Varma skärper sin klimatpolicy: Placeringsportföljens absoluta utsläpp ska halveras fram till 2030

Arbetspensionsbolaget Varma skärper klimatpolicyn för sina placeringar och sina placeringsmål för att bekämpa klimatförändringarna. Målet är att minska de absoluta utsläppen för hela placeringsportföljen med en fjärdedel fram till 2025 och med hälften fram till 2030. Att ställa upp absoluta utsläppsmål för hela portföljen är sällsynt både i Finland och internationellt.

Värdet på Varmas placeringsportfölj uppgår till nästan 58 miljarder euro. Målet är att minska utsläppen med 25 procent fram till 2025 och 50 procent fram till 2030 jämfört med nivån vid utgången av 2021. Bekämpning av klimatförändringarna har varit ett mål för Varmas placeringsverksamhet sedan 2016.

– För att uppnå en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035 måste utsläppen av växthusgaser minska avsevärt inom samtliga tillgångsslag. Samtidigt behöver andelen placeringar klassade som kolsänkor, till exempel skogsplaceringar, öka avsevärt. Därför har vi ställt upp ett nytt mål om att minska de absoluta utsläppen för hela placeringsportföljen. Att bara minska koldioxidintensiteten räcker inte längre, utan även de absoluta utsläppen måste minska, berättar Hanna Kaskela, direktör för företagsansvar på Varma.

Enligt Kaskela har få av de stora placerarna i Finland ställt upp absoluta utsläppsmål som omfattar hela placeringsportföljen och det är sällsynt även internationellt sett.

– Alla företag och placerare måste minska sina utsläpp kraftigt för att det ska gå att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt klimatavtalet från Paris. Det börjar vara bråttom, för enligt den senaste rapporten från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) är risken 50 procent att 1,5 graders uppvärmning nås redan 2026. Som en ansvarsfull placerare vill vi bidra till att målet att begränsa uppvärmningen uppnås, säger Kaskela.

Varma har redan minskat utsläppen för sina placeringar: i slutet av fjolåret hade koldioxidintensiteten, det vill säga förhållandet mellan växthusgasutsläpp och företagens omsättning bland Varmas aktieplaceringar minskat med 30 procent och bland företagslånen med 23 procent jämfört med nivån år 2016.

Klimatmålen som nu har uppdaterats kommer att öka Varmas möjligheter att påverka genom sina placeringar, eftersom målen omfattar samtliga tillgångsslag i Varmas portfölj, även onoterade placeringar. Tidigare inkluderade målen endast noterade aktier och företagsobligationer.

Att bara minska koldioxidintensiteten räcker inte längre, utan även de absoluta utsläppen måste minska, berättar Hanna Kaskela, direktör för företagsansvar på Varma.

Stenkol och oljeborrning svartlistade – Varmas klimatvänliga placeringshelhet växer

I och med den uppdaterade klimatpolicyn skärper Varma kriterierna för sina placeringar vad gäller exkludering. Målet i Parisavtalet förutsätter en kraftigt minskad användning av fossila bränslen och därför utesluter Varma nya placeringar i stenkolsbaserade företag och projekt.

– Vi gör inga nya placeringar i företag för vilka mer än 10 procent av omsättningen, produktionen eller produktionskapaciteten är baserad på stenkol. Tidigare var denna siffra 30 procent. Placeringar i denna typ av företag är endast tillåtna om de har vetenskapligt baserade mål för att minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Vi finansierar inte heller stenkolsbaserade projekt och gör inte placeringar i företag som planerar nya stenkolsinvesteringar. Vi förbinder oss att avyttra samtliga stenkolsplaceringar senast 2025 och oljeborrning senast 2030, säger Kaskela.

Stenkol och oljeborrning utgör inte strategiska placeringsobjekt i Varmas placeringsverksamhet. I slutet av fjolåret utgjordes 2,6 procent av Varmas noterade aktier av företag för vilka mer än 5 procent av verksamheten är stenkolsbaserad och 0,4 av företag för vilka mer än 5 procent av verksamheten bygger på oljeborrning.

För sina placeringar inriktade på elproduktion har Varma dessutom en färdplan mot koldioxidsnål energianvändning som omfattar alla tillgångsslag. Det innebär att placeringarna i fossil elproduktion minskar samtidigt som andelen förnybar energi ökar till minst hälften av Varmas totala placeringar i elproduktion senast 2030.

Varmas mål är dessutom att öka sin klimatvänliga placeringshelhet till 25 procent av portföljen fram till 2025. Vid utgången av 2021 stod denna klimatallokering för 18,4 procent av Varmas placeringar.

De nya målen märks redan bland Varmas placeringar: USA-fonden blir en av de största fonderna i linje med Parisavtalet

Varmas uppdaterade klimatmål har redan haft en konkret effekt på bland annat Varmas ansvarsfulla aktiefonder inriktade på USA och Europa. Klimatpolicyn för de två ETF-fonderna kommer på Varmas initiativ att ändras för att vara i linje med Parisavtalet.

 – Utsläppen för båda fonderna är minst 50 procent lägre jämfört med konventionella fonder och kommer nu att minska med ytterligare 7 procent per år. Till följd av förändringar som gjordes i fonderna i början av juni kommer alla stenkolsproducerande företag och företag för vilka mer än 10 procent av omsättningen bygger på olja att exkluderas. Den USA-inriktade ETF-fonden blir världens tredje största USA-ETF-fond som uppfyller kriterierna i Parisavtalet, berättar Varmas analytiker Vesa Syrjäläinen som fokuserar på ansvarsfulla placeringar.

Vid årsskiftet uppgick Varmas placeringar i dessa fonder till totalt 1,5 miljarder euro, med en något större andel i USA-fonden. Varma etablerade fonderna 2019 tillsammans med kapitalförvaltningsbolaget LGIM och Foxberry, en tjänsteleverantör specialiserad på indexplaceringar. Ändringarna trädde i kraft för båda fonderna 9.6.2022.

– Vi kommer inom kort att informera mer om nya placeringar som ligger i linje med Parisavtalet. Vi kommer även att fortsätta med konkreta åtgärder för att bygga upp en koldioxidneutral placeringsportfölj samt bekämpa och främja anpassning till klimatförändringarna, lovar Kaskela.

Läs mer:
Varmas klimatpolicy 2022–2035

Tabell: Klimatmål för Varmas placeringar 2022–2035  

Färdplan för klimatmålen 


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 909 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 57,6 miljarder euro i slutet av mars 2022.

 

 

Hanna Kaskela

Direktör, Samhällsansvar och kommunikation

Vesa Syrjäläinen

Utvecklingschef, ansvarsfulla placeringar

Katri Viippola

Direktör, Människor, kommunikation och utveckling

Suvi Vesterinen

Kommunikationschef

Placeringar, fastigheter

Du kunde också vara intresserad av dessa