Förhandsuppgifter om de indexändringar i pensionerna som görs vid årsskiftet

Arbetspensionsindexet för 2023 väntas på grund av de senaste månadernas stora höjning av prisnivån undantagsvis vara kännbart högre än lönekoefficienten. Det här innebär att du kan få högre pension om du går i pension senast den 1 december 2022 än om pensionen börjar den 1 januari 2023.

  • Om du går i pension den 1 december 2022 justeras de inkomster som påverkar din pension med lönekoefficienten för 2022. Arbetspensionsindexet för 2023 höjer pensionsbeloppet som betalas ut från och med den 1 januari 2023.
  • Om du går i pension den 1 januari 2023 justeras de inkomster som påverkar din pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten för 2023. Arbetspensionsindexet för 2023 används inte i detta fall.

Indexen för 2023 är inte ännu kända. Arbetspensionsindex uppskattas öka med ca 6,8 procent. Lönekoefficienten uppskattas däremot öka med ca 3,8 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen före slutet av oktober.

Du kan göra en beräkning av pensionen enligt de nya indexen via Varma Onlinetjänst efter att indexen har fastställts, uppskattningsvis i början av november.

Vem berörs av möjligheten att välja tidpunkt för pensioneringen?

I dessa situationer är det möjligt att välja att gå i pension i december eller januari:

Ålderspension

  • Du uppnår din lägsta ålder för ålderspension senast i november. Ålderspension förutsätter även att anställningsförhållandet upphör. Beakta därför din uppsägningstid när du beslutar att gå i pension. En företagare behöver inte avsluta sin företagsverksamhet.

Partiell ålderspension

  • Du uppnår den lägsta åldern för partiell ålderspension senast i november eller
  • du är redan partiellt ålderspensionerad men vill öka pensionen från 25 procent till 50 procent.

Arbetslivspension

  • Du fyller 63 år senast i november.

Möjligheten att välja när pensionen börjar kan också gälla den som övergår till delinvalidpension, som redan har fått ett förhandsbeslut, eller den som inleder yrkesinriktad rehabilitering.

De löpande pensionerna justeras med arbetspensionsindexet

I beräkningen av arbetspensionen används två index, lönekoefficienten och arbetspensionsindexet.

Lönekoefficienten används när pensionen beräknas när du går i pension. Lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären justeras enligt lönekoefficienten till den nivå som gäller det år pensionen börjar. I lönekoefficienten har förändringar i löntagarnas inkomstnivå en vikt på 80 procent och förändringar i konsumentpriserna har en vikt på 20 procent.

När du är pensionerad justeras ditt pensionsbelopp varje år i januari med arbetspensionsindexet. I arbetspensionsindexet utgör förändringar i konsumentpriserna 80 procent och förändringar i inkomstnivån 20 procent.

Procenthöjningarna är desamma för alla oberoende av inkomsterna och pensionens storlek, men eurobeloppet beror på inkomsternas och pensionens storlek.

 

Nyheten är uppdaterad 14.10.2022 (uppskattade höjningar av indexen).

 

Närmare information:
Nyhet från Pensionsskyddscentralen

Du kunde också vara intresserad av dessa