Varmas resultat för januari-september 2022: Snabb inflation och räntehöjningar skakade om marknaden – positiv avkastning inom många tillgångsslag trots en negativ placeringsavkastning

Den snabba inflationen och räntehöjningarna under perioden januari–september reflekterades även i Varmas placeringars utveckling. Trots kraftiga kursreaktioner fick Varma fortfarande positiv avkastning på nästan hälften av bolagets placeringar.

Under perioden januari–september var avkastningen på Varmas placeringar -4,9 (13,5) procent. Placeringarnas värde uppgick till 56,4 miljarder euro (59,0 vid årets början).

– Energikrisen och kriget i Ukraina kastar en skugga över de ekonomiska utsikterna i Europa. Placeringsmarknaden styrs dock av USA, där problemen i ekonomin inte är lika komplicerade och kriget är mer avlägset. Av Varmas samtliga placeringar gav 49 procent positiv avkastning, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto. 

Kapitalplaceringarna avkastade 13,5 (39,9), hedgefonderna 5,6 (11,6) och fastighetsplaceringarna 5,5 (4,1) procent. Dessa tillgångsslag kompenserade för den negativa avkastningen på noterade aktier, som låg på -19,3 (17,6) procent.

– Marknadsrörelserna var som väntat stora på grund av den stigande inflationen och centralbankernas räntehöjningar. Diversifiering i olika tillgångsslag och geografiskt samt placeringar i onoterade bolag gav oss skydd mot den värsta turbulensen. Vi har tillfälligt sänkt aktievikten vad gäller noterade aktier och fördelningen av våra placeringar tryggar vår solvens, berättar placeringsdirektör Markus Aho.

Varmas solvensgrad var 133,0 procent (139,4 vid årets början) och solvenskapitalet var 1,9 gånger (2,0 vid årets början) högre än solvensgränsen. Solvenskapitalet skyddar mot fluktueringar på marknaden och ger möjlighet att eftersträva bättre avkastning med placeringar som har högre risk och högre förväntad avkastning. 

Marknaden stabiliseras först när inflationen vänder

En stabilisering av marknaden kan förväntas först när den rekordhöga inflationen har toppat och centralbankerna kan bromsa upp räntehöjningarna.

– Placeringsklimatet präglas fortfarande av instabilitet och inga omedelbara positiva signaler går att urskilja. Det största orosmolnet i höst har varit risken att vi är på väg mot en recession. Placeringsmarknaden prissätter nu vilken effekt de höga räntorna kommer att ha på företagens resultat, säger Aho.

– I USA är problemen i ekonomin kopplade till en överhettad arbetsmarknad samt återhämtningen efter coronakrisen, då man stimulerade ekonomin för mycket. I euroländerna är problemen tyvärr mycket komplexa och det finns inga enkla finanspolitiska lösningar, säger Risto Murto.

Ansökningarna om partiell ålderspension ökade med en fjärdedel

Antalet ansökningar om partiell ålderspension till Varma ökade med en fjärdedel mellan januari och september jämfört med året innan. I oktober har antalet ansökningar mångdubblats och ansökningsaktiviteten väntas bli fortsatt hög även i november. Orsaken till att många ansöker om partiell ålderspension är höjningen av arbetspensionsindexet med 6,8 procent som träder i kraft efter årsskiftet, som den sökande får rätt till om utbetalningen av pensionen börjar senast i december. Alla som fyllt 61 år kan ta ut antingen 25 eller 50 procent av sin intjänade pension som partiell ålderspension utan att behöva sluta arbeta.

Invalidpensionsansökningar på grund av psykisk ohälsa ökar bland unga kvinnor

Antalet invalidpensionsansökningar som beror på psykisk ohälsa ökar bland kvinnor under 35 år. Skillnaden mellan könen har blivit allt tydligare: enligt Varmas statistik har antalet ansökningar minskat bland unga män (-9,9 procent) men ökat bland kvinnor (7,6 procent).

Det totala antalet invalidpensionsansökningar på grund av psykisk ohälsa bland under 35-åringar låg nästan på samma nivå som under motsvarande period året innan.

– Det finns vissa oroväckande signaler kring arbetshälsan och arbetsförmågans utveckling bland unga. Enligt studier uppskattar unga sin arbetsförmåga som sämre än äldre arbetstagare. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland unga vuxna och dessutom ofta ett tecken på bestående arbetsoförmåga, säger Murto.

Varma på första plats i transparensjämförelse

Varma rankades på delad första plats i kategorin ansvarsfulla placeringar i Global Pension Transparency Benchmark. Den internationella jämförelsen inkluderade 75 pensionsfonder från 15 olika länder. Jämförelsen undersökte transparens hos pensionsfonder i fyra kategorier: kostnader, förvaltning, placeringsresultat och ansvarsfulla placeringar.

Varma har gått med i Science Based Targets initiative (SBTi), ett ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål. Företag som går med i det internationella initiativet ska ställa upp mål för att minska sina utsläpp på både kort och lång sikt i enlighet med Parisavtalet. 

Varma har även undertecknat Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2022. Det är gemensam vädjan från investerare till världens regeringar och politiska beslutsfattare att ställa upp tuffare klimatmål före 2030.  

– Varma har arbetat långsiktigt med hållbarhetsfrågor och det glädjer mig att detta arbete nu börjar bära frukt, säger Risto Murto. 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 945 000 personer inom den privata sektorn. År 2021 uppgick Varmas premieinkomst till 5,6 miljarder euro och bolaget betalade ut pensioner för 6,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 56,4 miljarder euro i slutet av september 2022.

Mer information:

Katri Viippola, direktör, HR och kommunikation, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi   

Bilagor: 

Presentation av delårsresultatet 

Delårsrapport 1.1–30.9.2022

Du kunde också vara intresserad av dessa