Värdet på Varmas placeringar rekordhögt, avkastningen 1,7 procent under årets första hälft

Avkastningen på Varmas placeringar blev återigen positiv under årets andra kvartal. Marknadsvärdet på placeringarna var det högsta i bolagets historia och solvensen förblev stark.

– Varmas placeringar återhämtade sig efter marknadsturbulensen i början av året och avkastningen försvagades inte i betydande grad av de handelspolitiska spänningarna. Tack vare en effektiv portföljspridning ökade avkastningen till 1,7 (4,7) procent, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Vid utgången av juni uppgick placeringarnas värde till 46,4 (45,0) miljarder euro, och solvensen var stark, 11,3 miljarder euro (11,5 i början av året).

Med undantag för ränteplaceringarna gav samtliga tillgångsklasser en stabil avkastning under årets första hälft. Särskilt kapitalplaceringar gav god avkastning, 7,8 (3,6) procent, samtidigt som hedgefondernas resultat, 3,4 (3,6) procent, förbättrade placeringarnas totalavkastning betydligt. Även fastighetsplaceringarna gav en stabil stark avkastning på 2,7 (2,5) procent. Avkastningen på aktieplaceringarna var 3,3 (7,0) procent. Varmas ränteplaceringar uppvisade däremot en negativ avkastning på -1,5 (2,9) procent.

– Aktiemarknaden återhämtade sig efter osäkerheten under årets första månader, och särskilt aktierna i USA gav bra avkastning. Ränteintäkterna belastas i synnerhet av ränteplaceringarna på tillväxtmarknaderna, som drabbats av en stärkt dollar och ökad politisk osäkerhet, berättar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

På grund av handelspolitiska spänningar minskade Varma andelen noterade aktier i portföljen något under det första halvåret.

Brist på alternativ för placerare

Den relativt starka globala ekonomiska tillväxten har hållit i sig, även om takten avtagit något i Europa. Detta har bidragit till tillgångsvärdenas utveckling, även om osäkerheten kvarstår på marknaden.

– För placeringar i euro präglas klimatet fortfarande av en brist på alternativ, då räntorna är låga och aktiepriserna rätt höga, säger Reima Rytsölä.

– Det största hotet är det stundande handelskriget. Däremot verkar marknaden åtminstone ännu inte oroa sig för att centralbankerna gradvis ska strama åt penningpolitiken, fortsätter Rytsölä.

Intresset för partiell ålderspension utjämnades

Fram till utgången av juni fattade Varma 20 procent färre nya pensionsbeslut jämfört med motsvarande period i fjol. Intresset för partiell ålderspension jämnades ut jämfört med toppnivån i fjol, och beviljades mellan januari och juni till 1 024 personer (1 632 personer under motsvarande period i fjol).

I slutet av juni hade Varma 550 000 (537 000 i början av året) försäkrade arbetstagare och företagare samt 340 000 (342 000 i början av året) pensionstagare.

Varmas premieinkomst ökade med 20 miljoner euro under det första halvåret efter överföringar från andra pensionsbolag. Kundarbetet fokuserar på arbetsmiljöledning, där Varma ständigt utvecklar nya verktyg – nyligen lanserades nya enkätverktyg för tidigare identifiering av risker för arbetsoförmåga.

Varma har fått utmärkelsen CSR Rating Gold av den internationella organisationen EcoVadis som gör internationella utvärderingar av företags hållbarhetsrutiner. Den oberoende utvärderingen som slutfördes på sommaren omfattade 45 000 företag och placerade Varma bland de bästa fem procenten.

Hoten mot Finlands ekonomi kommer utifrån

Finlands ekonomi har kommit ur en lång svacka, och vi har fått draghjälp av den globala ekonomin. Finland bör dock förbereda sig på att den starka globala tillväxten så småningom avtar.

– För Finlands del är de största riskerna på kort sikt förknippade med den internationella ekonomin. Alla hinder för fri handel är särskilt förödande för exportberoende länder som Finland, konstaterar Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 890 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,4 miljarder euro i slutet av juni 2018.

Mer information:

  • Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500
  • Katariina Sillander, kommunikations- och samhällsansvarschef, tfn 040 7099 836

Du kunde också vara intresserad av dessa