Osäkerheten tillbaka på marknaden – Varmas onoterade placeringar gav bäst avkastning

Osäkerhet i konjunkturerna under årets tredje kvartal återspeglades i utvecklingen av Varmas placeringsavkastning. De onoterade kapitalplaceringarna och hedgefonderna gav bäst avkastning. Varma har fått sina vetenskapsbaserade utsläppsmål (Science Based Targets, SBT) godkända som det tredje pensionsbolaget i världen och det första pensionsbolaget i Finland.

I januari–september avkastade Varmas placeringar 2,8 (-4,9) procent. Placeringarnas värde uppgick till 57,5 (56,2 vid årets början) miljarder euro. 

– Tills vidare har året varit ganska normalt för pensionsplacerare avkastningsmässigt men mot hösten försämrades utsikterna helt klart. För den ekonomiska tillväxten i Finland och euroområdet är det särskilt viktigt att ECB kan börja sänka sina räntor nästa år, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas placeringar har en bred diversifiering. Under perioden januari-september gav de onoterade kapitalplaceringarna och hedgefonderna bäst avkastning. Avkastningen på kapitalplaceringarna blev 6,7 (13,5) procent, hedgefonderna 5,0 (5,6) procent och de noterade aktieplaceringarna 2,9 (-19,3) procent. Ränteplaceringarna avkastade 1,5 (-6,4) procent och fastighetsplaceringarna -2,6 (5,5) procent.

– Marknadsoptimismen som vi kunde känna av under det andra kvartalet försvann under hösten. Uppgången i de långa räntorna har skapat osäkerhet i ekonomin och aktierna föll från sin sommartopp. De korta räntorna har jämnat ut sig och inflationen saktats ned, men förutsättningen är att centralbankernas penningpolitik fortsätter vara åtstramad, säger Varmas placeringsdirektör Markus Aho.

Varmas solvensgrad var 129,6 (130,5 vid årets början) procent och solvenskapitalet var 1,7 gånger (1,8 vid årets början) högre än solvensgränsen.

Måttligt med konkurser trots att kundföretagens ekonomiska situation är åtstramad

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade med 5,5 procent under januari–september jämfört med året innan. Ökningen av lönesumman mattades av något under det tredje kvartalet. Den svagaste utvecklingen av lönesumman såg företag i byggbranschen.

Den åtstramade ekonomiska situationen återspeglas också i Varmas kundföretag. Antalet betalningspåminnelser om försäkringsavgiften som skickas ut till kundföretag har ökat och nästan en tredjedel (30,5 procent) fler än förra året av kundföretagen har gått i konkurs. Antalet ArPL-avgifter som gått till indrivning från Varma har inte ökat lika kraftigt och öppna betalningar har legat på en måttlig nivå jämfört med coronaåren.

– Även om betalningspåminnelserna och betalningsuppmaningar med hot om konkurs har ökat betydligt, har många som fått påminnelserna skött om betalningarna inom utsatt tid. Bland företagen som gick i konkurs finns det en hel del nystartade företag och småföretagare, säger Risto Murto.

Varma har ställt upp vetenskapsbaserade utsläppsmål (SBT) för att minska utsläppen

Varma har som det första pensionsbolaget i Finland och som det tredje pensionsbolaget i världen fått ett officiellt godkännande för sina vetenskapsbaserade utsläppsmål (Science Based Targets, SBT). De företag som anslutit sig till det internationella gemensamma SBT-initiativet åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet.

Varmas SBT-mål är att minska sina verksamhetsrelaterade växthusgasutsläpp med 60 procent senast år 2030 från 2021 års nivå. När det gäller indirekta växthusgasutsläpp har målet satts för noterade aktier, noterade ränteplaceringar och fastighetsfonder. I dessa tillgångsslag är Varmas mål att öka antalet företag som engagerar sig i SBT-initiativet med 51 procent senast år 2027.

Varma har undersökt sina fondbolags företagsansvar genom en omfattande enkätundersökning. Fler än fyra av de fem fondbolag som förvaltar Varmas placeringar har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 97 procent av fondbolagens företagsansvarsprinciper var helt eller delvis i linje med Varma.

Redan en tredjedel av de nya ålderspensionerna börjar som partiell ålderspension

Antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension ökade under perioden januari–september med 5,3 procent jämfört med året innan. Särskilt antalet ansökningar hos 61-åringar har ökat. Partiell förtida ålderspension går tidigast att söka vid 61 års ålder och det går att ta ut antingen 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen utan att man slutar arbeta.

Intresset för partiell ålderspension har återspeglats i nya påbörjade ålderspensioner. Under perioden januari–september hade fler än var tredje ny ålderspension påbörjats som förtida, jämfört med året innan när motsvarande andel var knappt var fjärde.

Antalet nya beviljade invalidpensioner ökade med 10,1 procent jämfört med motsvarande period år 2022. Antalet nya invalidpensioner har ökat i alla åldersgrupper utom i åldersgruppen yngre än 25 år. Den största ökningen har varit i åldersgruppen över 60 år.

Antalet ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering ökade med 11,9 procent jämfört med samma period året innan. Bland rehabiliteringsdeltagarna kunde 86,3 procent delta på arbetsmarknaden efter rehabiliteringen.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 970 000 personer inom den privata sektorn. År 2022 uppgick Varmas premieinkomst till 6,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 57,5 miljarder euro i slutet av september 2023.

Mer information:

Hanna Kaskela, direktör, samhällsansvar och kommunikation, tfn 040 584 5045 eller hanna.kaskela(at)varma.fi

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsresultatet

Delårsresultatet

Du kunde också vara intresserad av dessa