ArPL-försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Allmänna bestämmelser

1 §. Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren) och arbetspensionsförsäkringsbolaget (försäkringsgivaren) vilka ingått ett försäkringsavtal enligt 142 § i lagen om pension för arbetstagare. Dessa försäkringsvillkor tillämpas också på en arbetsgivare som tvångsförsäkrats enligt 186 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Försäkringsvillkoren tillämpas inte på en tillfällig arbetsgivare som avses i 147 § i lagen om pension för arbetstagare.

2 §. Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid varje tid gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som med stöd därav getts, på de beräkningsgrunder och försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet samt på bestämmelserna i försäkringsbrevet.

Personer som omfattas av försäkringen

3 §. Försäkrade är alla personer i försäkringstagarens tjänst, för vilka försäkringstagaren enligt lagen om pension för arbetstagare är skyldig att anordna pensionsskydd och han har inte i enlighet med 141 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare ordnat pensionsskydd för dem hos någon annan pensionsanstalt.

(STM/2796/2018) Om försäkringstagaren medan försäkringen är i kraft önskar anordna pensionsskydd hos någon annan pensionsanstalt för en viss, tydligt avskild grupp av arbetstagare, åligger det honom att med iakttagande av 5 § skriftligen underrätta försäkringsgivaren om det.

Försäkringens giltighet

4 §. Försäkringsavtalet uppkommer i och med att försäkringsansökan godkänns. Försäkringen gäller tillsvidare en försäkringsperiod i sänder, så länge som försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.

Den första försäkringsperioden upphör på försäkringsavtalets ikraftträdelseårs sista dag. Därefter utgör försäkringsperioden kalenderåret, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.

Försäkringen gäller också tiden före försäkringsavtalets ikraftträdelse till den del som försäkringstagaren inte i övrigt har anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för de arbetstagare som skall försäkras enligt nämnda lag. Om dock den retroaktiva tid som skall försäkras direkt hänför sig till den föregående försäkrade perioden, hänförs den här oförsäkrade perioden till den föregående försäkringen.

Försäkringen upphör

5 §. Försäkringstagaren kan säga upp försäkringsavtalet så, att det upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Uppsägningen skall göras skriftligen till försäkringsgivaren senast tre månader innan försäkringen upphör.

Försäkringen kan dock inte upphöra på grund av uppsägning förrän minst ett år gått från det att försäkringen trädde i kraft.

(STM/2796/2018) Om försäkringsgivaren är försatt i likvidation eller konkurs, kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet skriftligen så att det upphör genast utan att uppsägningstiden enligt 1 momentet och tidsfristen enligt 2 momentet tillämpas.

Om en försäkringstagare som sagt upp sitt försäkringsavtal fortfarande är försäkringsskyldig, måste han i samband med uppsägningen skriftligen utreda för försäkringsgivaren, att han från upphörandet av den uppsagda försäkringen på annat sätt har ordnat pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.

6 §. Försäkringsgivaren kan, på försäkringstagarens anmälan, avsluta försäkringen utan särskilt uppsägningsförfarande, om försäkringstagaren inte längre är försäkringsskyldig.

(STM/2796/2018) Likaså kan försäkringsgivaren avsluta en försäkring utan särskilt uppsägningsförfarande, om försäkringstagaren inte under de tolv månader som föregår försäkringsgivarens vidtagande av justeringsåtgärder har meddelat att den har betalat ut lön som avses i lagen om pension för arbetstagare.

Innan försäkringen avslutas skall försäkringsgivaren försäkra sig om att försäkringstagaren inte längre är försäkringsskyldig. Avslutandet av försäkringen skall meddelas skriftligen till försäkringstagaren.

Grund för försäkringsavgift

7 §. (STM/2796/2018) Arbetspensionsförsäkringsavgiften och den ränta som fastställts för förräntning av försäkringsavgifter och som skall inkluderas i arbetspensionsförsäkringsavgiften bestäms enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsgrunder (beräkningsgrunderna).

Arbetspensionsförsäkringsavgiften består av arbetsgivarens och arbetstagarens avgift. Försäkringstagaren innehåller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den förvärvsinkomst som avses i 70 § i lagen om pension för arbetstagare och som han betalat till arbetstagaren och från försäkringslönen som avses i 72 § i lagen om pension för arbetstagare i samband med utbetalningen och betalar arbetspensionsförsäkringsavgiften i sin helhet till försäkringsgivaren. Försäkringstagaren svarar gentemot försäkringsgivaren också för arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller

8 §. (STM/2796/2018) Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning på den av försäkringsgivaren angivna förfallodagen under löneutbetalningsmånaden eller månaden därpå, om annat inte har avtalats. Arbetspensionsförsäkringsavgiften skall dock förfalla till betalning senast i slutet av den andra månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning efter den sista dagen i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden, lägger försäkringsgivaren till ränta på avgiften enligt beräkningsgrunderna. Försäkringsgivaren gottskriver inte ränta på arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats enligt detta moment.

Vid behov justerar försäkringsgivaren arbetspensionsförsäkringsavgiftens belopp så att det överensstämmer med beräkningsgrunderna. Till justeringsposten läggs då ränta enligt beräkningsgrunderna till den förfallodag som försäkringsgivaren anger.

En arbetspensionsavgift som fastställts på grundval av uppskattad lön enligt lagen om pension för arbetstagare förfaller till betalning på den förfallodag som försäkringsgivaren anger.

Om försäkringstagaren har betalat mera arbetspensionsförsäkringsavgift än det enligt beräkningsgrunderna borde ha betalats, kan skillnaden användas till att betala obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter eller till följande arbetspensionsförsäkringsavgifter. Om försäkringen har upphört och det inte finns obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter, återbetalas skillnaden till försäkringstagaren.

Försäkringstagaren kan avtala med försäkringsgivaren om att betala arbetspensionsförsäkringsavgift i förskott. Försäkringsgivaren gottskriver inte ränta på förskottsbetalningen.

Försäkringsgivaren kan bestämma att arbetspensionsförsäkringsavgiften ska betalas genast i sin helhet, om försäkringstagaren upphör med den verksamhet som omfattar anställda som försäkringsavtalet gäller eller om försäkringstagaren går i konkurs eller försäkringen upphör av någon annan orsak.

Om en förfallodag avsedd i dessa försäkringsvillkor är en helgfri lördag, helgdag, självständighetsdag, första maj eller jul- eller midsommarafton, får avgiften betalas den första vardagen därpå. Detsamma gäller, om förfallodagen är en dag då de betalningssystem som bankerna använder för sina inbördes betalningar är ur bruk i enlighet med en i författningssamlingen publicerad anmälan av Finlands Bank på grund av Europeiska centralbankens eller Finland Banks beslut.

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgiften

9 §. (STM/2796/2018) Med förfallodagen för den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt 158 och 162 § i lagen om pension för arbetstagare avses den sista februari det år som följer på löneutbetalningsåret. Försäkringsgivaren ska bestämma arbetspensionsförsäkringsavgiften under förfallodagen för den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften och de fem därpå följande kalenderåren.

Försening av arbetspensionsförsäkringsavgiften

10 §. (STM/2796/2018) Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har erlagts senast på förfallodagen, höjs avgiften räknat från förfallodagen till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen.

Om den i 1 momentet avsedda arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats senast på förfallodagen, är den direkt utsökbar förhöjd med en dröjsmålsränta som avses i 1 momentet såsom det bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. På indrivning av arbetspensionsförsäkringsavgifter tillämpas dessutom lagen om indrivning av fordringar.

Om försäkringstagaren har låtit bli att betala arbetspensionsförsäkringsavgiften senast på förfallodagen, har försäkringsgivaren rätt att ändra arbetspensionsförsäkringsavgiften så att den förfaller senast under den månad som följer på löneutbetalningsmånaden på den förfallodag som försäkringsgivaren anger.

Försummelse av att ordna pensionsskydd och lämna löneuppgifter

11 §. (STM/2796/2018) En arbetsgivare som har försummat att ordna pensionsskydd enligt 163 eller 186 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare är skyldig att betala en försummelseavgift, som Statskontoret påför på försäkringsgivarens ansökan.

Om försäkringstagaren försummar sin skyldighet att anmäla löneuppgifter enligt 144 § i lagen om pension för arbetstagare eller enligt försäkringsavtalet, kan försäkringsgivaren uppskatta arbetstagarens lön som ligger till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften och fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften på grundval av den uppskattade lönen. Lönen uppskattas enligt beräkningsgrunderna.

Återlåning av fond som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna

12 §. (VN/7159/2020) Försäkringstagaren har rätt att av försäkringsgivaren av en ikraftvarande arbetspensionsförsäkring låna en del av den fond som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna.

Återlånerätten gäller inte den del av fonden som motsvarar arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift. I beräkningsgrunderna för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs beloppen på fonderna som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgifter. Försäkringsgivaren har emellertid rätt att, för att säkra sin likviditet eller sin soliditet, begränsa försäkringstagarens rätt till återlåning så att beloppet som lånas under tolv månader uppgår till högst 10 procent av beloppet av försäkringstagarens andel av fonden vilken är outtagen vid respektive tidpunkt.

Återlånets ränta består av en referensränta och en till den kommande räntemarginal som är beroende av säkerheten samt lånetidens längd. Referensräntan är den i beräkningsgrunderna för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare fastställda ArPL-referensräntan ökad med 0,3 procentenheter.

Lånetiden är minst ett år och högst tio år. Om lånet på låntagarens yrkande helt eller delvis återbetalas före lånetidens utgång, har långivaren rätt att för den förtida återbetalningen uppbära en ersättning som grundar sig på den återstående lånetiden och ändringarna i räntenivån.

Försäkringsgivaren skall vid återlåning behandla försäkringstagarna likvärdigt.

De detaljerade lånevillkoren fastställs i villkoren för återlån samt i skuldebrevet gällande återlånet.

Arbetspensionsförsäkring för arbetstagare som arbetar utomlands

13 §. (STM/2796/2018) 1–12 § i dessa försäkringsvillkor tillämpas också när arbetsgivaren med stöd av 150 § 2 eller 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare genom att ingå ett försäkringsavtal har ordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för en arbetstagare som arbetar utomlands.

Försäkringstagaren kan avvikande från det som bestäms i 5 § säga upp försäkringen som avses i 1 mom. så att den upphör tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren skriftligen har meddelat om uppsägningen till försäkringsgivaren.

Villkor för arbetspensionsförsäkring som hänför sig till förtroendeuppdrag

14 §. 1–12 § i dessa försäkringsvillkor tillämpas också när betalaren av arvode på basis av 8 § i lagen om pension för arbetstagare genom att ingå försäkringsavtal har anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för en person som sköter förtroendeuppdrag.

Som ett förtroendeuppdrag räknas alla de uppdrag som den försäkrade har under kalenderåret för samma betalare av arvode.

Om försäkringen inte gäller alla dem som sköter förtroendeuppdrag för försäkringstagaren som avses i 1 momentet, skall de försäkrades personkrets fastställas tillräckligt klart på sätt som godkänts av försäkringsgivaren.

15 §. Om personen som sköter förtroendeuppdrag samtidigt står i anställningsförhållande till försäkringstagaren som betalar arvode, är försäkringstagaren skyldig att försäkra de arvoden som betalats till arbetstagaren för skötsel av förtroendeuppdrag som en del av försäkringen av inkomsterna för anställningen.

16 §. Vid tecknandet av försäkring som avses ovan i 14 § skall man fastställa från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till den försäkrade för skötsel av förtroendeuppdrag skall beaktas som pensionsgrundande. Som pensionsgrundande arvoden kan man emellertid retroaktivt beakta högst de arvoden som betalats under det kalenderår som omedelbart föregår det år då försäkringen tecknades.

17 §. (STM/2796/2018) Försäkringstagaren kan avvikande från det som föreskrivs i 5 § säga upp försäkringen som avses i 14 mom. så att den upphör tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren skriftligen har meddelat om uppsägningen till försäkringsgivaren.

Ikraftträdande

Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2007.

Dessa försäkringsvillkor tillämpas från och med deras ikraftträdande på försäkringsavtal som avses i 4 § 1 och 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare vilka ändrats till försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare samt på nya försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare.

Arbetstagargrupperna som omfattas av försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare vilka avses i 4 § 1 och 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare kan ändras endast i enlighet med 3 § 2 momentet i dessa försäkringsvillkor.

Till skillnad från det som föreskrivs i 5 § 2 momentet i försäkringsvillkoren kan försäkringstagaren under 2007, det år då lagen om pension för arbetstagare träder i kraft, skriftligen säga upp försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare att upphöra den sista dagen i juni, september eller december fastän försäkringen inte har varit i kraft hos bolaget den förut-satta minimitiden på ett år. Uppsägningen skall ske senast tre månader innan försäkringen upphör.

STM/948/2013: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 16.3.2013.
STM/4316/2014: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2015.
STM/2796/2018: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2019.
VN/7159/2020: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.4.2020.

Villkorspunkterna tillämpas på arbetsinkomster som ska försäkras enligt arbetspensionslagarna och vilkas utbetalningsdag är den 1 januari 2019 eller senare.

Till den del som ändringen av försäkringsvillkoren gäller försummelse att ordna pensionsskydd tillämpas dock punkterna om försummelseavgift i de ändrade villkoren på försummelser som sker 1.1.2020 eller senare. Punkterna om försummelseförhöjning i de villkor som gäller 31.12.2018 (10 § 1 mom., 11 § 3 mom. 1 och 3 punkten samt 4 mom.) tillämpas t.o.m. 31.12.2019.

Om löneuppgifterna inte i tid står till försäkringsgivarens förfogande på grund av en funktionsstörning i inkomstdatasystemet eller i en till systemet hänförlig dataöverföring, kan försäkringsgivaren bestämma att en arbetspensionsavgift som fastställts på grundval av arbetstagarens uppskattade lön enligt lagen om pension för arbetstagare förfaller till betalning enligt 8 § 3 mom. I en sådan situation kan försäkringsgivaren också bestämma att försäkringstagaren betalar arbetspensionsavgiften som förfaller på detta sätt i förskott, varvid förskottsavgiften beräknas på samma sätt som vid förfarandet enligt 8 § 5 mom. Försäkringsgivarens rättighet enligt denna ikraftträdelsepunkt gäller t.o.m. 31.12.2020 och avser lön som har anmälts till inkomstdatasystemet senast 31.12.2020. Dessutom förutsätts att funktionsstörningen i inkomstdatasystemet eller dataöverföringen har uppdagats senast 31.12.2020.

VN/6207/2020: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 20.3.2020.

Denna villkorspunkt tillämpas i stället för 8 § 1 mom. i försäkringsvillkoren, om ArPL-försäkringsavgifternas teoretiska förfallodag enligt beräkningsgrunderna, som är den sista dagen i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden, infaller under tiden 20.3.-30.6.2020.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning på den av försäkringsgivaren angivna förfallodagen under löneutbetalningsmånaden eller månaden därpå, om annat inte har avtalats. Arbetspensionsförsäkringsavgiften skall dock förfalla till betalning senast i slutet av den femte månaden efter löneutbetalningsmånaden Om arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning efter den sista dagen i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden, lägger försäkringsgivaren till ränta på avgiften enligt beräkningsgrunderna. Försäkringsgivaren gottskriver inte ränta på arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats enligt detta moment.

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt dessa ArPL- försäkringsvillkor.