Bevarandet av den biologiska mångfalden är rättesnöret i vår verksamhet

Naturens mångfald är en förutsättning för välmående liv. Förlust av biologisk mångfald medför betydande risker för ekonomin och företags verksamhet.

I december 2022 samlades världens länder för FN:s konferens om biologisk mångfald i Montreal i Kanada för att enas kring internationella mål och mått för att skydda den biologiska mångfalden. Varma har förbundit sig att i sin egen verksamhet bekämpa förlusten av biologisk mångfald i enlighet med de gemensamma överenskommelserna för att få naturen i riktning mot återhämtning senast 2030.

I vår Vägkarta för biodiversitet (på finska) har vi fastställt principer för hur förlust av biologisk mångfald ska förebyggas. Vi har utrett vilka risker våra placeringar medför avseende förlust av biologisk mångfald. Målet är att etablera hänsyn till biologisk mångfald som en integrerad del av våra placeringsbeslut.

Varmas biodiversitetsarbete i siffror

77 %

Biodiversitetskartläggningen av Varmas placeringar omfattar 77 procent av Varmas hela placeringsportfölj. I kartläggningen har Varma utrett de största biodiversitetsriskerna i sina placeringar. I kartläggningen har risker granskats genom de beroenden och konsekvenser som förlust av biologisk mångfald medför.

10 %

I Varmas placeringsportfölj är 10 procent av företagen verksamma inom branscher där det bedöms att det finns riskexponering på grund av förlust av biologisk mångfald. Vi har klassificerat elproduktions-, olje- och gas-, utvinnings-, skogs-, bil-, bygg-, transport- och matindustrin samt kemisk industri som sådana branscher.

51 %

Över hälften (51 procent) av de noterade företagen som verkar inom riskbranscher och som vi har placeringar i har uttryckt sin vilja att vidta åtgärder för att beakta den biologiska mångfalden eller kompensera för förlust av biologisk mångfald. Detta framkom i en kartläggning där vi utgick från allmänt tillgänglig information för att utreda företagens policyer gällande biodiversitet.

Vi deltar i internationella initiativ för placerare

Varma påverkar aktivt internationella initiativ för placerare. Ett exempel på ett sådant initiativ är åtagandet Finance for Biodiversity för aktörer inom finanssektorn.

Varma deltar i initiativet Nature Action 100. Syftet med initiativet är att öka företagens ambitionsnivå vad gäller förebyggande åtgärder mot förlust av biologisk mångfald.