Varmas resultat 2022: Årets sista kvartal lugnade ner placeringsmarknaden – solvensen förblev stark genom hela året

Höjda aktiekurser i Europa bidrog till ett lugnare avslut på placeringsåret, även om avkastningen blev negativ. Varmas solvens förblev stark under hela året trots det tuffa marknadsklimatet. Det internationella utvärderingsinstitutet EcoVadis lyfte Varma till den bästa procenten när det gäller hållbarhet.

Avkastningen på Varmas placeringar under 2022 var -4,9 (18,5) procent. Placeringarnas värde uppgick till 56,2 (59,0 vid årets början) miljarder euro.

– Det fanns många hotbilder på placeringsmarknaden i fjol, bland annat Rysslands anfallskrig i Ukraina, den skenande inflationen och centralbankernas räntehöjningar. Vi kan vara nöjda med att nedgången blev mindre än vid finanskrisen och marknadsreaktionerna som följde coronapandemin, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas portfölj har en bred diversifiering både geografiskt och i olika tillgångsslag, vilket gav skydd när de noterade aktierna rasade världen över. Bland Varmas placeringar avkastade kapitalplaceringarna 7,9 (49,6), fastighetsplaceringarna 5,7 (5,9) och hedgefonderna 2,3 (15,3) procent. Avkastningen på ränteplaceringar blev -5,2 (1,9) och på aktieplaceringar -8,7 (32,2) procent.

Under årets sista kvartalet började inflationsökningen lätta och de långa räntorna sjunka. Även energisituationen i Europa blev bättre än väntat tack vare en mild vinter och oavbruten energiförsörjning.

– Förändringarna lugnade marknaden, vilket avspeglades i en stark utveckling i slutet av året, särskilt för europeiska aktier. Även återöppningen i Kina hade en stimulerande effekt på marknaden. De värsta recessionsfarhågorna besannades inte, även om vi ännu inte med säkerhet kan säga hur placeringsklimatet kommer att utvecklas, säger Varmas placeringsdirektör Markus Aho.

Varmas solvensgrad var 130,5 (139,4 vid årets början) procent och solvenskapitalet var 1,8 gånger (2,0 vid årets början) högre än solvensgränsen. Varmas mål är att upprätthålla en stark solvens med hjälp av stabil placeringsavkastning och effektiv verksamhet.

– Tack vare en lyckad riskhantering kunde vi bibehålla en betryggande riskbuffert under hela året trots det negativa placeringsklimatet, säger Aho.

Högre pensionsålder bidrar till stabilitet i pensionssystemet

Enligt Pensionsskyddscentralens långtidskalkyler förbättrades pensionssystemets finansieringsbalans avsevärt och trycket på att höja pensionsavgifterna har lättat tack vare den starka placeringsavkastningen under de senaste åren.

Värdet på Varmas placeringstillgångar har på tio år ökat med 21,8 miljarder euro, det vill säga 1,6-faldigt.

Pensionssystemet stöttas även av att folk går i pension vid en högre ålder, särskilt inom den privata sektorn. Detta märktes även bland Varmas pensionstagare, för vilka den genomsnittliga pensionsåldern nu ligger på 64 år och 8 månader. Den genomsnittliga pensionsåldern har stigit med 12 månader under de fem senaste åren.

– En högre pensionsålder kan ses som en stor framgång för pensionsreformen 2017. Vi klarar av att jobba längre, vilket innebär längre arbetskarriärer. Just nu är jag mer orolig för unga människor, men pensionssystemet har begränsade möjligheter att påverka yngre människors karriärer, säger Murto.

Partiell ålderspension vid högre ålder än tidigare

Indexhöjningen av pensionerna med 6,8 procent i början av 2023 ökade antalet pensionsansökningar i slutet av fjolåret. Varma hade vid årsskiftet 352 000 (346 000) pensionstagare, vilket är ungefär 7 000 fler än året innan.

På grund av indexhöjningen ökade antalet ansökningar om partiell ålderspension med nästan 190 procent under år 2022 jämfört med året innan. Antalet ansökningar var särskilt stort mellan september och november. Ungefär 7 000 (2 500) kunder tog ut partiell ålderspension och merparten av dem, 65 procent, var män.

De som tog ut partiell ålderspension var dock äldre än under tidigare år och ökningen var störst bland 63-åringar. Det ledde till att den genomsnittliga åldern för personer som tagit ut partiell ålderspension steg med fem månader till 62 år och 4 månader. Partiell ålderspension går tidigast att söka vid 61 års ålder och det går att ta ut antingen 25 eller 50 procent av den intjänade pension utan att man slutar arbeta.

Varma delar ut 173 miljoner euro i kundåterbäringar

Varmas effektivitet låg även fortsättningsvis på en god nivå. Varmas solvens och effektivitet avspeglas i kundåterbäringarna, som kommer att uppgå till 173 (222) miljoner euro. Återbäringen delas ut i form av sänkta ArPL-avgifter.

Under året lyckades Varma vinna totalt 114 (45,9) miljoner euro i ny ArPL-premieinkomst. Detta inkluderar både nyförsäljning och nettoeffekten av överföringar mellan pensionsanstalter. Premieinkomsten uppgick till 6,1 (5,6) miljarder euro.

– Vår nykundsrekrytering lyckades utmärkt under året och vi fick mängder av nya kunder särskilt bland små och nyetablerade företag, säger Murto.

Varma fick toppbetyg i EcoVadis hållbarhetsjämförelse för andra gången

Varma fick den högsta utmärkelsen Platinum av den internationella organisationen EcoVadis som utvärderar olika företags hållbarhetsrutiner. Varmas hållbarhetsarbete fick utmärkt betyg och vi rankades bland den bästa procenten av 90 000 analyserade företag. Varmas hållbarhetsarbete fokuserar särskilt på att bekämpa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald genom våra placeringar samt på utveckling av ett jämlikt arbetsliv.

Under 2022 uppdaterade Varma sina klimatmål och förbinder sig att ställa upp vetenskapsbaserade SBT-utsläppsmål i enlighet med Parisavtalet. Varmas klimatmål är att minska de absoluta utsläppen för hela placeringsportföljen med en fjärdedel fram till 2025 och med hälften fram till 2030.

Varmas miljörelaterade hållbarhetsinsatser kommer framöver att vid sidan av klimatmålen styras av hänsyn för den biologiska mångfalden. Som ett led i detta arbete har Varma tagit fram en vägkarta för biodiversitet för sina placeringar som omspänner åren 2023–2025.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 942 000 personer inom den privata sektorn. År 2022 uppgick Varmas premieinkomst till 6,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 56,2 miljarder euro vid utgången av 2022.

Mer information:

Katri Viippola, direktör, Människor, kommunikation och utveckling, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi

Bilagor:

Presentationsmaterial till bokslutet

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

Du kunde också vara intresserad av dessa