Varma stöder företagare att ställa FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå

Den lagstadgade FöPL-försäkringen är den viktigaste av företagarens försäkringar. Med försäkringen intjänar företagaren pension, och företagarens övriga sociala trygghet baserar sig på FöPL-arbetsinkomsten. Arbetspensionsbolaget ska fastställa företagarens arbetsinkomst så att den motsvarar den lön som betalas för motsvarande arbete, dvs. penningvärdet på företagarens arbetsinsats. Det är av största vikt med tanke på att trygga företagarens utkomst att arbetsinkomstens storlek bestäms rätt redan i början av företagsverksamheten. Varmas experter hjälper företagare att ställa arbetsinkomsten på rätt nivå.

Underförsäkring är ett vanligt fenomen inom företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet, och detta gäller särskilt unga och nya företagare. Det handlar om underförsäkring om arbetsinkomsten är för låg jämfört med företagarens arbetsinsats. I detta fall blir både företagarens pensionsskydd och sociala trygghet anspråkslösa, och de ligger ofta bara på grundtrygghetsnivå. Arbetsinkomsten kan inte höjas i efterhand för att få bättre förmåner.

Vi på Varma vill att våra företagarkunder ska intjäna en pension som stämmer överens med deras arbetsinsats och att de vid behov ska få tillräckligt stor sjukdagpenning, föräldradagpenning, arbetslöshetsersättning eller någon annan motsvarande förmån. Därför hjälper våra experter företagare i alla frågor som gäller uppskattning av arbetsinkomst. Vår uppgift är att försäkra oss om att storleken på din arbetsinkomst beräknas rätt.

Bestämma och fastställa FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den årslön som skulle betalas för motsvarande arbete till en person som är lika yrkesskicklig som företagaren. Huruvida företagaren till exempel tar ut lön från företaget saknar betydelse för arbetsinkomstens storlek. Företagaren har goda möjligheter att bedöma arbetsinkomstens storlek antingen i Varmas onlinetjänst eller tillsammans med våra experter.

Vår uppgift som pensionsbolag är att slutligen fastställa FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar det årliga värdet på företagarens arbetsinsats. Fastställandet av arbetsinkomsten baserar sig på FöPL-lagstiftningen som gäller alla pensionsbolag. När vi fastställer arbetsinkomsten utnyttjar vi Pensionsskyddscentralens anvisningar om tillämpning av lagen och uppgifter som vi fått från företagaren själv, som företagets bransch, omsättning, företagarens arbetstimmar och företagarens egen syn på rätt nivå på arbetsinkomsten. Den lagenliga FöPL-arbetsinkomst som fastställs kan avvika från företagarens egen uppskattning.


Finansinspektionen publicerade i juni en temabedöming om verkställandet av försäkringar enligt lagen om pension för företagare, dvs. FöPL. Varma har vidtagit de åtgärder som Finansinspektionen förutsätter.

Läs mer i vår nyhet Finanssivalvonta on julkaissut teema-arvion Yrittäjän eläkelain eli YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta (på finska).

Våra experter hjälper i alla frågor som gäller uppskattning av FöPL-arbetsinkomsten

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–17 per telefon på nummer 010 192 100 och via chatten.

Till Varma Onlinetjänst

Läs mer om FöPL-försäkringen

Du kunde också vara intresserad av dessa