrningen bland annat riktlinjer för deltagandet i bolagsstämmor och utövandet av rösträtt, ledningens incitamentsystem, kapitalstrukturen och utbetalningen av medel. Principerna omfattar Varmas aktieinnehav i Finland och utomlands.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands solidaste arbetspensionsbolag och största privata placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 870 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2016 var 4,7 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,3 miljarder euro i pensioner. I slutet av mars 2017 var värdet på Varmas placeringar 44,4 miljarder euro.

Mer information:
Reima Rytsölä, vice verkställande direktör, tfn 010 244 3180 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Timo Sallinen, aktieplaceringsdirektör, tfn 010 244 7645 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilaga:
Principer för Varmas ägarstyrning (pdf) och presentationsmaterial (pdf)

Årsredovisning

Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde också vara intresserad av dessa