Varmas halvårsresultat 2021: Placeringarna avkastade 10,4 procent, dvs. 5,2 miljarder euro

Arbetspensionsbolaget Varma uppnådde under första halvåret 2021 sitt bästa halvårsresultat för placeringsverksamheten någonsin i bolagets historia. Avkastningen på Varmas placeringar uppgick till 10,4 procent, det vill säga 5,2 miljarder euro, och placeringarnas värde steg till 55,0 miljarder euro. Särskilt aktierna och hedgefonderna bidrog med stark avkastning.

– Varma gjorde ett mycket starkt halvårsresultat och pensionsmedlen ökade till en rekordhög nivå, berättar Varmas verkställande direktör Risto Murto.

– Den finska ekonomin har klarat sig väl under coronakrisen och det ekonomiska läget bland Varmas kunder har förbättrats sedan årets början. Deltavariantens spridning kommer att skjuta på öppnandet av servicesektorn något, men förändrar lyckligtvis inte den ekonomiska bilden i stort. För närvarande är utsikterna exceptionellt ljusa, fortsätter Murto.

Under perioden januari–juni avkastade Varmas placeringar 10,4 (-5,7) procent, dvs. 5,2 (-2,8) miljarder euro. I slutet av juni steg placeringarnas värde till 55,0 (50,2 vid årets början) miljarder euro. Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen med 18,3 (-8,4) procent, och bland dem kapitalplaceringarna med 25,2 (-5,1) och de noterade aktierna med 16,2 (-9,7) procent. Varmas övriga placeringar avkastade 7,4 (-8,9) procent, och bland dem hedgefonderna 7,5 (-7,9) procent.

Varma har efter årsskiftet ökat aktiernas andel av portföljen med 4,7 procentenheter. Vid utgången av juni stod aktierna för 51 procent av hela placeringsportföljen, mer än någonsin tidigare.

– Aktiemarknaden har sett en mycket stark avkastningsutveckling och även Varmas hedgefondsplaceringar har presterat väl. De amerikanska aktierna slog rekord efter rekord under årets första hälft och trenden har hållit i sig i juli trots spridningen av coronavirusets deltavariant. Företagens resultatsäsong har efter marknadsuppgången inte gett anledning till besvikelser, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Varmas solvenskapital ökade till 14,7 (11,5 vid årets början) miljarder euro tack vare den goda avkastningen på placeringarna och var därmed 1,8 gånger högre än solvensgränsen (1,7 vid årets början).

– Under årets andra hälft kommer placerarna att följa huruvida inflationsökningen upphör som väntat. En för snabb åtstramning av centralbankernas penningpolitik skulle äventyra den ekonomiska tillväxten, säger Rytsölä.

Merparten av kundföretagen väntas klara sina framflyttade betalningar från coronatiden

Det ekonomiska läget bland Varmas kunder ser i dag ljusare ut än under fjolåret och har även förbättrats något sedan årets början. Exempelvis har antalet betalningspåminnelser, avbetalningsplaner för förfallna avgifter och konkursansökningar minskat under januari–juni jämfört med motsvarande period året innan, och den befarade konkursvågen har uteblivit.

– Om restriktionerna förblir oförändrade kommer merparten av företagen att klara sina uppskjutna betalningar som samlats under coronatiden, uppskattar Murto.

Antalet invalidpensionsansökningar till Varma började minska under första halvåret 2021. Varma har hittills i år behandlat 12 invalidpensionsansökningar där arbetsoförmågan orsakats av coronaviruset. Bland dessa har en sökande beviljats permanent invalidpension, medan sex har beviljats rehabiliteringsstöd på viss tid. Antalet invalidpensionsansökningar på grund av psykisk ohälsa minskade däremot med nästan 13 procent jämfört med fjolårets första hälft.

Den 30.6.2021 genomfördes en överföring av pensionsansvar från den konkursförsatta pensionskassan Viabek till arbetspensionsbolagen. I samband med detta överfördes pensionsansvar motsvarande cirka 61 miljoner euro till Varma. Viabeks löpande arbetspensioner, arbetstagarnas och företagarnas pensionsförmåner samt merparten av Viabeks tillgångar överfördes till de fyra arbetspensionsbolagen. Varma deltog i att täcka underskottet i Viabeks pensionsmedel med 23 miljoner euro.

Varma placerade 430 miljoner euro i klimatfonder

Varma fortsatte bygga upp sin koldioxidneutrala placeringsportfölj och med sina insatser för att bromsa klimatförändringarna genom att placera totalt 430 miljoner euro i två internationella ETF-klimatfonder. Varma skrev dessutom under Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, som bland annat uppmuntrar till investeringar i miljöteknik och miljövänlig infrastruktur.

Varma hade vid utgången av juni 575 000 (543 000 vid årets början) försäkrade arbetstagare och företagare samt 348 000 (347 000) pensionstagare.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2020 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 55,0 miljarder euro i slutet av juni 2021.

Mediekontakter:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi 

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av halvårsrapporten

Halvårsrapport 1.1–30.6.2021

Du kunde också vara intresserad av dessa