Uppskatta nästa års ArPL-avgift i Varma Onlinetjänst

Nu är det igen möjligt att uppskatta ArPL-avgiften för 2023 i Varma Onlinetjänst. Du kan använda prognostjänsten som hjälp när du budgeterar nästa års ArPL-avgifter. Tjänsten använder alltid den senaste uppskattningen av ArPL-avgiftsprocenten. Du kan även göra en prognos för det pågående året för uppföljning av ArPL-avgifterna och budgetering för resten av året.

Uppskatta nästa års ArPL-avgift

Nu kan du göra en prognos över ArPL-avgifterna för år 2023 i Varma Onlinetjänst. Det enda du behöver för att göra en prognos är en uppskattning av nästa års lönesumma. Tjänsten tar automatiskt hänsyn till den senaste uppskattningen av ArPL-avgiftsprocenten och för större arbetsgivare hur avgiften påverkas av avgiftsklassen. Du kan alltid göra en ny avgiftsprognos om din situation förändras. I tjänsten kan du fortsättningsvis även uppskatta summan av ditt företags ArPL-avgifter för det pågående året.

Avgiftsprognosen i Varma Onlinetjänst innehåller:

  • en uppskattning av ArPL-avgiften för hela året i euro
  • en uppskattning av ArPL-avgiftsprocenten och arbetstagarnas avgiftsdel
  • uppskattad kundåterbäring och omkostnadsavgift.

Tjänsten använder alltid den mest exakta uppskattningen av 2023 års ArPL-avgiftsprocent, Varmas omkostnadsavgift och kundåterbäringar. Uppskattningarna baserar sig på betalningsnivån för 2022. Procentsatsen för ArPL-avgiften fastställs senare i höst av social- och hälsovårdsministeriet. 

Förändringar i fastställandet av ArPL-avgiften 1.1.2023

Från och med 1.1.2023 kommer en lagändring att innebära skillnader i ArPL-avgifterna mellan olika arbetspensionsbolag. Framöver fastställer varje arbetspensionsbolag omkostnadsavgiftens storlek. Omkostnadsavgiften utgör en del av ArPL-avgiften som behövs för att verkställa arbetspensioner och sköta försäkringar. Fram tills nu har omkostnadsavgiften varit lika stor i alla arbetspensionsbolag. Om ett arbetspensionsbolag bedrivit sin verksamhet effektivt har den oanvända omkostnadsdelen, det vill säga omkostnadsöverskottet, återbetalats till kunderna som en del av kundåterbäringarna följande vår. Framöver kommer Varmas effektivitet att direkt märkas för våra kunder som en lägre ArPL-avgift.

Eftersom det i fortsättningen inte kommer att uppkomma något omkostnadsöverskott grundar sig kundåterbäringarna framöver endast på arbetspensionsbolagens solvens. Förändringen kommer att synas i kundåterbäringarna som betalas ut våren 2024. Som det mest solventa arbetspensionsbolaget har Varma goda förutsättningar för att betala ut utmärkta kundåterbäringar även i fortsättningen.

Så här beräknas kundåterbäringarna i prognosen

Kundåterbäringsbeloppet som ska delas ut 2023 grundar sig på Varmas solvens och insparade driftskostnader år 2022. Den försäkringsspecifika uppskattningen av kundåterbäringen påverkas också av den uppskattade lönesumman och den fond som samlats av försäkringsavgifterna. Lagändringen påverkar alltså inte kundåterbäringarna som ska betalas ut 2023.

Läs mer om hur ArPL-avgiften förändras i nyheten: "Förändringar i hur ArPL-avgifterna fastställs – Varmas effektivitet och solvens gynnar direkt våra kunder

Så här gör du en avgiftsprognos i Varma Onlinetjänst

Det är enkelt att göra en ArPL-avgiftsprognos:

  • Logga in på Varma Onlinetjänst.
  • Gå till fliken Prognoser och rapporter under avsnittet Försäkringar.
  • Välj det årtal i tjänsten som du vill göra en prognos för och klicka på Ställ en ny prognos.
  • Fyll i det uppskattade lönebeloppet för prognosåret.

Om nästa års uppskattade lönebelopp ändras eller om du vill testa med olika lönebelopp kan du alltid göra en ny prognos i tjänsten. Du kan också göra en prognos för det pågående året.

De uppskattade avgiftsprocentsatserna för år 2023 ändras om de justeras under hösten. Ändringen tas i beaktande i kommande prognoser.

Vad innebär detta?

Omkostnadsdelen är en del av ArPL-avgiften som används för att till exempel täcka pensionsbolagets kostnader som uppkommer från att sköta försäkringar, att fatta pensionsbeslut och i samband med utbetalning av pensioner.

Ett omkostnadsöverskott innebär att arbetspensionsbolaget har bedrivit sin verksamhet på ett effektivt sätt och inte använt hela omkostnadsdelen.

Med solvens avses att arbetspensionsbolaget har tillräckligt med medel i relation till pensionsansvaret. Ju mer solvent ett arbetspensionsbolag är, desto högre kundåterbäringar kan återbetalas till kunderna.

En kundåterbäring är en rabatt på ArPL-avgiften som beaktas retroaktivt i nästa kalenderårs avgifter.

Du kunde också vara intresserad av dessa