Etiska instruktioner för artificiell intelligens

Instruktionerna för en etiskt hållbar tillämpning av artificiell intelligens har utarbetats av Varmas experter och godkänts i ledningsgruppen 16.2.2024. I instruktionerna berättar vi vad en etiskt hållbar tillämpning av artificiell intelligens kräver av oss och vad vi har bundit oss till. Vi har publicerat en mer omfattande version av instruktionerna för internt bruk där vi beskriver mer i detalj hur instruktionerna tillämpas i vardagen.

Tillämpningen av artificiell intelligens för ett hållbart genomförande av Varmas grundläggande uppgift

Vårt mål för en etiskt hållbar tillämpning av artificiell intelligens är att

  • öka effektiviteten och kvaliteten i Varmas verksamhet. Varmas grundläggande uppgift är att trygga arbetspensionerna och därför är kvaliteten och effektiviteten också etiska skyldigheter för oss. Vi tillämpar AI-system när de bidrar till att öka effektiviteten och kvaliteten i vår verksamhet.
  • främja våra kunders bästa. Vi beaktar våra försäkringstagares, försäkrades och förmånstagares intressen i all vår verksamhet. Vårt mål är att AI-systemen gynnar våra kunder till exempel i form av en snabbare och mer felfri kundservice.
  • stödja ett hållbart arbetsliv för medarbetarna. Varmas företagsansvar inkluderar en hållbar arbetskultur. Målet med användningen av AI-system är att främja ett gott arbetsliv för medarbetarna till exempel genom att göra expertarbetets rutiner smidigare.

Gränser för tillämpning av artificiell intelligens för att förhindra etiska risker

Ovillkorliga förutsättningar för tillämpning av artificiell intelligens på Varma är

  • uteslutande av förbjudna och etiskt ohållbara användningsändamål för artificiell intelligens. EU-regleringen som gäller artificiell intelligens utesluter vissa användningsändamål. Efterlevnaden av regleringen är för oss en ovillkorlig utgångspunkt. Dessutom kan vi på Varma utesluta användningsändamål för artificiell intelligens enligt vårt eget etiskt övervägande.
  • identifiering av etiska risker i AI-system och att vid behov frångå utvecklingen och användningen av systemet. Innan AI-systemet tas i bruk utvärderar vi dess etiska risker i förhållande till de eftersträvade effekterna. Även om den eftersträvade nyttan skulle vara betydande inför vi inte AI-system som medför alltför stora risker. Användningen av AI-systemet kan utifrån etiskt övervägande avslutas när som helst. Anställda på Varma och personer utanför Varma kan också säkert och anonymt lyfta fram etiska orosmoment i anslutning till tillämpningen av artificiell intelligens via tjänsten för anmälan om etiska överträdelser (Whistleblowing-tjänsten).
  • skyddandet av våra kunders, pensionstagares, samarbetsparters och andra gruppers centrala rättigheter. I tillämpningen av AI-system granskar vi de centrala rättigheterna med tanke på Varmas grundläggande uppgift. Vi utnyttjar inte AI-system om vi identifierar hot för tillgodoseendet av viktiga rättigheter i det och det inte finns tillräckliga metoder för att bekämpa hotet.

Tillvägagångssätt för att trygga etisk hållbarhet i tillämpningen av artificiell intelligens

I tillämpningen av artificiell intelligens tryggar vi den etiska hållbarheten genom att

  • behålla ansvaret och kontrollen hos människor. AI-systemen är adaptiva, självlärande och komplicerade. Trots detta ska ansvaret och kontrollen ligga hos människan så att vi kan se till att tillämpningen av AI främjar de mål som människan ställt upp.
  • säkerställa en tillräcklig transparens och tydlighet. Transparens och tydlighet kan inte alltid genomföras fullt ut till exempel för att säkerställa systemets säkerhet. Vi strävar efter en ändamålsenlig och tillräcklig transparens och tydlighet så att också parter utanför Varma vid behov kan bedöma den etiska hållbarheten i våra lösningar.
  • aktivt och mångfasetterat bedöma AI-systemets effekter. När vi identifierar en risk för icke-önskade effekter som är större än ringa i ett visst AI-system eller på en användningsplats gör vi en särskilt noggrann etisk bedömning i alla skeden av utvecklingen och användningen av AI-systemet.

Läs mer i vår nyhet Etiska instruktioner för artificiell intelligens sammanställda av Varmas experter styr användningen av artificiell intelligens inom Varma