Varmas solvens skyddade pensionsmedlen när ekonomin tvärstannade

Varmas solvens låg kvar på en god nivå under årets första kvartal trots att den globala coronapandemin fick ekonomin att tvärnita. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 43,6 (48,7) miljarder euro. Varma ger företagen uppskov med försäkringsavgifter och hyror för att hjälpa dem att klara de tuffaste månaderna.

– Varmas solvens ligger fortfarande på en god nivå trots att ekonomin tvärstannat. Det bevisar att riskbuffertarna som skyddar pensionssystemet fungerar som de ska, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas solvenskapital uppgick till 7,9 (11,6 i början av året) miljarder euro, det vill säga 1,6 gånger högre än solvensgränsen. Vår starka solvens innebär att vi inte ens under svaga placeringsår behöver använda fonderade pensionsmedel för att betala pensionerna.

Varmas placeringsavkastning under det första kvartalet blev -10,0 (5,1) % då aktiemarknaderna rasade allteftersom coronapandemin spred sig runt om i värden.

– Aktiemarknadens störtdykning i mars var snabbare än någonsin och tidvis fanns nästan ingen likviditet alls på marknaden. Varma har sänkt aktievikten för att minska risknivån och trygga solvensen även i dessa exceptionella förhållanden, berättar vice vd Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

– Aktiemarknaden har återhämtat sig betydligt efter slutet av mars, men tiden får utvisa om det blir en ytterligare nedgångsvåg”, säger Rytsölä.

Centralbankernas stimulansåtgärder skyddade mot finanskris

Av Varmas placeringar uppvisade fastigheterna positiv avkastning med 1,3 (0,7) %. Avkastningen på aktieplaceringar minskade till -14,6 (10,0) % och avkastningen på noterade aktier var -21,1 (13,1) %. Ränteplaceringarnas avkastning blev -3,6 (1,9) och hedgefondernas -12,7 (2,0) %.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringar under tio år är 4,3 %.

– Trots det plötsliga raset är nedgången på placeringsmarknaderna än så länge inte exceptionellt djup. Begränsningarna till följd av coronaepidemin och den ekonomiska osäkerheten har inneburit en större kris i vardagen och realekonomin än på finansmarknaden, säger Murto.

– Den största frågan för den ekonomiska återhämtningen är hur snabbt vi kan lyfta begränsningarna. Särskilt centralbankernas snabba och omfattande stimulansåtgärder har bromsat den ekonomiska krisen och hindrat en fullständig finanskris, säger Murto.

Småföretagare har ansökt om betalningsuppskov mer än arbetsgivarföretagen

Många av Varmas kundföretag och hyresgäster har drabbats av coronaepidemin. Varma erbjuder sina ArPL- och FöPL-försäkringskunder förlängd betalningstid på försäkringsavgifterna. Än så länge har 8 % av ArPL- och 14 % av FöPL-kunderna använt sig av betalningsuppskovet. Nyländska företag, turism- och restaurangaktörer samt specialaffärer är överrepresenterade bland företagen som ansökt om betalningsuppskov.

Varma efterskänker två månadshyror till restauranghyresgäster som tvingats stänga på grund av riksdagens beslut. Även företagare som särskilt drabbats av coronasituationen erbjuds flexibilitet med lokalhyrorna.

Arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas tillfälligt från och med maj. Varma har förberett sig på att detta kommer att påverka premieinkomsten under resten av året.

Varma kommer att nästintill halvera hyresbostädernas utsläpp före 2023

Varma kommer att börja använda värmepumpar för uppvärmning i en stor del av sina hyresbostäder. Värmepumpar och solpaneler installeras i 36 bostadshus, vilket kommer att minska utsläppen för Varmas hela bostadsbestånd med uppskattningsvis 48 % före år 2023. I vissa bostadshus kommer jordvärme att helt och hållet ersätta fjärrvärme.

Energibesparingarna är en del av Varmas klimatmålsättningar. Varmas mål är göra fastigheternas uppvärmning utsläppsfri före 2030 och elen före 2025.

Fortfarande populärt med partiell ålderspension

Varma klarade sig mycket bra i kundrekryteringen under det första kvartalet och 18 miljoner i årliga nettopremieinkomster överförs till Varma från andra pensionsbolag.

Varma fattade totalt 6 005 nya pensionsbeslut före utgången av mars, dvs. cirka 4 % färre än under motsvarande period föregående år. Pensionsformen partiell förtida ålderspension som infördes i början av 2017 är även fortsättningsvis mycket populär och Varma fick under det första kvartalet emot 722 ansökningar om partiell ålderspension. Antalet invalidpensions- och rehabiliteringsansökningar minskade något från året innan.

I slutet av mars hade Varma 533 000 försäkrade arbetstagare och företagare (542 000 i början av året) samt 343 000 pensionstagare (344 000 i början av året).

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2019 uppgick Varmas premieinkomst till 5,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,9 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 43,6 miljarder euro i slutet av mars 2020. 

Mer information:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller fornamn.efternamn@varma.fi

 

Bilagor:

Presentation av delårsrapporten (pdf)

Delårsrapport 1.1‒31.3.2020 (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa