Lyckat placeringsår för Varma: placeringarna avkastade 12 procent och kundrekryteringen slog nytt rekord

Varmas placeringar gav en rekordhög avkastning på 5,2 miljarder euro, det vill säga 12,0 (-2,0) %, under 2019. Placeringarnas marknadsvärde steg till 48,7 (44,0) miljoner euro i slutet av året. Varmas pensionsmedel har fördubblats sedan finanskrisen. Effektiviteten låg kvar på en utmärkt nivå, vilket innebär att Varma kommer att betala ut de största kundåterbäringarna i bolagets historia.

Under de 20 senaste åren har Varmas placeringsintäkter endast varit högre 2009, då aktiemarknaden återhämtade sig efter finanskrisen.

– Varmas placeringsintäkter var mycket starka under 2019. Tack vare den goda avkastningsutvecklingen under det senaste årtiondet ligger placeringsmedlen nu på sin högsta nivå någonsin, säger verkställande direktör Risto Murto.

– Vi lyckades även med kundrekryteringen, vilket återspeglades i en rekordförsäljning på 144 (65) miljoner euro inom ArPL-försäkringar. Vi presterade starkt inom alla kundgrupper, säger Murto. 

Det goda placeringsresultatet stärkte Varmas solvenskapital, som steg till 11,6 (9,6 miljarder euro), det vill säga 1,8 gånger solvensgränsen.

Varmas placeringar gav en avkastning på 12,0 (-2,0) %. De noterade aktierna stod för den bästa avkastningen med 25,4 (-8,3) %. Även de onoterade aktierna med 16,9 (3,8) och kapitalplaceringarna med 15,1 (17,5) % gav en stark avkastning. Avkastningen på ränteplaceringar var 4,5 (-1,8) %, på fastigheter 4,1 (5,5) % och på hedgefonder 5,0 (1,6) %.

– En betydande orsak bakom den starka avkastningen var centralbankernas kraftiga stimulansåtgärder. En betydande vändpunkt var då amerikanska centralbanken, som redan hade inlett räntehöjningar, återgick till en stimulerande penningpolitik för ett år sedan i januari, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

– Placeringsmarknadens reaktioner på de politiska och ekonomiska riskerna under året var förvånansvärt lugna. Mot slutet av året började farhågorna om en avmattad global ekonomi att avta. Det sista kvartalet blev en fortsatt stark period för placeringarna. Samtliga tillgångsklasser gav en bra avkastning i aktiernas kölvatten, berättar Rytsölä.

Nollräntorna och den låga nativiteten utmanar pensionssystemet

Varmas pensionsmedel har sedan 2009 gett en avkastning på totalt 26 miljarder euro, vilket innebär att pensionsmedlen har fördubblats under denna tid. Starka placeringsintäkter säkerställer att solvensen, som utgör en riskbuffert för pensionsmedlen, ligger på en stabil nivå.

– Pensionssystemet har utvecklats i rätt riktning under årens lopp. Även i det finländska arbetslivet lär vi oss hela tiden mer om hur vi kan förlänga tiden i arbetslivet. I fjol förbättrades sysselsättningsgraden mest i åldersgruppen 55–64 år, säger verkställande direktör Risto Murto.

– Om de nuvarande nollräntorna och den låga nativiteten blir bestående fenomen kommer pensionssystemet att ställas inför utmaningar. Pensionssystemet reagerar långsamt på förändringarna, vilket lyckligtvis ger oss tid att fundera på hur systemet kan förbättras. Ett första steg är att diskutera möjligheten att öka pensionsmedlens avkastningspotential, till exempel genom en ökad aktievikt, säger Murto.

Varma siktar på en koldioxidneutral portfölj senast 2035

Varma har fastställt sina nya klimatmål som inkluderar att göra placeringsportföljen koldioxidneutral senast 2035. Utsläppen ska minskas etappvis i alla tillgångsklasser. Senast 2025 ska en femtedel av Varmas portfölj utgöras av objekt som direkt eller indirekt begränsar klimatförändringarnas framfart.

Under 2019 utvecklade Varma med sina samarbetspartner två ansvarsfulla börshandlade fonder, eller ETF:er som de kallas, och placerade totalt 700 miljoner euro i dem.

Alla tiders kundåterbäringar – Varma återbetalar 171 miljoner euro till kunderna

Varmas effektivitet låg på en utmärkt nivå. Under 2019 använde bolaget 86 miljoner euro, det vill säga 62 (60) procent av försäkringsavgifterna som var avsedda för att täcka driftskostnaderna. Ju lägre procenttal, desto effektivare är pensionsbolaget. Varmas solvens och effektivitet återspeglas på kundåterbäringarna, som uppgår till 171 (153) miljoner euro. Återbäringarna delas ut i form av lägre försäkringsavgifter.

Kundöverföringar från andra pensionsbolag ökade Varmas nettointäkter från ArPL-försäkringsavgifterna med 74 (5) miljoner euro under 2019 och bolaget sålde nya ArPL-försäkringar för 70 miljoner euro.

Varma inledde forskningsprogram inom hantering av risker för arbetsoförmåga

Under året förnyade Varma sina tjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga. Varma öppnade en ny digital inlärningsmiljö för sina kunder, Varma Akatemia, och inledde ett forskningsprogram för att hitta sätt att förebygga risker för arbetsoförmåga.

Varmas arbetsmiljötjänster, serviceutveckling och forskningsarbete samt rehabiliterings- och invalidpensionstjänster samlas från början av 2020 i en ny funktion – Hantering av risken för arbetsförmåga.

Snabbare handläggning av pensionsansökningarna

Handläggningstiderna för pensionsansökningar minskade jämfört med året innan. Genomsnittstiden var 25 dagar, vilket innebär att Varmas kunder fick sina pensionsbeslut 10 dagar snabbare än branschgenomsnittet.

Varma betalade under året ut 5,9 (5,7) miljarder euro i pensioner till 343 700 (343 400) personer och fattade 51 054 (51 057) nya pensionsbeslut. Bland de enskilda pensionsformerna ökade ansökningarna om partiell åldersperson med 20,4 % och invalidpensionsansökningarna med 7,1 % från året innan.

Premieinkomsten ökade till 5,3 (5,1) miljarder euro. Vid räkenskapsperiodens slut var 541 926 (559 981) personer försäkrade i Varma. 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2019 uppgick Varmas premieinkomst till 5,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,9 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 48,7 miljarder euro i slutet av 2019.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:

Bokslutspresentation (pdf)

Styrelsens verksamhetsberättelse (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa