Varmas halvårsresultat 2020: Varmas placeringsavkastning återhämtade sig efter raset

Arbetspensionsbolaget Varmas solvens stärktes under andra kvartalet 2020 och placeringarnas avkastning förbättrades med 2,1 miljarder euro efter första kvartalets kursras. I slutet av juni uppgick värdet på Varmas placeringar till 45,3 miljarder euro. 
 
– Aktie- och företagslånemarknaderna såg en stark återhämtning under årets andra kvartal. Även om realekonomin gjorde en störtdykning världen över gynnades placeringsmarknaderna av centralbankernas och staternas historiskt omfattande stimulansåtgärder, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto
 
Under januari–juni uppgick avkastningen på Varmas placeringar till -5,7 (6,9) %, att jämföra med -10,0 % i slutet av mars. Den goda utvecklingen under det andra kvartalet höjde värdet på Varmas placeringar med 2,1 miljarder euro jämfört med läget i slutet av mars. I slutet av juni var värdet på placeringarna 45,3 (46,5) miljarder euro.  
 
Varmas solvenskapital har stärkts med 0,9 miljarder euro sedan slutet av mars då placeringarna återhämtat sig efter vårens coronakris. Solvenskapitalet ökade till 8,8 (11,6 vid årets början) miljarder euro och var därmed 1,7-gånger högre än solvensgränsen (1,8 vid årets början). Solvenskapitalet som utgör en riskbuffert för placeringsverksamheten ligger fortfarande på en stabil nivå. Det skyddar tillgångarna mot turbulens på placeringsmarknaden och gör det möjligt att eftersträva bättre intäkter genom placeringar med högre risk och bättre avkastningsförväntningar. 

Bäst avkastning från fastighetsplaceringarna  

Varmas placeringsintäkter återhämtade sig under det andra kvartalet från kursfallet tidigare i år, men återhämtningen blev långsammare än aktiemarknadens utveckling i stort. På aktiemarknaden var det teknologiföretagen som ledde återhämtningen. 
 
– Hedgefonderna tyngdes särskilt av den långsamma återhämtningen bland ränteplaceringar som hänger samman med den amerikanska bolånemarknaden, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä, som ansvarar för Varmas placeringar. 
 
Under perioden januari–juni stod fastighetsplaceringarna för den bästa avkastningen bland Varmas placeringar med 1,6 (1,9) %. Aktieplaceringarnas avkastning förbättrades under det andra kvartalet jämfört med situationen i slutet av mars, men var i slutet av juni fortfarande negativ, -8,4 (12,5) %. Ränteplaceringarnas och hedgefondernas avkastning var -1,3 (3,5) respektive -7,9 (3,1) %.  
 
Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringar under tio var 4,9 %. 
 
– Stimulansåtgärderna ledde till att placeringsmarknaden och realekonomin drev i motsatt riktning från varandra, vilket inte kan fortsätta hur länge som helst. Antingen måste realekonomin bli av med den inbromsning som coronaviruset orsakat eller så måste en nedkorrigering av värderingsnivåerna ske på placeringsmarknaden, säger Rytsölä. 
 
– Coronakrisen kommer oundvikligen att få långvariga ekonomiska konsekvenser. Den offentliga skuldsättningen har ökat samtidigt som räntenivåerna kommer att förbli mycket låga en allt längre tid. För pensionssystemets del är det viktiga hur tillväxten och sysselsättningen utvecklas på lång sikt i Finland, säger Murto.  

Små företag och företagare utnyttjade bara betalningsflexibiliteten under en kort tid  

Många av Varmas kundföretag och hyresgäster drabbades av coronaepidemin. Mellan mars och juni beviljade Varma totalt 7 000 ArPL- och FöPL-kunder betalningsuppskov för försäkringsavgifterna på grund av coronaviruset. Drygt 10 % av ArPL- och 14 % av FöPL-kunderna använde sig av betalningsuppskovet under rapporteringsperioden. Användningen av betalningsuppskovet minskade bland företagen mot slutet av våren. Bland de stora arbetsgivare som utnyttjade uppskovet flyttade 60 % framåt betalningarna för samtliga tre månader under april, maj och juni. Bland de mindre företagen och egenföretagarna flyttade cirka 70 % framåt betalningarna för bara 1–2 månader. De stora arbetsgivarna tog dessutom ut längre uppskov än de små företagen och företagarna. 
 
Varma efterskänkte två månadshyror till sina café- och restauranghyresgäster i maj och juni till följd av coronaviruset. Med andra hyresgäster förhandlade bolaget om specialarrangemang kring hyresbetalningen från fall till fall. 
 
I början av maj sänktes arbetsgivaravgifterna tillfälligt fram till slutet av 2020. Sänkningen kommer att kompenseras i sin helhet genom att höja arbetsgivarnas avgiftsandel åren 2022–2025.  
 
Varma vädjade under våren tillsammans med andra internationella placerare till läkemedelsföretagen om samarbete för att utveckla ett vaccin mot coronaviruset. Vädjan lyfter även fram vikten av jämlik behandling i distributionen av läkemedel och vaccin.  

Fler pensionsansökningar via webben efter corona 

Varmas kundrekrytering gav goda resultat under årets första hälft och bolagets premieinkomst ökade med totalt 56 (65) miljoner euro. Detta inkluderar både nyförsäljning av ArPL- och FöPL-försäkringar och nettoeffekten av överföringar från andra pensionsbolag.  
  
58 % av alla pensionsansökningar till Varma gjordes via Varmas webbtjänst. Andelen elektroniska ansökningar ökade med 8 % under det första halvåret till följd av coronautbrottet jämfört med läget vid fjolårets slut. Varma fattade totalt 11 534 (11 061) nya pensionsbeslut före utgången av juni, dvs. cirka 4 % fler än under motsvarande period föregående år. Antalet invalidpensionsansökningar låg kvar på samma nivå som året innan medan antalet rehabiliteringsansökningar minskade med 9 %. 
 
I slutet av juni hade Varma 538 000 (542 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare samt 344 000 (344 000 vid årets början) pensionstagare.   
 
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2019 uppgick Varmas premieinkomst till 5,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,9 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,3 miljarder euro i slutet av juni 2020. 
 
Mer information:  
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   
Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi   
 
Bilagor:  
Presentation av halvårsrapporten (pdf)  
Halvårsrapport 1.1–30.6.2020 (pdf)  

Du kunde också vara intresserad av dessa