Varmas resultat för januari–juni 2022: Bred diversifiering gav stabilitet i ett krävande marknadsklimat

Onoterade placeringar stod för den bästa avkastningen för arbetspensionsbolaget Varma på en placeringsmarknad som skakades om av kraftig inflation, avmattad ekonomisk tillväxt och kriget i Ukraina. En stärkt amerikansk dollar påverkade Varmas placeringar positivt.

Avkastningen på Varmas placeringar under perioden januari–juni var -4,3 (10,4) procent. Vid utgången av juni uppgick placeringarnas värde till 56,7 miljarder euro (59,0 vid årets början).

– Placeringsmarknaden präglades av instabilitet under årets första hälft. Tilltagande inflation, stigande räntor och kriget i Ukraina påverkade avkastningen på våra placeringar, men en bred diversifiering både i olika tillgångsklasser och geografiskt bidrog med stabilitet i vår portfölj, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

– Det fanns få säkra tillflyktsorter på marknaden under det första halvåret med fallande avkastning inom både ränteplaceringar och aktier. Under det andra kvartalet spreds oron för en uppbromsad tillväxt på den globala marknaden, vilket avspeglades i placeringarnas avkastning, säger Varmas nya placeringsdirektör Markus Aho som tillträdde sin tjänst 1.6.

– Avkastningen på onoterade placeringar som kapitalplaceringar, hedgefonder samt fastighets- och infrastrukturplaceringar kompenserade för det svaga resultatet inom noterade aktie- och ränteplaceringar. Vi gynnades även av en stärkt dollar, fortsätter Aho.

Varmas kapitalplaceringar avkastade 12,1 (25,2) procent, de onoterade aktierna 8,5 (8,1), hedgefonderna 4,5 (7,5) och fastighetsfonderna 6,3 (2,8) procent. Bland de största tillgångsslagen avkastade aktieplaceringarna -8,2 (18,3), ränteplaceringarna -4,6 (0,9), fastighetsplaceringarna 3,8 (1,9) och de övriga placeringarna 4,6 (7,4) procent.

När aktiekurserna föll överförde Varma under andra kvartalet placeringar från noterade aktier till finansmarknadsplaceringar. Till följd av detta minskade de noterade aktiernas andel med nästan 4 procentenheter till 30,2 procent av portföljen från slutet av mars till slutet av juni.

Varmas solvenskapital förblev på en stark nivå, 14,8 miljarder euro (16,9 vid årets början), det vill säga 1,8 gånger (2,0 gånger vid årets början) högre än solvensgränsen.

Enligt Murto är det största orosmomentet för ekonomin det centraleuropeiska beroendet av rysk naturgas.

– Gasbrist väntas dämpa tillväxten i Centraleuropa i vinter. Om tillväxten i Europa bromsas upp kommer det ofrånkomligen också att återspeglas på den finska ekonomins tillväxtförutsättningar. En hög inflation kombinerat med avmattad tillväxt kommer att innebära en tuff situation i höst, bedömer Murto.

– Utsikterna på placeringsmarknaden för årets andra hälft är mer balanserade än tidigare, även om den avmattade tillväxten kommer att innebära motvind. Förväntningen på marknaden är att inflationstoppen nu är passerad och även centralbankernas räntehöjningar väntas bli mer måttliga. Placeringarnas avkastningsförväntningar har förbättrats i och med lägre värderingar, men kraftig turbulens är även fortsättningsvis att vänta på marknaden, säger Aho.

Lagreform siktar på förbättrat pensionsskydd för företagare

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade med 7,4 procent under januari–juni jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten var snabb under det andra kvartalet tack vare ett förbättrat sysselsättningsläge.

Under höstsäsongen kommer riksdagen att behandla en regeringsproposition om ändring av lagen om pension för företagare. Dess syfte är att förbättra den sociala tryggheten och pensionsskyddet för företagare samt främja verkställandet av lagen. Målet är att FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara värdet på företagarnas arbetsinsatser bättre än i nuläget.

– Om den genomförs kommer reformen att förtydliga FöPL-försäkrarnas ställning och skapa en mer stabil juridisk grund för arbetspensionsbolagen att fastställa arbetsinkomsten för företagare. Utan lagändringen är det svårt för arbetspensionsbolagen att fastställa arbetsinkomsten på ett jämlikt sätt för alla företagare, säger Murto.

Placeringar i ansvarsfulla ETF-fonder och uppdaterat företagsansvarsprogram

Mellan april och juni placerade Varma sammanlagt 350 miljoner euro i två ansvarsfulla ETF-fonder. En av dem är en för Varma skräddarsydd Japanfond och den andra är inriktad på företagsobligationer i euro. I juni uppdaterades dessutom placeringspolicyerna för Varmas ETF-aktiefonder inriktade på USA och Europa för att överensstämma med klimatavtalet från Paris.

I maj publicerade Varma sitt nya företagsansvarsprogram som styr hållbarhetsarbetet inom Varma. Programmets fokusområden är ansvar för pensionsskyddet, att styra placeringar mot lösningar på globala utmaningar som klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald och att främja ett hållbart arbetsliv.

I juni publicerade Varma en uppdaterad klimatpolicy för sina placeringar och skärpta placeringsmål för att bekämpa klimatförändringarna. Målet är att minska de absoluta utsläppen för hela placeringsportföljen med en fjärdedel fram till 2025 och med hälften fram till 2030.

 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 957 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 56,7 miljarder euro i slutet av juni 2022.

Mediekontakter:

Katri Viippola, direktör, HR och kommunikation, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentationsmaterial för halvårsrapporten 1.1–30.6.2022

Halvårsrapport 1.1–30.6.2022

Du kunde också vara intresserad av dessa