Varmas resultat januari–mars 2022: Fortsatt stark solvens i ett turbulent marknadsläge

Arbetspensionsbolaget Varmas solvens låg kvar på en stark nivå under årets första kvartal. Varmas onoterade placeringar bidrog med positiv avkastning men totalavkastningen blev negativ till följd av kursnedgången i början av året.

Avkastningen på Varmas placeringar under perioden januari–mars var -1,9 (6,0) procent. Vid utgången av mars uppgick placeringarnas värde till 57,6 miljarder euro (59,0 vid årets början).

– Kriget i Ukraina är en enorm samhällelig och humanitär kris, men dess konsekvenser på placeringsmarknaden har än så länge varit relativt begränsade i förhållande till den förödelse som kriget orsakat, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Bland Varmas placeringar stod kapitalplaceringarna för den bästa avkastningen med 5,5 (16,0) procent, följt av de onoterade aktierna med 5,2 (5,2) procent, fastighetsplaceringarna med 3,4 (1,1) procent och hedgefonderna med 2,1 (4,5) procent. Bland de största tillgångsslagen avkastade aktieplaceringarna -3,5 (10,8), ränteplaceringarna -2,7 (-0,3), fastighetsplaceringarna 2,0 (0,9) och de övriga placeringarna 2,2 (4,4) procent.

– Övervikt i amerikanska aktier gav oss skydd mot kursnedgången i början av året. Särskilt i USA har aktiemarknaden återhämtat sig snabbt och kurserna ligger redan klart över nivån före kriget. I övrigt har stämningen på kapitalmarknaden varit relativt lugn sedan kriget bröt ut, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Varmas solvenskapital förblev på en stark nivå, 15,8 miljarder euro (16,9 vid årets början), det vill säga 1,8 gånger (2,0 gånger vid årets början) högre än solvensgränsen.

– Trots aktiekursernas kraftiga återhämtning ser det inte ut att bli något särskilt positivt år ur placerarperspektiv. Kriget och sanktionerna mot Ryssland bidrog till att driva upp inflationen ytterligare, vilket är det sista man önskade sig på marknaden. Centralbankerna är dock pressade att skärpa penningpolitiken trots risken för stagflation, det vill säga hög inflation kombinerat med en stagnerande ekonomi, bedömer Rytsölä.

– På kort sikt utgör höjda energipriser och tilltagande inflation en allvarlig risk för den ekonomiska tillväxten i Europa. Framtidsutsikterna är till stor del beroende av hur inflationen sprids utanför energimarknaderna och hur Rysslands invasion i Ukraina utvecklas, konstaterar Murto.

IT-kostnadsanalys bevisar att Varmas kostnader ligger på konkurrenskraftig nivå

I februari–mars 2022 lät Varma genomföra en kostnadsanalys som visar att bolagets IT-kostnader är betydligt lägre än i nord- och västeuropeiska referensföretag.

Varmas IT-kostnader uppgick till 0,85 procent av bolagets premieinkomst, medan referensgruppens mediankostnader utgjorde 1,17 procent av premieinkomsten. Varma visade sig vara särskilt effektivt när det gäller infrastrukturens andel av kostnaderna, som var nästan hälften lägre än i referensgruppen. Varma beställde analysen av IT-kostnaderna år 2021 av ett internationellt konsultföretag.

– Jämförelsen gör det klart att Varmas eget systemarbete och samarbetet mellan de finländska pensionsbolagen har varit värdefullt. En stor del av branschens grundläggande system är gemensamma, vilket innebär att även kostnaderna fördelas mellan bolagen, säger Murto.

Referensgruppen i analysen bestod av 18 pensions-, skade- och livförsäkringsbolag samt finansiella institut i Norden, Beneluxländerna, Frankrike, Tyskland och Italien, som sett till premieinkomsten är i samma storleksklass som Varma.

Kundföretagens lönesumma ökade med 7 procent, FöPL-arbetsinkomsten bland nya företagare ökade

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade med 7 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Lönesumman ökade mest inom arbetsförmedlingsbranschen, särskilt bemanningsföretag samt inom affärsutvecklingstjänster som till exempel ledningskonsulter.

Även FöPL-arbetsinkomstsnivån bland nya företagare ökade under årets första kvartal jämfört med samma period året innan. Arbetsinkomsten bland nyblivna företagare är allt oftare minst 20 000 euro.

Andelen nya invalidpensions- och delinvalidpensionsansökningar ökade med 7 procent under årets tre första månader jämfört med fjolårets första kvartal. Bland pensionsformerna var partiell förtida ålderspension fortsatt populär. Nästan var fjärde person som gick i ålderspension mellan januari och mars hade först tagit ut partiell förtida ålderspension.

Nytt företagsansvarsprogram och uppdaterad klimatpolicy för placeringar

I februari fick Varma för fjärde gången erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i en undersökning genomförd av Eezy Flow. Resultaten från Varmas personalundersökning överträffar klart genomsnittsnivån bland finländska specialistorganisationer.

I mars publicerade Varma för första gången en beräkning av utsläppen från bolagets värdekedja som en del av sin års- och företagsansvarsrapport. Beräkningen visade att ungefär 98 procent av Varmas utsläpp av växthusgaser uppkommer i värdekedjan och omfattas därmed av Scope 3. Merparten av utsläppen orsakas av placeringsverksamheten. Andra betydande indirekta utsläpp uppkommer bland annat inom köpta IT-tjänster, fastighetsrenoveringar samt nybyggen.

Varma förbereder ett nytt företagsansvarsprogram och en uppdatering av klimatpolicyn för placeringarna som kommer att publiceras under det andra kvartalet. Dessa och målen de innehåller kommer att höja Varmas hållbara affärs- och placeringsverksamhet till en ny nivå och uppmuntrar samtidigt Varmas intressenter till mer ansvarsfullt agerande.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 909 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 57,6 miljarder euro i slutet av mars 2022.

Mediekontakter:

Katri Viippola, direktör, HR och kommunikation, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1‒31.3.2022

Du kunde också vara intresserad av dessa