Fortsatt återhämtning för Varmas placeringsintäkter – Finlands sysselsättningsutveckling är viktigare för pensionssystemet än placeringarnas avkastning

Varmas delårsresultat januari–september 2020

Arbetspensionsbolaget Varmas placeringsintäkter fortsatte att återhämta sig under årets tredje kvartal efter vårens dramatiska kursras till följd av coronakrisen. Placeringarnas marknadsvärde ökade med 1,5 miljarder euro jämfört med slutet av juni och uppgick vid utgången av september till 46,8 miljarder euro. Enligt verkställande direktör Risto Murto är Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling ännu viktigare faktorer för pensionssystemet än pensionsplaceringarnas avkastning.  

Återhämtningen av Varmas placeringsavkastning som började under det andra kvartalet fortsatte mellan juli och september. Placeringarnas marknadsvärde ökade med 1,5 miljarder euro, det vill säga 3,3 procent, jämfört med det andra kvartalet och uppgick till 46,8 (47,4) miljarder euro. Placeringarnas avkastning under perioden januari–september var -2,6 (8,8) procent, att jämföra med -5,7 procent under årets första hälft. 

– För oss som pensionsplacerare har året präglats av väldigt motstridiga stämningar. Realekonomin och samhället befinner sig i en djup kris världen över på grund av coronaviruset, men trots det har vi sett en måttlig utveckling på placeringsmarknaden. Detta återspeglades även på Varmas placeringsintäkter. För närvarande är Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling mer kritiska frågor för pensionssystemet än placeringarnas avkastning, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto

Solvenskapitalet som utgör en riskbuffert för placeringsverksamheten låg kvar på en stabil nivå. Under det tredje kvartalet ökade solvenskapitalet med 0,9 miljarder euro jämfört med utgången av juni och uppgick till 9,7 (11,6 vid årets början) miljarder euro. Solvensgraden var 125,7 (130,8 vid årets början) procent.  

Positiv avkastning på fastighetsplaceringarna 

Varmas placeringsintäkter återhämtade sig ytterligare under det tredje kvartalet, även om avkastningen mellan januari och september fortfarande ligger på minus. De största orsakerna bakom den negativa avkastningen var de noterade aktiernas och hedgefondernas långsamma återhämtning.  

– Vi ökade aktievikten i vår portfölj något jämfört med situationen i slutet av juni och ligger nu närmare de senare årens normalnivå. Förutom den amerikanska aktiemarknaden såg även Helsingforsbörsen en god utveckling. Även företagslånemarknaden följde aktiemarknaden och såg en förbättrad avkastningsutveckling, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar. 

Fastigheterna gav den högsta avkastningen bland Varmas placeringar med 1,2 (2,6) procent. Avkastningen tyngdes av en negativ värdeförändring på 19 miljoner euro under det tredje kvartalet samt av hyreslättnader och betalningsuppskov till lokal- och hotellhyresgäster på grund av coronakrisen. Avkastningen på aktieplaceringar förbättrades jämfört med slutet av juni, men var fortsatt negativ med -3,2 (16,3) procent. Avkastningen på noterade aktier var -4,3 (18,0) procent och på ränteplaceringar 0,0 (4,2) procent. Varmas övriga placeringar avkastade -6,4 (3,3) och däribland hedgefonderna -5,4 (3,6) procent. 

– Företagens lönsamhet under återstoden av året beror till stor del på hur mycket restriktionerna för att förhindra coronavirusets spridning påverkar den ekonomiska aktiviteten och särskilt konsumenternas efterfrågan. Trots centralbankernas och de olika ländernas stimulansåtgärder är placeringsmarknaden inte helt immun mot coronaspridningen. Även valresultatet i USA kommer att påverka stämningen på placeringsmarknaden under den närmaste tiden, fortsätter Rytsölä. 

Coronaviruset utgör ett allvarligt hot mot den finländska servicesektorn 

Företagens och företagarnas situation förbättrades under det tredje kvartalet efter vårens coronakrasch. Färre företag har lagt ner verksamheten än i fjol och färre företagare har gjort ändringar i FöPL-försäkringens arbetsinkomst än i våras. Även ArPL-försäkringarnas lönesumma steg tillbaka till samma nivåer som under det tredje kvartalet året innan efter att ha minskat kraftigt under våren.  

– De allra värsta scenarierna har än så länge inte realiserats bland Varmas kundföretag. Tyvärr har krisen blivit utdragen särskilt inom turism- och restaurangbranschen och vintern ser ut att bli tuff. Coronaviruset utgör ett allvarligt hot mot den finländska servicesektorn, säger Risto Murto. 

I slutet av september var 93 procent av FöPL-avgifterna som kunderna flyttat fram på grund av coronaviruset betalda och motsvarande siffra för ArPL-avgifterna var 79 procent. Kunderna hade möjlighet att skjuta upp ArPL- och FöPL-avgifter som förfallit till betalning i mars–juni med 1–3 månader på grund av pandemin och betalningen av dessa avgifter började under sommaren.  

Varmas premieinkomst ökade under rapporteringsperioden med totalt 136 (104) miljoner euro. Detta inkluderar både nyförsäljning och nettoeffekten av överföringar från andra pensionsbolag. 

Varma återigen med i PRI Leaders’ Group  

FN:s Principles for Responsible Investment (PRI), som främjar ansvarsfull placering, inkluderade för andra gången Varma i sin Leaders’ Group av internationella placerare som utmärkt sig inom ansvarsfulla placering. I år jämförde PRI placerarnas klimatrapportering och enligt bedömningen har Varma utmärkta rutiner på plats för klimatrapportering.  

Varma har utvecklat sin hållbarhetsinriktade aktieportfölj för att bättre motsvara både Varmas klimatmålsättningar och FN:s mål för hållbar utveckling. Särskilda teman är bland annat kampen mot klimatförändringarna och hållbar konsumtion. Portföljens målstorlek på lång sikt är 500–1 000 miljoner euro. 

Varma hade vid utgången av september 553 000 (542 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare samt 343 000 (344 000) pensionstagare.  

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2019 uppgick Varmas premieinkomst till 5,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,9 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,8 miljarder euro i slutet av september 2020.  

Mer information:  
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi  
Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Presentation av delårsrapporten (pdf)
Delårsrapport 1.1‒30.9.2020 (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa