Etiska instruktioner för artificiell intelligens sammanställda av Varmas experter styr användningen av artificiell intelligens inom Varma

Varmas anställda vill djärvt ta tag i tillämpningsmöjligheterna som AI-tekniken medför. Den snabba utvecklingen innebär dock även etiska utmaningar, som måste identifieras och utvärderas. Varmas etiska instruktioner för artificiell intelligens skapades i en expertgrupp – i instruktionerna sammanställs de mål, verksamhetsmodeller och gränser som en etiskt hållbar tillämpning av artificiell intelligens förutsätter.

Varma började utarbeta instruktionerna för en etiskt hållbar tillämpning av AI föregående höst. Behovet av instruktioner uppstod i och med den snabba utvecklingen av AI-tekniken samt vissa situationer som tidigare instruktioner inte gett tillräckligt med svar eller verktyg för. De nya instruktionerna kommer att bli en del av vardagen för alla anställda på Varma och de medarbetare som deltagit i workshopparna kommer att förmedla kompetens inom etiskt tänkande till de övriga medarbetarna.

– Etiska instruktioner för artificiell intelligens finns på skrivbordet hos många finländska företag just nu. Vi strävar alla efter nytta och effektivitet i våra arbetsuppgifter genom artificiell intelligens, men samtidigt har vi ansvar för att vi tillämpar AI etiskt. På Varma framhävs detta särskilt i vår enhet som utvecklar AI-system, skaffar dem från externa leverantörer och fattar beslut om deras införande. För att kartlägga risker och genomföra en etisk bedömning måste vi ha kompetens och bra verktyg, konstaterar direktören för data- och digitala tjänster Mika Nikkola.

Mot en etiskt hållbar AI-vardag

Varmas etiska instruktioner för artificiell intelligens utarbetades i workshoppar där experter från olika håll på Varma fick grundläggande information om etik samt identifierade nuvarande och eventuellt framtida användningsändamål för artificiell intelligens. Samtidigt diskuterade man hurdana etiska reflektioner man borde göra kring dessa användningsändamål. Arbetsgruppens tankearbete leddes av Anna Seppänen, etiker och teologie doktor, som hade tidigare erfarenhet från utarbetandet av etiska instruktioner för företag. Seppänen var imponerad av engagemanget och aktiviteten hos workshopdeltagarna under hela projektet.

– Varmas anställda var exceptionellt engagerade och fokuserade på etiska diskussioner. Eftersom en ansvarsfull tillämpning av artificiell intelligens förutsätter samarbete mellan olika branscher är det verkligen fint att deltagarna var experter från olika funktioner, IT, ansvar, HR, kommunikation och juridik. Detta har jag inte sett tidigare i företagen, även om betydelsen av samarbete identifierats som viktig, säger Seppänen.

AI-tekniken har landat på allas skrivbord och den snabba utvecklingen har ökat behovet av att också förmedla etiskt tänkande vidare.

– Eventuellt kan många tänka att introduktionen av artificiell intelligens är ångestskapande och förknippad med olika slags hot, såsom förlust av arbetsplatser eller ändringar i arbetet. I AI-etiken möts också två fenomen som är svårhanterade i arbetslivet, artificiell intelligens och etik. Därför upplever jag att det också är en betydande arbetshälsoåtgärd att man ger personalen AI-kompetens, eftersom den förebygger denna etiska stress. Etiska instruktioner för artificiell intelligens kan fungera som ett kompetensökande redskap och inte enbart som instruktioner.

Gemensamma instruktioner för etiskt tänkande i anslutning till artificiell intelligens är bra, men förmågan att ställa dem i en egen kontext i vardagen är det som gör dem betydelsefulla.

– Spänningen mellan instruktionerna och tillämpningen i vardagen utgör en del av tillämpad etik och AI-etik. Denna fråga behöver ändå inte överdrivas. Om man i någon process eller tjänst tillämpar artificiell intelligens behöver det inte innebära något mer än att man tar tid för processen och bedömer med hjälp av instruktionerna vilka etiska frågor tillämpningen kan ge upphov till. Kan man själv svara på frågor och hitta lösningar, eller behöver man ta andra till hjälp? Man ska inte bli lamslagen inför ett stort fenomen, också reflektioner i liten skala är mycket bättre än ingenting, säger Seppänen.

Anna Seppänen leder workshoppen för Varmas etiska instruktioner för artificiell intelligens.

Varma ville satsa på instruktionsarbetsgruppens storlek och mängden workshoppar så att varje deltagare efter att processen avslutats kan föra med sig etiskt tänkande som gäller artificiell intelligens till sitt eget team.

– Jag tror att många workshopdeltagare upplevde att denna tankeresa var viktig och att de kommer att förmedla det de lärt sig vidare. Vi kan nu tillsammans identifiera de etiska möjligheterna och riskerna inom artificiell intelligens, behandla dem utifrån olika perspektiv och omvandla besluten till vardagshandlingar som är till fördel för Varma. Det är väsentligt att veta på vilka villkor användningen av AI kan anses vara etiskt hållbart på Varma. När AI används på rätt sätt hjälper den oss att öka effektiviteten och kvaliteten i vår verksamhet, berättar Nikkola, som också själv deltagit i workshopparna.

Varmas instruktioner för artificiell intelligens färdigställdes i samarbete i början av året. Nu kommer alla medarbetare att inkluderas och instruktionerna kommer i fortsättningen att vara integrerade i introduktionsmaterialet för nya medarbetare. Genom att publicera instruktionerna också externt och ge ut en nyhet vill Varma berätta om sitt genomtänkta och ansvarsfulla teknikutvecklingsarbete.

– För mig blev det klart under workshopparna hur viktigt det är att Varma som samhällsaktör berättar öppet om sin egen verksamhetsmodell för artificiell intelligens. Det väcker förtroende att veta att arbetet är välövervägt och att de etiska instruktionerna har integrerats i Varmas processer, konstaterar Seppänen.

Varmas instruktioner för etisk tillämpning av artificiell intelligens

Varmas instruktioner för artificiell intelligens uppger vad en etiskt hållbar tillämpning förutsätter och vad medarbetarna har bundit sig till. Instruktionerna godkändes i Varmas ledningsgrupp 16.2.2024 och vi har utarbetat en mer omfattande version för internt bruk på Varma där vi beskriver mer i detalj hur instruktionerna tillämpas i det dagliga arbetet.

Tillämpningen av artificiell intelligens för ett hållbart genomförande av Varmas grundläggande uppgift


Vårt mål för en etiskt hållbar tillämpning av artificiell intelligens är att

  • öka effektiviteten och kvaliteten i Varmas verksamhet. Varmas grundläggande uppgift är att trygga arbetspensionerna och därför är kvaliteten och effektiviteten också etiska skyldigheter för oss. Vi tillämpar AI-system när de bidrar till att öka effektiviteten och kvaliteten i vår verksamhet.
  • främja våra kunders bästa. Vi beaktar våra försäkringstagares, försäkrades och förmånstagares intressen i all vår verksamhet. Vårt mål är att AI-systemen gynnar våra kunder till exempel i form av en snabbare och mer felfri kundservice.
  • stödja ett hållbart arbetsliv för medarbetarna. Varmas företagsansvar inkluderar en hållbar arbetskultur. Målet med användningen av AI-system är att främja ett gott arbetsliv för medarbetarna till exempel genom att göra expertarbetets rutiner smidigare.

Gränser för tillämpning av artificiell intelligens för att förhindra etiska risker

Ovillkorliga förutsättningar för tillämpning av artificiell intelligens på Varma är

  • uteslutande av förbjudna och etiskt ohållbara användningsändamål för artificiell intelligens. EU-regleringen som gäller artificiell intelligens utesluter vissa användningsändamål. Efterlevnaden av regleringen är för oss en ovillkorlig utgångspunkt. Dessutom kan vi på Varma utesluta användningsändamål för artificiell intelligens enligt vårt eget etiskt övervägande.
  • identifiering av etiska risker i AI-system och att vid behov frångå utvecklingen och användningen av systemet. Innan AI-systemet tas i bruk utvärderar vi dess etiska risker i förhållande till de eftersträvade effekterna. Även om den eftersträvade nyttan skulle vara betydande inför vi inte AI-system som medför alltför stora risker. Användningen av AI-systemet kan utifrån etiskt övervägande avslutas när som helst. Anställda på Varma och personer utanför Varma kan också säkert och anonymt lyfta fram etiska orosmoment i anslutning till tillämpningen av artificiell intelligens via tjänsten för anmälan om etiska överträdelser (Whistleblowing-tjänsten).
  • skyddandet av våra kunders, pensionstagares, samarbetsparters och andra gruppers centrala rättigheter. I tillämpningen av AI-system granskar vi de centrala rättigheterna med tanke på Varmas grundläggande uppgift. Vi utnyttjar inte AI-system om vi identifierar hot för tillgodoseendet av viktiga rättigheter i det och det inte finns tillräckliga metoder för att bekämpa hotet.

 

Tillvägagångssätt för att trygga etisk hållbarhet i tillämpningen av artificiell intelligens

I tillämpningen av artificiell intelligens tryggar vi den etiska hållbarheten genom att

  • behålla ansvaret och kontrollen hos människor. AI-systemen är adaptiva, självlärande och komplicerade. Trots detta ska ansvaret och kontrollen ligga hos människan så att vi kan se till att tillämpningen av AI främjar de mål som människan ställt upp.
  • säkerställa en tillräcklig transparens och tydlighet. Transparens och tydlighet kan inte alltid genomföras fullt ut till exempel för att säkerställa systemets säkerhet. Vi strävar efter en ändamålsenlig och tillräcklig transparens och tydlighet så att också parter utanför Varma vid behov kan bedöma den etiska hållbarheten i våra lösningar.
  • aktivt och mångfasetterat bedöma AI-systemets effekter. När vi identifierar en risk för icke-önskade effekter som är större än ringa i ett visst AI-system eller på en användningsplats gör vi en särskilt noggrann etisk bedömning i alla skeden av utvecklingen och användningen av AI-systemet.

 

Etiska instruktioner för artificiell intelligens på Varma

Läs mer om principerna som styr vår verksamhet på sidan Så här arbetar vi.

Du kunde också vara intresserad av dessa