Delårsresultat januari–september 2021: Varmas placeringsavkastning 13,5 procent

Under januari–september 2021 uppgick avkastningen på arbetspensionsbolaget Varmas placeringar till 13,5 procent, det vill säga 6,7 miljarder euro. Kapitalplaceringarna gav en avkastning på nästan 40 procent och hedgefonderna drygt 11 procent.

– Det har än så länge varit ett bra år för pensionssystemet. Både placeringarnas avkastning och sysselsättningsutvecklingen har bjudit på positiva överraskningar även om den mest intensiva tillväxtfasen nu sannolikt är bakom oss, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

– Den finska ekonomins och företagens positiva utveckling avspeglades för Varmas del bland annat i färre betalningssvårigheter bland kunderna och en ökad lönesumma, fortsätter Murto.

Under januari–september 2021 uppgick Varmas placeringsavkastning till 13,5 (-2,6) procent, det vill säga 6,7 (-1,3) miljarder euro. Vid utgången av september steg placeringarnas värde till 56,6 (46,8) miljarder euro. Den bästa avkastningen uppnåddes inom kapitalplaceringar med 39,9 (-0,7) procent, noterade aktier med 17,6 (-4,3) och hedgefonder med 11,6 (-5,4) procent. Aktieplaceringarnas sammanlagda avkastning var 23,1 (-3,2) procent och fastighetsplaceringarnas 4,1 (1,2) procent.

– Våra placeringar såg en fortsatt stark avkastningsutveckling under det tredje kvartalet, även om uppgången på aktiemarknaden började mattas av. Samtliga tillgångsslag bidrog med stabil avkastning, och kapitalplaceringarna såg en exceptionellt hög avkastning, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä, som ansvarar för Varmas placeringar.

Enligt Rytsölä finns det för närvarande två motsatta trender på placeringsmarknaden.

– Avvecklingen av coronarestriktionerna världen över bidrar till ekonomisk tillväxt. Å andra sidan bromsas tillväxten globalt av produktionsflaskhalsar och ökade energipriser. Inflationen tilltar och nu följer man på marknaden om det rör sig om ett tillfälligt fenomen samt hur centralbankerna justerar sina penningpolitiker i ett marknadsklimat med ökande priser, säger Rytsölä.

Tack vare placeringsavkastningen ökade Varmas solvenskapital till den högsta nivån någonsin, 15,7 (11,5 vid årets början) miljarder euro, och var 1,9 gånger (1,7 vid årets början) högre än solvensgränsen.

Fortsatt tillväxt förutsätter investeringar

Den finska ekonomins och företagens positiva utveckling avspeglades för Varmas del bland annat i färre betalningssvårigheter bland kunderna och en ökad ArPL-lönesumma. I takt med att sysselsättningen återgick till nivån före pandemin och tack vare lättnader av restriktionerna växte den totala ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag mellan juli och september med nästan 7 procent jämfört med det tredje kvartalet 2019 före coronapandemin bröt ut. Lönesumman inom turism- och restaurangbranschen som drabbats hårdast av coronakrisen ökade jämfört med slutet av juni, men var fortfarande lägre än under det tredje kvartalet 2019.

Enligt Risto Murto är Finlands ekonomiska utsikter ljusa på kort sikt, men på längre sikt förutsätter fortsatt tillväxt investeringar och arbetskraft.

– Investeringarna borde senast komma i gång nu för att ge tillväxten en mer stabil grund. Ökad arbetskraftsinvandring är avgörande för att säkerställa tillgången till arbetskraft och förutsättningar för tillväxt, säger Murto.

Under januari–september lyckades Varma vinna totalt 41 (136) miljoner euro i ny premieinkomst. Detta inkluderar både nyförsäljning och nettoeffekten av överföringar från andra pensionsbolag.

Psykisk ohälsa fortfarande den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga

Antalet invalidpensionsansökningar till Varma minskade med fem procent under januari–september jämfört med motsvarande period året innan. Den vanligaste orsaken bakom invalidpensionsansökningarna var även fortsättningsvis psykisk ohälsa.

Varma har fram till utgången av september behandlat 13 invalidpensionsansökningar där arbetsoförmågan berott på coronaviruset. Bland dessa har två sökande beviljats invalidpension tills vidare och sex rehabiliteringsstöd på viss tid.

Varma främjar ansvarsfulla hedgefondsplaceringar

Varma främjar ansvarsfulla hedgefondsplaceringar. Tack vare Varmas påverkansarbete har cirka 95 procent av Varmas hedgefondsplaceringar infört principer för ansvarsfulla placeringar och en klimatdeklaration för dem är under behandling. Under 2021 har Varma dessutom gjort betydande nya placeringsåtaganden i fonder inriktade på förnybar energi och energiomställningen.

Varma deltar i CDP:s kampanj för insamling av utsläpps- och klimatuppgifter från företag. Syftet är att uppmuntra företag att ställa upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskning i enlighet med ramverket för Science Based Targets (SBT).

Vid utgången av september hade Varma 571 000 (543 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare samt 347 000 (347 000 vid årets början) pensionstagare.

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 918 000 personer inom den privata sektorn. År 2020 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 56,6 miljarder euro i slutet av september 2021.

Mediekontakter:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   
Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapport 1.1‒30.9.2021

Du kunde också vara intresserad av dessa