Offentlig delgivning

Som offentlig delgivning meddelas att Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har beslut eller dokument rörande följande personer eller föreningar, som inte kunnat meddelas till vederbörande på annat sätt.

Besluten eller dokumenten gäller arbetspensionsärenden och är relaterade till ett ärende vars delgivning är viktigt med hänsyn till rättigheter och skyldigheter för den berörda parten.

Vid offentlig delgivning anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga (Förvaltningslagen 62.3 §). Om delgivningen gäller ett beslut är besvärstiden för beslutet 30 dagar från delgivningen. Delgivningen avlägsnas från Varmas webbplats efter 30 + 7 dagar.

Dokumenten är tillgängliga hos Varma (Sundholmsstranden 11, 00180 Helsingfors). Dokumenten är också tillgängliga för den berörda parten när hen är inloggad som identifierad i Varmas Onlinetjänst. Det finns ingen tidsgräns för hur länge dokumenten är synliga.