Det här är Varma

Varma pensionsförsäkrar arbete som utförs i Finland. Vi tar hand om privatföretagares och arbetstagares lagstadgade pensionsskydd. Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vi vill bygga upp en hållbar värld för framtida generationer.

Varmas delårsresultat 1.1–31.3.2024

Goda aktieavkastningar höjde värdet på Varmas placeringar till över 60 miljarder euro

Varma i korthet

Varma pensionsförsäkrar arbete som utförs i Finland. Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare effektivt och konkurrenskraftigt. Företag tecknar ArPL-försäkringar för sina anställda, och företagare försäkrar sig själva med en FöPL-försäkring. Vi ansvarar för ca 900 000 arbetstagares, företagares och pensionstagares pensionsskydd.

Vi placerar de medel som vi samlar in i form av pensionsavgifter lönsamt och tryggt för nuvarande och framtida pensioner. Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Vi placerar i huvudsak i räntor, aktier och fastigheter samt hedgefonder. Som fastighetsplacerare satsar vi på att erbjuda högklassiga verksamhetslokaler och hyresbostäder i tillväxtcentra. Vi erbjuder också företagsfinansiering för våra kunder.

Våra tjänster för hantering av risker för arbetsoförmåga hjälper Varmas kundföretag att spara in på pensionskostnaderna och privatkunder att behålla sin arbetsförmåga och vara kvar i arbetslivet.

Varma är ett ömsesidigt bolag som ägs av Varmas företags- och företagarkunder och de försäkrade arbetstagarna. Varmas huvudkontor ligger på Sundholmen i Helsingfors. Vårt nätverk av kundrelationschefer täcker nästan hela landet. Till Varmas personal hör ungefär 560 personer.

Nyckeltal

Januari–mars 2024

  • Avkastning på investeringen 3,6 %
  • Värdet av investeringar 60,9 md
  • Solvens 15,1 md
  • Försäkrade och pensionstagare 941 000
  • I pensioner betalade vi ut 1,9 md
  • Anställda 560