Varmas års- och hållbarhetsredovisning 2017 har publicerats

Varma har publicerat sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning 2017 enligt GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Varma har redan länge och systematiskt rapporterat om sin verksamhet och beskriver exempelvis som en del av sitt bokslut till och med de enskilda objekten i sin placeringsportfölj.

‒ Av företagen förväntas transparens och en allt mer proaktiv kommunikation. I år har vi i vår rapportering fokuserat på att tydigare redogöra för hur Varmas strategi och mål uppnås och noggrannare beskriva också de delar som behöver utvecklas, berättar kommunikationschef Leena Rantasalo.

Samhällsansvaret är en central del av Varmas grundläggande uppgift, att trygga pensionerna, och en del av bolagets strategi. Företagsansvaret har nu målmedvetet utvecklats i nästan tre års tid. Målet är att vara den ansvarsfullaste aktören i arbetspensionsbranschen.

– År 2017 lyckades vi förbättra många aspekter som ingår i en ansvarsfull affärsverksamhet, till exempel ansvarsfulla placeringar och anskaffningar och en jämställd arbetskultur. I vår rapport beskriver vi de här åtgärderna och de principer om styr samhällsansvaret, säger samhällsansvarschef Katariina Sillander.

– Vi på Varma har gjort stora framsteg i företagsansvarsarbetet under de senaste åren. Men det betyder inte att vi kan vila på lagrarna, eftersom regleringen och intressentgruppernas förväntningar förändras snabbt. Därför genomför vi i år en ny enkät bland våra intressentgrupper och uppdaterar målen för företagsansvaret utifrån den, säger Sillander.

Års- och hållbarhetsredovisningen innehåller Varmas viktigaste resultat år 2017 i fråga om uppfyllandet av strategin och målen samt information om Varmas ansvarsåtgärder när det gäller kunderna, personalen, miljön och förvaltandet av pensionsmedlen.

Varmas elektroniska årsredovisning på svenska finns att läsa på http://varma.fi/sv/arsredovisning. Elektroniska års- och hållbarhetsredovisning för 2017 har publicerats i helheten på finska (https://varma.fi/vuosikertomus) och på engelska (https://varma.fi/en/annualreport), där man även hittar Varmas verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 samt en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem som separata pdf-rapporter.

Mer information:
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980
Samhällsansvarschef Katariina Sillander, tfn 040 709 9836
e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@varma.fi

Länkar:
Års- och hållbarhetsredovisning
Verkställande direktör Risto Murtos översikt över 2017 på video (på finska, engelsk text)
Resultatuppgifter och placeringar
Årsredovisningsarkiv

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarsfull och solvent placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 880 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2017 var 4,9 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,5 miljarder euro i pensioner. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av 2017.

Du kunde också vara intresserad av dessa