Varmas placeringar avkastade 3,5 % – solvensen stärktes

Varmas placeringsintäkter fortsatte att öka under årets tredje kvartal efter marknadsturbulensen i början av året. Placeringarnas avkastning under årets nio första månader låg på 3,5 (6,2) procent, det vill säga 1,6 miljarder euro.

– Tillväxten höll i sig trots ökade ekonomiska och politiska risker runt om i världen. Särskilt aktieplaceringarna i USA gav en god avkastning, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 46,9 (45,4) miljarder euro och bolagets solvenskapital ökade till 11,6 (11,4) miljarder euro.

Aktieplaceringarna avkastade 6,6 (9,6) procent och bland dem de noterade aktierna 5,5 (10,8) procent. Kapitalplaceringarna stod för den bästa avkastningen bland samtliga tillgångsklasser med 12,2 (4,1) procent. Även fastighetsplaceringarna uppvisade en förbättring jämfört med året innan med 4,0 (3,1) procent. Hedgefonderna gav en stabil avkastning på 4,9 (5,3) procent, men ränteplaceringarnas avkastning blev negativ, -1,2 (3,6) procent, på grund av det kärva marknadsläget.

– Aktiemarknaden i USA var länge immun mot handelskriget som inte påverkade avkastningen under årets nio första månader. Efter september började dock de långa räntorna stiga i USA, vilket i kombination med handelskriget fick aktiemarknaden att vända nedåt. Tiden får utvisa om det handlar om en sund korrigering eller en konjunkturvändning, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Varma fick erkännande för sin hantering av klimatrisker

Varma rankandes som femte bäst i en internationell jämförelse utförd av den ideella organisationen AODP (Asset Owners Disclosure Project) som granskade hur de 100 största pensionsfonderna förberett sig för riskerna som orsakas av klimatförändringarna. Varma har under de senaste åren arbetat med att göra sin placeringsportfölj mer klimatvänlig.

– Klimataspekterna är en integrerad del av alla placeringsbeslut på Varma. Vi har avstått från direkta aktieplaceringar i kolberoende elbolag och prioriterat investeringar i utsläppssnåla branscher. Som en stor investerare har vi ett ansvar att föregå med gott exempel när det gäller klimatfrågor, säger Reima Rytsölä.

Nya kunder särskilt bland mindre företag

Kundöverföringar från andra pensionsbolag har enligt ansökningsuppgifterna ökat Varmas premieinkomst med 17 miljoner euro under 2018. Kundrekryteringen har varit särskilt lyckad bland mindre företag. Kundarbetet fokuserar på arbetsmiljöledning, där Varma ständigt utvecklar nya verktyg för bland annat tidigare identifiering av risker för arbetsoförmåga.

Varma börjar efter årsskiftet att använda det nationella inkomstregistret som ger oss tillgång till nödvändiga uppgifter nästan i realtid. Detta innebär snabbare hantering av försäkringsavgifterna och snabbare pensionsbeslut.

I slutet av september hade Varma 555 000 (537 000 i början av året) försäkrade arbetstagare och företagare samt 343 000 (343 000 i början av året) pensionstagare.

Minskande födelsetal en utmaning även för pensionssystemet

De senaste åren har varit positiva för det finländska arbetspensionsskyddet. Placeringsintäkternas starka utveckling har höjt pensionsmedlen till rekordnivåer. Det allt bättre sysselsättningsläget stärker pensionsskyddet även för framtidens pensionärer.

Pensionsreformen som trädde i kraft 2017 har gjort pensionssystemet mer hållbart. Den största överraskningen som kastat en skugga över beräkningarna är det snabbt sjunkande födelsetalet.

– Åldersklasserna som föds nu är de klart minsta under Finlands självständighetstid. Det snabbt sjunkande födelsetalet kommer oundvikligen att innebära utmaningar även för pensionssystemet, även om effekterna märks först efter flera decennier. Följande steg är att utreda hur långvarig minskning det handlar om, säger Risto Murto.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,9 miljarder euro i slutet av september 2018.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, fornamn.efternamn@varma.fi
Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120, fornamn.efternamn@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa