Varmas resultat 2021: Placeringarna slog avkastningsrekord – 18,5 procent

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Varmas placeringar uppgick under år 2021 till 18,5 procent, det vill säga 9,3 miljarder euro, vilket är den bästa årsavkastningen någonsin i Varmas historia. Den utmärkta avkastningen höjde även Varmas solvenskapital och kundåterbäringar till rekordhöga nivåer.

– Det andra coronaåret blev förvånansvärt starkt för det finska arbetspensionssystemet. För Varma var 2021 ett historiskt år, eftersom bolagets placeringsavkastning slog nytt rekord. Även lönesumman som ligger till grund för pensionsavgifterna ökade avsevärt samtidigt som antalet invalidpensionsansökningar minskade, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

– Coronapandemin har inte utlöst en lika omfattande ekonomisk nedgång som finanskrisen för drygt tio år sedan. Snarare tvärtom, för trots pandemin såg vi en klassisk uppgångsperiod under fjolåret. Nu funderar man i USA om ekonomin rentav blivit överhettad, konstaterar Murto.

År 2021 uppgick avkastningen på Varmas placeringar till 18,5 (2,8) procent, det vill säga 9,3 (1,4) miljarder euro, vilket är den bästa årsavkastningen någonsin i Varmas historia. Placeringarnas värde steg vid utgången av det andra coronaåret till 59,0 (50,2) miljarder euro. Den nominella avkastningen på Varmas placeringar under tio år är 7,1 procent.

– Fjolåret var exceptionellt gynnsamt ur placerarsynpunkt. Den strategiska allokeringen i vår portfölj fungerade utomordentligt väl. Tillgångsklasserna som gav svag avkastning under 2020 presterade starkt under fjolåret. Det bevisar att placeringsverksamhet kräver uthållighet och långsiktighet, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen med 32,2 (5,9) procent, och bland dem avkastade kapitalplaceringarna 49,6 (7,8), de onoterade aktierna 26,3 (8,6) och de noterade aktierna 26,4 (5,2) procent. Även hedgefonderna bidrog med en utmärkt avkastning, 15,3 (-1,0) procent. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 5,9 (2,0) procent och ränteplaceringarna 1,9 (1,9) procent.

– Framtidsutsikterna på placeringsmarknaden är starkt beroende av hur marknaderna klarar av den kommande åtstramningen av penningpolitiken. Centralbanken FED börjar få bråttom med att höja styrräntan och risken är att man blir tvungen att höja räntan för mycket på grund av att man agerar för sent. Detta scenario skapar press på aktiernas höga värderingsnivåer, säger Rytsölä.

Varmas solvenskapital steg till en högre nivå än någonsin tidigare och uppgick vid utgången av året till 16,9 (11,5) miljarder euro, det vill säga 2,0 (1,7) gånger högre än solvensgränsen. Även verksamhetens effektivitet låg på en utmärkt nivå. Under 2021 använde bolaget 84 (78) miljoner euro, det vill säga 62 (61) procent av försäkringsavgifterna som var avsedda för att täcka driftskostnaderna. Ju lägre procenttal, desto effektivare är arbetspensionsbolaget.

Klimatåtgärder sänkte placeringarnas koldioxidavtryck betydligt

I slutet av 2021 uppnådde Varma sina utsläppsmål för aktieplaceringar och noterade företagslån som bolaget ställde upp 2016. På fem år har aktieportföljens koldioxidavtryck minskat med 30 procent från 2016 års nivå, och vid utgången av fjolåret var det viktade koldioxidavtrycket för portföljen lägre än genomsnittet på den globala aktiemarknaden. Bland de noterade företagslånen har kolintensiteten minskat med 23 procent från 2016. Fastighetsplaceringarnas koldioxidavtryck har minskat med 57 procent jämfört med 2015. Varma har satsat på placeringsobjekt med låga utsläpp och ökat andelen utsläppsfri el och värme i sina fastigheter, bland annat genom att använda jordvärme. Varmas mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035.

Lönesumman ökade och antalet invalidpensionsansökningar minskade

Det ekonomiska läget bland Varmas kundföretag och företagare förbättrades under 2021 jämfört med året innan, vilket återspeglades i en ökad ArPL-lönesumma och färre betalningspåminnelser. ArPL-lönesumman bland Varmas försäkrade kundföretag ökade med 6,6 procent jämfört med år 2020. ArPL-lönesumman utgör grunden för pensionsavgifterna som betalas.

Antalet invalidpensionerade har under de fem senaste åren minskat med närmare 30 procent jämfört med 2016. I fjol var den vanligaste orsaken till beviljade invalidpensioner psykisk ohälsa, oftast depression och ångestsyndrom.

– Den goda nyheten är att antalet invalidpensionsansökningar fortsatte att minska under fjolåret. Den utdragna coronakrisen har satt arbetsförmågan på prov för många, men har åtminstone än så länge inte lett till ett stort antal invalidpensionsfall, säger Murto.

Varma behandlade under året 21 invalidpensionsansökningar, där arbetsoförmågan främst berott på coronainfektion (covid-19). Bland dessa har två sökande beviljats invalidpension tills vidare, åtta rehabiliteringsstöd och en partiellt rehabiliteringsstöd.

Rekordhöga kundåterbäringar till Varmas kunder – 222 miljoner euro

Varma kommer att dela ut de största kundåterbäringarna i bolagets historia, hela 222 (54) miljoner euro. Förändringen jämfört med året innan beror främst på den tillfälliga sänkningen av försäkringsavgiften 2020, som även innebar att kundåterbäringarna genom lagstiftning begränsades till en tredjedel under jämförelseåret. Varmas solvenskapital stärktes under 2021, vilket höjde kundåterbäringarna med 55 miljoner euro.

Varma lyckades under året vinna totalt 45,9 (105) miljoner euro i ny premieinkomst. Detta inkluderar både nyförsäljning och nettoeffekten av överföringar från andra pensionsbolag. Premieinkomsten uppgick till 5,6 (4,9) miljarder euro.

Varmas verkställande av pensionsskyddet har fortgått oavbrutet genom hela coronapandemin. Varma betalade ut 6,2 (6,0) miljarder euro i pensioner till 346 000 (347 000) personer. Vid utgången av året var 571 000 (543 000) personer försäkrade i Varma.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 917 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 59,0 miljarder euro i slutet av 2021.

Mediekontakter:

Katri Viippola, direktör, HR och kommunikation, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentationsmaterial till bokslutet

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Du kunde också vara intresserad av dessa