Ett mycket starkt år för Varma: Placeringarna avkastade 7,8 %, dvs. 3,3 miljarder euro

Varmas placeringar avkastade 2017 7,8 (4,7 ) %, dvs. 3,3 miljarder euro. Placeringarnas värde steg till 45,4 (42,9) miljarder euro. Solvensen stärktes med 1,3 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 11,5 (10,2 ) miljarder. Bolagets kostnadseffektivitet utvecklades i en fortsatt positiv riktning: Varma använde 67 (72) % av de försäkringsavgifter som var avsedda för driftskostnader.

‒ 2017 var ett resultatrikt år för Varmas hela affärsverksamhet. Placeringarna gav en god avkastning. De placerade tillgångarna, solvenskapitalet och bolagets kostnadseffektivitet var bland de bästa i bolagets historia, berättar verkställande direktör Risto Murto.

Stark avkastning i växande ekonomi

Bäst av Varmas placeringar avkastade de onoterade aktierna, 18,5 (23,7) %, och de noterade aktierna 11,6 (4,5) %. Kapitalinvesteringarna avkastade 7,9 (11,2) % och ränteplaceringarna 3,7 (4,2) %. De finländska noterade aktierna hade en avkastning på 11,9 (5,4) %.

‒ Avkastningen i alla Varmas tillgångsklasser var positiv. Aktiemarknaderna steg globalt med den förbättrade världsekonomin och stark avkastningen på Varmas placeringar korrelerade direkt till den. Den ekonomiska utvecklingen fortsätter i en gynnsam riktning, om inte centralbankernas skärpta penningpolitik klipper vingarna på tillväxten, kommenterar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

‒ Den ekonomiska tillväxten är globalt sett stark och balanserad. USA:s skattereform har drivit upp börskurserna i Förenta staterna till rekordhöga nivåer. Anledningarna till oro var få i fjol ‒ men i februari har vi oroat oss desto mer, tillägger Rytsölä och hänvisar till börsnedgången under de senaste veckorna.

Särskilt glädjande var hedgefondernas avkastning på 8,5 (5,6) % som uppnåddes med en klart lägre riskprofil än på aktiemarknaden. Fastighetsplaceringarna gav en god avkastning, 4,9 (-0,9) %. Den internationella spridningen av fastigheterna har fortsatt, och fastighetsportföljen utvecklades aktivt genom försäljning och nya inhemska och utländska placeringar.

Placeringarnas genomsnittliga reella avkastning under fem år var 5,8 % och under tio år 3,0 %.

Varmas mål är att minska koldioxidavtrycket för sina placeringar och utforma portföljen i linje med Parisavtalets målsättning. År 2017 minskade de noterade aktieplaceringarnas koldioxidavtryck med 27 % från utgångsnivån 2015. Också koldioxidavtrycket för företagslån minskade med 22 % och för fastigheterna med 18 %. Resultatet uppnåddes bl.a. genom att prioritera utsläppssnåla branscher, och följaktligen undvika utsläppsintensiva sektorer som t.ex. energi- och gruvindustrin.

Varmas återbäringar till kunderna 161 miljoner euro

‒ Varma är det effektivaste bolaget i arbetspensionsbranschen. Särskilt glad är jag för att Varmas omkostnadsresultat är det bästa någonsin. Varmas stark solvens och effektiva verksamhet stärker arbetspensionssystemets hållbarhet och det gagnar såväl nuvarande som framtida pensionstagare, tillägger Murto.

För 2017 betalar Varma 161 (121) miljoner euro i återbäring till sina kunder. Principerna för hur arbetspensionsbolagens kundåterbäringar räknas ändrades i början av 2017. Varmas återbäringar till kunderna inkluderar hela omkostnadsöverskottet och därtill betalas som kundåterbäring 1 % av solvenskapitalet.

Hos Varma handläggs pensionsansökningarna snabbare än branschgenomsnittet

Varma behandlar ansökningarna inom alla pensionsslag snabbare än branschgenomsnittet. Handläggningstiderna snabbades ytterligare upp till följd av en slipad process, mjukvarurobotar och expertkompetens. Handläggningen förkortades från i genomsnitt 44 dagar till 37 dagar, vilket är sex dagar snabbare än genomsnittet i branschen.

Varma beviljade branschens första arbetslivspension i enlighet med pensionsreformen. Den nya partiella ålderspensionen betalades till 2 430 personer.

Varma betalade ut 5,5 (5,3) miljarder euro i pensioner till 342 600 (340 100) personer. Under året fattades 24 510 (22 550) nya pensionsbeslut. Premieinkomsten steg till 4,9 (4,7) miljarder euro. Vid årets slut var 537 240 personer försäkrade i Varma.

Förbättrad sysselsättning stärker hela pensionssystemet

Den snabbare ekonomiska tillväxten avspeglade sig under slutet av året positivt även på sysselsättningen.

‒ De goda placeringsavkastningarna under de senaste åren betyder att vi för tillfället har rekordartat stora pensionstillgångar i Finland såväl i euro som i förhållande till ekonomin. Avkastningarna på dessa pensionstillgångar behövs för att täcka de ökande pensionsutgifterna. Till denna del bidrar de starka placeringsavkastningarna även till att trygga den finländska välfärden, säger Risto Murto.

‒ För pensionssystemet är fjolårets bästa nyhet den förbättrade sysselsättningen. Finland har denna gång såväl haft tur som visat prov på skicklighet i och med att den klart förbättrade internationella ekonomin tillsammans med de egna åtgärderna aktiverade den inhemska tillväxten, konstaterade Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 880 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av 2017.

Närmare information:

  • Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
  • Kommunikationschef, Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Bokslutspresentation (pdf)
Styrelsens verksamhetsberättelse (pdf)

Länkar:
Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde också vara intresserad av dessa