Bokslut 2020: Värdet på Varmas placeringar översteg 50 miljarder och avkastningen blev 2,8 procent

Avkastningen på Varmas placeringar uppgick år 2020 till 2,8 (12,0) procent, det vill säga 1,4 miljarder euro. Placeringarnas värde steg vid slutet av coronaåret 2020 till 50,2 (48,7) miljarder euro, alltså för första gången i Varmas historia över 50 miljarder euro.

– Trots coronakrisen ökade pensionstillgångarna till en rekordhög nivå, högre än någonsin tidigare. De snabba och kraftiga ekonomiska stimulanspaketen spelade en viktig roll för realekonomin och placeringsmarknaden, säger verkställande direktör Risto Murto.

Coronapandemin påverkade Varmas placeringsavkastning negativt under årets första hälft, men avkastningen blev återigen positiv under årets sista kvartal. Solvensen var stark genom hela året och uppgick vid utgången av december till 129,3 (130,8) procent. Även Varmas effektivitet låg på en utmärkt nivå. Under 2020 använde bolaget 78 (86) miljoner euro, det vill säga 61 (62) procent av försäkringsavgifterna som var avsedda för att täcka driftskostnaderna. Ju lägre procenttal, desto effektivare är pensionsbolaget.

– De finska företagen klarade det första coronaåret bättre än väntat. I och med den rekordsnabba vaccinutvecklingen har vi med stor sannolikhet en väg ut ur coronakrisen, säger Murto.

Mycket starkt sista kvartal för Varmas placeringar

Varmas placeringar gav en avkastning på 2,8 (12,0) procent år 2020. Tillgångsslagen som presterade bäst var de onoterade aktierna med 8,6 (16,9) procent, kapitalplaceringarna med 7,8 (15,1) procent och statsobligationerna med 6,1 (2,6) procent. Ränteplaceringarna gav en avkastning på 1,9 (4,5) procent och fastigheterna 2,0 (4,1) procent. Varmas övriga placeringar avkastade -2,0 (4,5) procent och däribland hedgefonderna -1,0 (5,0) procent.

– Under årets sista kvartal såg Varmas placeringar en mycket stark utveckling. Efter vårens kraftiga kursfall var det inte många som trodde att vi skulle få se en på positiv avkastning i slutet av året. Förutom aktieplaceringarna utvecklades tillgångsslagen med kreditrisker starkt mot slutet av året, till exempel företagslånen och hedgefonderna, berättar vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för placeringarna.

– Placeringsmarknaden har än så länge inte reagerat på nyheterna om försenade vaccinleveranser och virusvarianter. Förhoppningen är att det globala vaccinprogrammet fortskrider i snabb takt för att värderingarna på placeringsmarknaden bättre ska motsvara de realekonomiska utsikterna, säger Rytsölä.

Klimatsatsningar ger effekt – placeringarnas koldioxidavtryck minskade betydligt

Varma uppnådde i slutet av 2020 alla sina utsläppsmål för de olika tillgångsslagen som ställdes upp 2016. På fem år har koldioxidavtrycket minskat med 29 procent för Varmas noterade aktieplaceringar och med 23 procent för de noterade företagslånen. Fastighetsplaceringarnas koldioxidavtryck har minskat med 47 procent jämfört med 2015. Varma har satsat på fastigheter med lägre utsläpp och ökat andelen utsläppsfri el och värme i sina fastigheter, bland annat genom att använda jordvärme. Varmas mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035.

Kundföretagen klarade det första coronaåret bättre än väntat

Coronapandemin påverkade Varmas arbetsgivar- och företagarkunder mindre än man befarade i våras. Antalet kunder som kontaktade oss om sina pensionsförsäkringsavgifter ökade under året, men antalet konkurser bland Varmas kunder ser än så länge ut att bli måttligt.

I våras godkände riksdagen en tillfällig ändring av konkurslagen, som fram till utgången av januari 2021 begränsade fordringsägares möjligheter att ansöka om att försätta företag i konkurs på grund av obetalda fordringar som uppkommit under coronatiden.

– Det står dock klart att situationen blir fortsatt tuff för många företagare och arbetsgivare även under våren. Tuffast blir det för de företag som redan hade obetalda avgifter före coronaåret, säger Risto Murto.

Varmas premieinkomst från nya försäkringar under året uppgick till totalt 105 (144) miljoner euro. Detta inkluderar både nyförsäljning och nettoeffekten av överföringar från andra pensionsbolag. Premieinkomsten uppgick till 4,9 (5,3) miljarder euro. Ändringen jämfört med året innan beror på den tillfälliga sänkningen av försäkringsavgiften under coronakrisen, som även påverkade kundåterbäringarnas storlek. På grund av lagändringen samlades kundåterbäringar inte mellan maj och december. Varmas kundåterbäringar uppgår till 54,2 (171,0) miljoner euro.

Varma betalade ut 6,0 (5,9) miljarder euro i pensioner till 347 100 (343 700) personer. Den totala handläggningstiden för pensionsansökningar minskade till 19 (25) dagar. Vid utgången av 2020 var 543 000 (541 900) personer försäkrade i Varma.

På grund av coronaviruset började Varmas personal distansarbeta våren 2020. Bolagets rutiner för distansarbete har visat sig fungera väl under krisen och verkställandet av pensionsskyddet har fortsatt utan avbrott. PeoplePower-indexet i Varmas årliga personalundersökning som mäter arbetstillfredsställelsen och personalens engagemang steg till en ny rekordnivå: 78,1 (75,2).

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2020 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 50,2 miljarder euro i slutet av 2020.

Mer information:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentationsmaterial till bokslutet (pdf)
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2020 (pdf)

Du kunde också vara intresserad av dessa