Stark inledning på året för Varma – placeringarna avkastade 5,1 %

Placeringarna avkastade 5,1 (-0,4) % under det första kvartalet, det vill säga 2,2 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 45,8 miljarder euro (44,0 i början av året).

– Marknaden har återhämtat sig efter bottennoteringen, och avkastningen från aktie- och räntemarknaden kompenserar nästan helt för nedgången under sista kvartalet i fjol, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Vid utgången av mars uppgick placeringarnas värde till 45,8 miljarder euro (44,0 i början av året) och solvensen förbättrades till 10,6 miljarder euro (9,6 i början av året).

Förra gången Varmas placeringar avkastade bättre under ett kvartal var i januari–mars 2015.

– Det gångna kvartalet har varit det näst bästa för Varma på tio år. Alla tillgångsslag slutade på plus. Den positiva avkastningsutvecklingen berodde framför allt på den starka utvecklingen på aktiemarknaden i stort, men också på att ränteplaceringarna avkastade väl trots nollräntorna, säger Varmas vice verkställande direktör som ansvarar för placeringar Reima Rytsölä.

I början av året avkastade aktierna 10,0 (-1,4) %, särskilt noterade aktier klarade sig bra med en avkastning på 13,1 (-2,2) %. Avkastningen på ränteplaceringar var 1,9 (-0,3) % och på hedgefondplaceringar 2,0 (1,9) %. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 0,7 (1,2) %.

– USA:s centralbank slopade den strama penningpolitiken i början av året, och aktiemarknaden reagerade positivt på förändringen. Nyheterna om det internationella konjunkturläget är emellertid fortfarande förvirrande. Vi vet inte om Finlands kommande regering får inleda sitt arbete i med- eller motvind på exportmarknaden, säger Murto.

Större vikt på klimatrisker i arbetet med företagsansvar

Varma förnyar sitt företagsansvarsprogram. Fokusområdena är stävjandet av klimatförändringar, främjande av arbetsförmåga och arbetslivskvalitet samt etisk affärsverksamhet.

I sin års- och företagsansvarsrapport rapporterade Varma också för första gången om klimatförändringarnas risker och möjligheter i placeringarna i enlighet med internationella TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer. Rapportering enligt TCFD gör det enklare att jämföra hur olika företag förbereder sig på klimatförändringar. Varma uppmuntrar också Varma-ägda företag att göra samma sak.

Varma inleder forskning med inriktning på risker för arbetsoförmåga

I januari–mars fick Varma 16 % fler ansökningar om invalidpension än för ett år sedan. Antalet ansökningar började öka i fjol efter en lång nedgångsperiod.

Varma inleder forskning med inriktning på arbetsmiljöledning och risker för arbetsoförmåga. Målet är att bättre kunna identifiera riskfaktorer för arbetsoförmåga och utreda vilken effekt metoderna för hantering av risken för arbetsoförmåga har.

Redan i forskningsverksamhetens pilotprojekt utredde Varma arbetsoförmågans orsaker i rehabiliterings- och invalidpensionsansökningarna med hjälp av artificiell intelligens. Enligt utredningen har arbetsoförmåga eller risk för arbetsoförmåga på grund av mentala störningar bland personer under 45 år ofta en koppling till krävande försäljnings- och vårdarbete.

Effektiviteten fortfarande i topp i arbetspensionsbranschen

Varma klarade sig bra i kundrekryteringen under början av året, 24 miljoner i årliga nettopremieinkomster överförs till Varma. Även effektiviteten låg kvar på en bra nivå. Varma använde 68 % av försäkringsavgifterna som var avsedda för driftskostnader. Den överskjutande delen återbetalas till kunderna i form av kundåterbäringar.

I slutet av mars hade Varma 566 000 försäkrade arbetstagare och företagare (560 000 i början av året) samt 344 000 pensionstagare (343 000 i början av året).


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,8 miljarder euro i slutet av mars 2019.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1.‒31.3.2019

Du kunde också vara intresserad av dessa