Prognosuppgifter om de indexändringar i pensionerna som görs vid årsskiftet 2023–2024

Enligt den senaste prognos som Pensionsskyddscentralen offentliggjorde i september är skillnaden mellan arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för 2024 mindre än i år. Nästa års index kommer att fastställas i oktober.

Pensionsskyddscentralen (PSC) offentliggjorde i mitten av september en prognos över indexen för 2024. Arbetspensionsindexet beräknas vara något högre än lönekoefficienten: arbetspensionsindexet skulle höja pensionerna med 5,5 % jämfört med 2023 och lönekoefficienten med 5,1 %. I år var den höjning av pensionen som arbetspensionsindexet medförde 6,8 % och lönekoefficienten 3,8 %.

Enligt prognosen en pensionering senast 1.12.2023 medförar i stort sett densamma pension än den pension som börjar 1.1.2024. 

  • Om du går i pension 1.12.2023 justeras de inkomster som påverkar din pension med lönekoefficienten för 2023. Arbetspensionsindexet för 2024 höjer pensionsbeloppet som betalas ut från och med 1.1.2024.
  • Om du går i pension 1.1.2024 justeras de inkomster som påverkar din pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten för 2024. Arbetspensionsindexet för 2024 används inte i detta fall.

De slutliga indexen är kända på senhösten. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen före slutet av oktober.

Du kan göra en beräkning av pensionen enligt de nya indexen via Varma Onlinetjänst efter att indexen har fastställts i oktober–november. Även indexhöjningen för en löpande pension kan beräknas med räknaren på varma.fi efter det att indexen har fastställts.

Vem berörs av möjligheten att välja tidpunkt för pensioneringen?

I dessa situationer är det möjligt att välja att gå i pension i december eller januari:

Ålderspension

Du uppnår din lägsta ålder för ålderspension senast i november. Ålderspension förutsätter även att anställningsförhållandet upphör. Beakta därför din uppsägningstid när du beslutar att gå i pension. En företagare behöver inte avsluta sin företagsverksamhet.

Partiell ålderspension

Du uppnår den nedre åldersgränsen för partiell ålderspension senast i november eller så är du redan partiellt ålderspensionerad men vill öka pensionen från 25 procent till 50 procent.

Arbetslivspension

Du fyller 63 år senast i november.

Möjligheten att välja när pensionen börjar kan också gälla den som övergår till delinvalidpension, som redan har fått ett förhandsbeslut, eller den som inleder yrkesinriktad rehabilitering.

De löpande pensionerna justeras med arbetspensionsindexet

I beräkningen av arbetspensionen används två index, lönekoefficienten och arbetspensionsindexet.

Lönekoefficienten används när pensionen beräknas när du går i pension. Lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären justeras enligt lönekoefficienten till den nivå som gäller det år pensionen börjar. I lönekoefficienten har förändringar i löntagarnas inkomstnivå en vikt på 80 procent och förändringar i konsumentpriserna har en vikt på 20 procent.

När du är pensionerad justeras ditt pensionsbelopp varje år i januari med arbetspensionsindexet. I arbetspensionsindexet utgör förändringar i konsumentpriserna 80 procent och förändringar i inkomstnivån 20 procent.

Procenthöjningarna är desamma för alla oberoende av inkomsterna och pensionens storlek, men eurobeloppet beror på inkomsternas och pensionens storlek.

Indexhöjningen görs automatiskt på den löpande pension och behöver inte sökas separat.

Närmare information om PSC:s prognos

 

Nyheten uppdaterades 15.9.2023 med höjningsprocenter för arbetspensionsindexet och lönekoefficienten enligt PSC:s senaste konjunkturprognos från september.

Att tänka på när du överväger att gå i pension

  • Planera din pensionering enligt din livssituation.
  • Lönen är vanligen större än pensionen.
  • Varje månad tjänar du in 1,5 procent mer pension på din arbetsinkomst.
  • Uppskovsförhöjningen ger dig ytterligare 0,4 procent/månad till pensionen, om du inte går i pension vid den lägsta möjliga åldern.
  • Beakta hur beskattningen och andra förmåner påverkar pensionen.

Läs mer om pensionens belopp

Du kunde också vara intresserad av dessa