Varmas bolagsstämma hålls den 16 mars kl. 9

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 mars 2021 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

På grund av coronavirussituationen strävar man efter att hålla en så kort bolagsstämma som möjligt och med ett begränsat antal deltagare. Vi rekommenderar att delägarna deltar i bolagsstämman i första hand genom att utse ledande jurist Esa-Ville Ylätupa till ombud. Vi skickar en fullmakt med röstningsanvisningar för att befullmäktiga ombudet till dem som anmält sig per e-post.

Information om de ärenden som behandlas på bolagsstämman och anvisningar för anmälan finns på kallelsen till bolagsstämma.

Du kunde också vara intresserad av dessa