Avkastningen på Varmas placeringar var 8,8 %, vilket motsvarar 3,9 miljarder euro

Varmas placeringar avkastade starkt i januari–september, hela 8,8 %. Placeringarna avkastade 3,9 miljarder och placeringarnas marknadsvärde ökade till 47,4 miljarder euro.  
 
Januari-september var den mest gynnsamma trekvartalsperioden på tio år efter finanskrisen.  
 
– Det har varit ett gynnsamt år på placeringsmarknaden. De senaste tio åren har erbjudit pensionssparare en exceptionellt lång, enhetlig uppgångsperiod, vilket har ökat finländarnas pensionsförmögenhet betydligt, säger Varmas vd Risto Murto.  
 
Under början av året uppgick placeringsintäkterna till 8,8 (3,5) % och placeringarnas marknadsvärde till 47,4 (46,9) miljarder euro. Solvenskapitalet steg till 11,3 miljarder euro (9,6 i början av året). Aktierna avkastade speciellt bra, hela 16,3 (6,6) %, och bland dem gav de noterade aktierna en avkastning på 18,0 (5,5) %. Även avkastningen på ränteplaceringar utvecklades gynnsamt och avkastade 4,2 (-1,2) %. Kapitalplaceringarna avkastade 11,9 (12,2) %, hedgefonderna 3,6 (4,9) % och fastighetsplaceringarna 2,6 (4,0) %.  
 
– Osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten och den politiska miljön har ökat men aktiernas utveckling har varit positiv, trots att de anses vara ett riskfyllt tillgångsslag, och placeringsmarknaden har hållit sig lugn. Centralbankerna har vidtagit åtgärder för att stimulera den avtagande ekonomiska tillväxten genom penningpolitik, säger vice vd Reima Rytsölä som ansvarar för placeringar. 
 
– Finlands ekonomiska utsikter skuggas av handelskrig och den internationella industrirecessionen. Dessa faktorer har inte belastat Finland avsevärt men riskerna för en avmattning av den ekonomiska tillväxten är tydliga. I synnerhet handelskriget hotar att få långvariga effekter för finländska företags verksamhetsmiljö även om en överenskommelse i handelsförhandlingarna skulle uppnås i slutet av året, säger Risto Murto.  

PRI klassade Varma som en av de mest ansvarsfulla placerarna  

FN:s PRI (Principles for Responsible Investment), som främjar ansvarsfull placering, klassade Varma som en av de mest ansvarsfulla placerarna i en internationell utvärdering. PRI identifierade placerare med utmärkt praxis gällande ansvarsfull placering när de valde och utvärderade externa kapitalförvaltare och deras verksamhet.  
 
En ansvarsfull börsnoterad fond (ETF) som Varma utvecklat noterades på Londonbörsen. Fonden har skapats i samarbete med kapitalförvaltningsbolaget LGIM och värdepappersföretaget Foxberry som är specialiserat på indexplacering. Fonden som Varma tagit fram följer europeiska aktier och tar bred hänsyn till ansvarsaspekter. 
 
Varma deltog för första gången i GRESB-utvärderingen (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som utvärderar fastigheters ansvarsfullhet och fick resultatet 68 poäng som berättigade till två av fem stjärnor. GRESB bedömer fastigheters ansvarsfullhet i direktägda fastighetsportföljer.  

Varma är även fortsättningsvis det mest effektiva arbetspensionsbolaget  

Antalet nya pensionsbeslut före utgången av september var 16 700, det vill säga 1,3 % färre än under motsvarande period föregående år. Intresset för partiell ålderspension ökade igen. Vi fick in 1 746 (1 448) ansökningar om partiell ålderspension, vilket är en ökning på en dryg femtedel jämfört med året innan.  
 
Antalet invalidpensionsansökningar fortsatte öka efter vändningen i antalet ansökningar i fjol. Varma tog totalt emot 9 506 (8 826) ansökningar under januari-september, en ökning på 8 % från året innan.  
 
Varma betalade ut pensioner för totalt 4,3 (4,1) miljarder euro under januari–september. 
 
Kundöverföringar från andra pensionsbolag har ökat Varmas premieinkomst med 41 miljoner euro under januari-september. Tjänsterna inom arbetsmiljöledning har kompletterats med digitala tjänster och bredare hänsyn till förändringar i arbetslivet. Effektiviteten förblev på god nivå och Varma är även fortsättningsvis det mest effektiva arbetspensionsbolaget. Varma använde 66 % av försäkringsavgifterna avsedda för driftskostnader.   
 
I slutet av september hade Varma 557 000 (560 000 i början av året) försäkrade arbetstagare och företagare samt 343 000 (343 000 i början av året) pensionstagare.  
 
Varma har förnyat sin strategi för 2020–2025. Varmas främsta uppgift är att trygga pensionerna. Varma erbjuder sina kunder de bästa kundåterbäringarna och tjänsterna i branschen. 
 
– Som arbetspensionsförsäkringsbolag har vi en tydlig huvuduppgift: Som en del av det finska socialskyddssystemet ansvarar vi på Varma för försäkrade anställdas och företagares lagstadgade pensionsskydd. Vi vill erbjuda företagen ett konkurrenskraftigt alternativ för att ordna arbetstagarnas pensionsskydd på ett sätt som även främjar längre karriärer, säger Risto Murto.  
 
 
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 47,4 miljarder euro i slutet av september 2019. 
  
 
Mer information: 
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 
Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120  
 
Bilagor:

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–30.9.2019

Du kunde också vara intresserad av dessa