Brexit påverkar den sociala tryggheten för arbetstagare och företagare

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft 1.2.2020. I och med utträdet inleddes en övergångsperiod som pågår fram till utgången av 2020. Vad som gäller efter övergångsperioden är fortfarande till stor del dunkelt, men redan nu står det klart utifrån utträdesavtalet att EU-förordningen om social trygghet kan fortsätta tillämpas i så kallade oförändrade fall även efter brexit.

– Vi kommer sannolikt att få vänta på nyheter om ett nytt avtal ända fram till de första tonerna av Auld Lang Syne. Om ett nytt avtal blir till och innehållet exempelvis motsvarar det befintliga avtalet mellan EU och Schweiz kan många arbetsgivare, arbetstagare och företagare dra en lättnadens suck. Då skulle utsändning även framöver fungera på samma sätt som hittills, säger Arja Iisakkala, Varmas chef för utlandstjänster.

Utsända arbetstagare och företagare från Finland till Storbritannien och vice versa kan i enlighet med utträdesavtalet få beviljade A1-intyg förlängda efter 31.12.2020 om personens situation är oförändrad och om maxtiden på fem år inte överskrids. I sådana fall betalas avgifterna även fortsättningsvis bara till landet som utfärdat intyget och personen har rätt till sjukvård enligt nuvarande villkor.

– För förstagångsutsända verkar det sannolikt att inget avtal kommer att finnas mellan länderna efter den 1.1.2021, säger Iisakkala.

Risk för dubbla avgifter

Om inget nytt avtal om social trygghet uppnås förrän övergångsperioden löper ut och om arbetstagaren eller företagaren inte får ett nytt A1-intyg enligt utträdesavtalet uppstår ett s.k. avtalslöst tillstånd. Det innebär dubbla avgifter för arbetsgivarna, för enligt finsk lagstiftning måste arbetsgivaren teckna arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkring åt utsända arbetstagare från icke-avtalsländer utan någon tidsgräns. På motsvarande sätt har Storbritannien rätt att ta ut lagstadgade avgifter enligt sina egna principer.

Detsamma gäller utsända företagare, men högst i ett års tid. Det beror på att en FöPL-försäkring högst kan vara i kraft i ett års tid om en företagare arbetar i ett icke-avtalsland. Om utlandsuppdraget och det avtalslösa tillstånd pågår i mer än ett år sägs FöPL-försäkringen upp retroaktivt så att uppsägningsdagen är den sista arbetsdagen i Finland och avgifterna som företagaren betalat under sin tid i Storbritannien återbetalas.

I ett avtalslöst tillstånd kan arbetsgivaren få ett intyg från sitt arbetspensionsbolag för att ansöka om dispens från brittiska pensionsavgifter.

Avtalslöst tillstånd kräver många åtgärder

Vid ett avtalslöst tillstånd måste arbetstagare och företagare samt familjemedlemmar som flyttat utomlands med dem komma ihåg att ansöka om ett beslut från FPA för att ha fortsatt rätt till FPA:s förmåner efter 1.1.2021. Om beslutet från FPA är positivt ska arbetsgivaren betala sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen och på motsvarande sätt innehålls även fortsättningsvis en liten del av arbetstagarens lön om lönen betalas ut i Finland. Rätten till FPA:s förmåner kan kvarstå i högst fem år.

Utsända arbetstagare från länder utan avtal till Finland försäkras inte enligt ArPL, vilket innebär att brittiska arbetsgivare slipper betala ArPL-avgifter. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att betala sjukförsäkringsavgift, förutom om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland. I så fall betalar arbetsgivaren endast lagstadgade olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier i Finland. Företagare som kommer från Storbritannien till Finland måste uppfylla bosättningskravet i FöPL för att företagsverksamheten i Finland ska omfattas av FöPL-försäkringen.

Det europeiska sjukvårdskortet upphör att gälla och därför rekommenderar Social- och hälsovårdsministeriet på sin webbplats att man tecknar en privat sjukförsäkring. På så vis undviker man orimliga kostnader om man plötsligt blir sjuk i Storbritannien. Samma rekommendation gäller även utsända arbetstagare och företagare från Storbritannien till Finland.

Utbetalningen av pensioner tryggas

Ett avtalslöst tillstånd innebär inga ändringar vad gäller den sociala tryggheten eller intjänandet av pension för brittiska företagare i Finland eller brittiska arbetstagare som arbetar för en finsk arbetsgivare i Finland. Storbritanniens medborgare ska dock registrera sin vistelse för att den ska fortsätta enligt samma villkor som under EU-medlemskapet. Arbetspensioner som tjänats in i Finland beviljas och betalas även fortsättningsvis ut till Storbritanniens medborgare oavsett bosättningsland.

På motsvarande sätt har Storbritannien gått med på att som tidigare bevilja och betala ut pensioner intjänade i Storbritannien till EU-länder. Förmedlingen av pensionsansökningar mellan myndigheterna kommer eventuellt att avbrytas tills ett nytt avtal ingås.

Följ nyheterna

Förändringarna blir aktuella efter årsskiftet.

– Det finns fortfarande många olösta frågor och därför rekommenderar jag att man följer nyheterna och informationen kring brexit, uppmanar Iisakkala.

Du kunde också vara intresserad av dessa